Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Luovan yhteinen ohjaus tähtää vaikuttavuuteen

Yksi virasto, kahdeksan ohjaavaa ministeriötä – uhka vai mahdollisuus? Ehdottomasti mahdollisuus, toteavat hankejohtaja Satu Koskela ja hankepäällikkö Anna Karjalainen blogikirjoituksessaan.

Kirjoittajat

Satu Koskela

Hankejohtaja, Luova-toimeenpanohanke, Valtionvarainministeriö

Anna Karjalainen

Hankepäällikkö, Luova-toimeenpanohanke, Valtiovarainministeriö

Julkaistu

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä aluehallintovirastoista, Ely-keskuksista, KEHA-keskuksesta, Valvirasta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta. Uuden viraston ohjausmalli on ainutlaatuinen: kahdeksan eri ministeriötä ohjaavat Luovaa yhdessä. Muutokseen ei ryhdytä suin päin, vaan yhteistä ohjausta harjoitellaan muun muassa simuloimalla tulosohjausprosessia uudessa rakenteessa. Tulosohjauksen toimintamallia, -tapaa ja -kulttuuria työstetään Sitran Siilonmurtajat-kokeiluhankkeessa kahdessa ns. design sprintissä.

Määrällisistä mittareista vaikuttavuuden mittaamiseen

Ensimmäisessä design sprintissä pohdittiin toimintaympäristön muutosta. Koska maailman muutosnopeus kasvaa jatkuvasti, tarvitaan strategista ketteryyttä. Tulosohjausprosessit ovat olleet aika staattisia, eikä kykymme reagoida muuttuviin tarpeisiin ja poikkihallinnollisiin ilmiöihin ole riittävän hyvä.

Virastot, joiden tehtäviä siirtyy Luovaan, tunnistavat nykytilanteessa useita haasteita: ohjausjärjestelmä koetaan monimutkaiseksi, ohjaavien tahojen keskinäinen koordinointi on puutteellista, tulos- ja talousohjauksen prosessit toimivat erillään (eli tehtävät ja resurssit eivät kohtaa), mittareita on paljon, mutta niiden ohjaava vaikutus on alhainen. Ja niin edelleen.

Toimintaympäristön nopea muutos heijastuu myös tulosohjauksen tavoitteisiin. Määrällisistä mittareista siirrytään laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Tavoiteasetanta riippuu muun muassa siitä, mihin ilmiöihin ohjauksella halutaan vaikuttaa.

Monialaisen Luovan näkökulmasta merkittäviksi ilmiöiksi tunnistettiin ympäristön ja luonnon tila sekä luonnonvarojen kestävä käyttö, teknologian murros ja digitalisaatio, ihmisten hyvinvointi ja terveyden edistäminen sekä maakuntauudistukseen liittyvä palvelutuotantorakenteen muutos. Ilmiöihin liittyvinä tuloksina ja vaikutuksina halutaan saada aikaan esimerkiksi kestävää yritystoimintaa ja yhdenmukaisesti saatavilla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Vuodessa tehtyjen tarkastusten määrä ei ratkaise.

Ohjauksessa tarvitaan yhteistä näkemystä, vuorovaikutusta ja luottamusta

Yhteisen ohjauksen suurin haaste on ihmisten kyky muuttaa aikaisempaa toimintatapaansa. Ohjaavien tahojen täytyykin löytää yhteinen suunta ja tarkastella asioita oman hallinnonalan tarpeita laajemmin – ja vieläpä asiakaslähtöisesti. Myös monialaisuuden lisäarvo on saatava käyttöön.

Tärkeää on muistaa säännöllisesti kysyä, tuottaako ohjaus lisäarvoa. Sen on oltava strategista, yhteiseen visioon perustuvaa. Sen on pohjauduttava tietoon, ja lisäksi sen tulee olla dynaamista ja ketterää. Ohjausprosessia on myös kehitettävä koko ajan. Tarvitaan rohkeutta ja uusia moderneja toimintatapoja.

Vaikuttavaan yhteiseen ohjaukseen tarvitaan aitoa, avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä, samoin luottamuksen kulttuuria. Ohjaavien tahojen täytyy voida luottaa siihen, että kaikki tavoittelevat kokonaisvaltaista etua, ei oman hallinnonalan pikavoittoja. Menestyksestä voidaan iloita yhdessä. Tarvitaan myös luottamusta ohjattavan viraston johtoon.

Mikäli nämä elementit saadaan konkretisoitua Luovan tulosohjaukseen, ollaan vaikuttavan ohjauksen ytimessä.

Lue myös: Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan ohjauksessa murretaan siiloja

Siilonmurtajat -kokeiluilla kerätään kokemuksia ja oppeja poikkihallinnollisesta kehittämisestä ja valtionhallintoon sopivista, uusista menettelytavoista. Opit jaetaan avoimesti kaikkien hyödyksi. Lue lisää muista Siilonmurtajat-kokeiluista.

Mistä on kyse?