archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Siilonmurtajiin valittu neljä poikkihallinnollista kokeilua

Yhteensä 50 idean joukosta poimitut käytännön kokeilut pureutuvat julkishallinnon poikkihallinnolliseen johtamiseen ja palveluihin.

Julkaistu

Pyysimme ministeriöiden ja virastojen henkilöstöltä ehdotuksia poikkihallinnollisiksi kokeiluiksi, ja niitä tuli ilahduttavan runsaasti, yhtensä 50 ideaa. Jatkoon valitut neljä kokeilua on esitelty alla. Niille yhteistä ovat poikkihallinnolliset palvelut sekä uudenlaisten toimintatapojen ja johtamisen tarve. Valinnassa painotimme ehdotuksia, joissa asioita tarkastellaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Lisäksi annoimme painoa palvelu- ja kansalaislähtöisyydelle, toteutuskelpoisuudelle ja potentiaaliselle vaikuttavuudelle.

Kokeilut muotoillaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä ministeriöiden ja virastojen kanssa tämän vuoden aikana. Tarjoamme niille tukea ja sparrausta.

Isona tavoitteenamme on tukea julkisen sektorin uudistumista. Käytännön kokeiluin keräämme kokemuksia ja oppeja poikkihallinnollisesta kehittämisestä ja valtionhallintoon sopivista, uusista menettelytavoista. Opit jaetaan avoimesti kaikkien hyödyksi.

Siilonmurtajat-kokeilut

CBRNE – strategian koordinaatio moniviranomaisasiassa

 • Mistä on kyse?
  CBRNE-strategialla torjutaan kemiallisten aineiden, biologisten taudinaiheuttajien, radioaktiivisten aineiden, ydinaseiden ja räjähteiden väärinkäyttöä. Kokeilussa etsitään uudenlaisia verkostomaisia tapoja organisoida ja johtaa poikkihallinnollista CBRNE-strategiaa ja luodaan verkostomainen johtamisen malli. Tavoitteena on rakentaa yhteisen strategian koordinaatio usean ministeriön ja keskusviraston omistamassa asiassa. Lue lisää CBRNE-strategiasta.
 • Keitä on mukana?
  Työskentelyyn osallistuu asiantuntijoita CBRNE-työtä tekevistä organisaatioista eli sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Evirasta, Verifinistä, Poliisihallituksesta, Helsingin poliisilaitoksesta, Helsingin pelastuslaitoksesta, puolustusministeriöstä, Tukesista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, säteilyturvakeskuksesta, rajavartiolaitoksesta ja keskusrikospoliisista.
 • Aikataulu?
  Kokeilu päättyy lokakuussa 2018.
 • Lue blogi: CBRNE-verkosto siiloja räjäyttämässä

Kestävän kehityksen verkosto – ilmiölähtöinen osaamisen liikkuvuus

 • Mistä on kyse?
  Kokeilussa testataan erilaisia tapoja ilmiölähtöiseen osaamisen liikkuvuuteen, esimerkiksi tietyn ilmiön tai haasteen ratkaisemiseen keskittyvää ”sprinttiä” ja tavoitteellista tehtäväkiertoa. Tavoitteena on löytää tapoja ja keinoja kokonaisvaltaiseen ja ilmiölähtöiseen osaamisen johtamiseen ja liikkuvuuteen.
 • Keitä on mukana?
  Kokeilun ideointiin, rakentamiseen ja toteutukseen osallistuu asiantuntijoita valtioneuvoston kansliasta, valtiovarainministeriöstä sekä kestävän kehityksen verkostosta
 • Aikataulu?
  Kokeilu päättyy lokakuussa 2018.
 • Lue blogi: Kestävää kehitystä yli hallinnonrajojen

Luova – tulosohjauksen simulointi

 • Mistä on kyse?
  Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa kahdeksan ministeriön yhteisessä ohjauksessa. Kokeilun tavoitteena on tuottaa tietoa Luovan ohjausmallin ja -prosessien käytännön toiminnasta ja strategisen/toiminnallisen tason sisällöistä sekä luoda yhteinen ymmärrys eri hallinnonalojen tavoitteista ja tavoiteasetannasta. Lisäksi tavoitteena on luoda yhteiset toimintatavat ja käytännöt ministeriöiden ohjausryhmätyöskentelylle ja varmistaa tätä kautta tulosohjauksen vaikuttavuus. Lue lisää Luovasta.
 • Keitä on mukana?
  Luova-hankkeen ohjausryhmä, yhteisen ohjauksen valmisteluryhmä ja virastovalmistelutiimi. Lisäksi kokeiluun osallistetaan laaja joukko ministeriöiden ja muiden virastojen virkamiehiä.
 • Aikataulu?
  Kokeilu päättyy vuoden 2018 lopussa.
 • Lue blogi:
  Luovan tulosohjaus haastaa vakiintuneita käytäntöjä
  Luovan yhteinen ohjaus tähtää vaikuttavuuteen

Suomen ystävät – vaikuttavuutta verkostosta

 • Mistä on kyse?
  Suomi-ystävätoiminnalla kanavoidaan kansainvälisesti verkostoituneiden Suomen ystävien halu edistää Suomen tunnettuutta maailmalla. Yhteisen vision ja strategian pohjalta kehitetään keinoja, joilla Suomen ystävät voivat lisätä osaajien, investoijien ja matkailijoiden kiinnostusta Suomea kohtaan sekä toimia koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten kansainvälistymisen hyväksi. Kokeilussa luodaan yhteinen visio ja tahtotila siitä, mitä toiminnalla tavoitellaan ja miten hajanaiset resurssit suunnataan mahdollisimman vaikuttavasti.
 • Keitä on mukana?
  Kokeiluun osallistuu asiantuntijoita opetus- ja kulttuuriministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ulkoasiainministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, Tampereen, Helsingin ja Turun kaupungeista sekä BusinessFinlandista. Design sprinttiin toukokuussa kutsutaan myös ”Friends of Finland” -edustajia.
 • Aikataulu?
  Kokeilu päättyy kesäkuussa 2018, jonka jälkeen toiminta pyritään saamaan osaksi hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelmaa.
 • Lue blogi: Suomen ystävien ääni kuuluviin sisulla ja verkostoilla

Mistä on kyse?