Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Luontoviisaus vahvistaa metsätaloutta

Luontokadon pysäyttäminen edellyttää metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamista myös Suomessa. Lisätoimia tarvitaan erityisesti talousmetsiin. Edessä on siirtymä kohti luontoviisasta metsätaloutta. Luontoviisaat toimintatavat ovat tulevaisuuden kestävän metsätalouden perusta, kirjoittaa Sitran johtava asiantuntija Tatu Torniainen.

Kirjoittaja

Tatu Torniainen

Johtava asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Vanhoja haapoja tuuheiden kuusien joukossa. Kääpiä kaatuneen lahopuun rungolla. Joukko komeita mäntyjä hakkuualan keskellä. Tiheikköjä, joissa metsäkanalinnut voivat pesiä rauhassa. Tältä voisi näyttää tulevaisuuden talousmetsä, jota hoidetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta viisaasti.

Luontoviisaus on käsitteenä melko tuore, mutta ajatukset sen taustalla ovat olleet keskusteluissa jo pitkään. Käsitettä voi lähestyä monesta suunnasta. Usein viitataan luonnon tilassa tapahtuviin myönteisiin muutoksiin, kuten luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemien tai lajien vahvistumiseen. Luontoviisaudessa keskeinen ajatus on, että ihmisen toiminnan yhteisvaikutus luonnon monimuotoisuuteen on plussan puolella.

Englanninkielisessä maailmassa käytetään ilmaisua nature positive, joka käännetään suomeksi usein luontopositiivisuudeksi. Käsite viittaa tilanteeseen, jossa ihmisen toimet, kuten vaikkapa metsien talouskäyttö, kokonaisuutena vahvistavat luonnon hyvinvointia, eivätkä heikennä sitä.

Luontoviisaus on kestävän metsätalouden perusta

Luontoviisaus ei sulje pois metsien talouskäyttöä. Päinvastoin: luontoviisas metsätalous on pidemmällä aikavälillä myös kestävän puuntuotannon perusedellytys. Monimuotoisuus vahvistaa metsien terveyttä, jolloin metsät myös sopeutuvat paremmin muuttuvaan ilmastoon.

Monimuotoisuus luo turvaa muuttuvissa olosuhteissa. Aivan kuten osakesijoittaja hajauttaa omistuksiaan riskien vähentämiseksi, viisas maanomistaja pitää huolta metsänsä monimuotoisuudesta. Viime kädessä luontoviisaasta toiminnasta hyötyvät sekä luonto että ihminen. Mutta miten luontoviisauteen päästään käytännössä?

Keinot ovat tuttuja, niitä tarvitaan lisää

Hyvä uutinen on se, että keinot ovat jo pääosin tiedossa. Merkittävää parannusta on mahdollista saavuttaa jo suhteellisen pienin muutoksin, kuten jättämällä aiempaa enemmän eläviä säästöpuita päätehakkuiden yhteydessä. Puuston ikärakennetta voi monipuolistaa niin, että metsässä on paljon eri-ikäisiä puita.

Metsää voi hoitaa taimikonhoidosta lähtien, siten että siellä kasvaa monipuolisesti havu- ja lehtipuita. Vesistöjen tilaa voi parantaa huomioimalla hakkuissa suojavyöhykkeet. Maaperää voi varjella välttämällä voimallista käsittelyä. Monimuotoisuutta voi vaalia suojelemalla arvokkaita luontokohteita, kuten lehtoja, soita, kallioita, vanhoja metsiä ja rantametsiä.

Myönteistä kehitystä on jo tapahtunut muun muassa metsien lahopuun määrän kasvaessa. Haaste on siinä, että toimenpiteitä tarvitaan paljon enemmän metsäluonnon monimuotoisuuden kääntämiseksi elpymisuralle.

Luonnon monimuotoisuudesta hyötyy koko yhteiskunta


Siirtymän vauhdittamiseksi kohti luontoviisasta metsätaloutta, on tärkeää edelleen kehittää tietoa sekä kannustimia metsänomistajille. Tutkittua tietoa luontotoimista tarjoavat monipuolisesti muun muassa metsänhoitosuositukset. Sen sijaan laajasti mitattua tietoa eri toimien vaikutuksista on vielä puutteellisesti saatavilla.

Metsäalan toimijat myös itse tunnistavat tarpeen nykyistä laadukkaammalle luontotiedolle. Tapio Oy:n tekemä ja Sitran rahoittama esiselvitys ehdottaakin metsäalalle yhteistä järjestelmää luontovaikutusten mittaamiseen ja seurantaan.

Luontoviisaus olisi tärkeää huomioida myös metsätalouden ohjauskeinojen kehittämisessä, esimerkiksi suuntaamalla tukijärjestelmiä aiempaa selkeämmin tulosperusteisiksi. Tällöin maanomistaja voisi saada myös valtiolta hyötyä tuottamistaan ekosysteemipalveluista, kuten monimuotoisuudesta. Myös yksityinen sektori kehittää uusia markkinapohjaisia ratkaisuja metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Markkinoiden kautta on mahdollista saada luontotyölle uutta rahoitusta, mikä entisestään lisää vaikuttavuutta.

Voidaan väittää, että luontoviisas metsätalous on elinehto metsäalan yrityksille ja metsänomistajille. Luonnon monimuotoisuus osaltaan turvaa raaka-aineen saatavuuden ja markkinat, sillä pidemmän päälle vain kestävästi tuotettu raaka-aine ja puutuotteet pärjäävät markkinoilla.

Edelläkävijät tulevat pärjäämään ja jopa hyötymään siirtymästä kohti luontoviisasta metsätaloutta.

Lue lisää:

Tapio Oy:n esiselvitys: Luontoviisas metsätalous

Metsäala haluaa kehittää toimintansa luontovaikutusten mittaamista ja seurantaa

Mistä on kyse?