archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Maa-ainestietopankki säästää selvää rahaa

Jyväskylän sisäiset maa-ainesten kuljetuskustannukset voivat vähentyä jopa puoleen, jos maa-ainesten sijainnin kertova tietojärjestelmä saadaan aktiiviseen käyttöön.

Kirjoittaja

Julkaistu

Jyväskylän sisäiset maa-ainesten kuljetuskustannukset voivat vähentyä nykyisestä 1,3 miljoonasta eurosta jopa puoleen, jos maa-ainesten sijainnin kertova tietojärjestelmä saadaan aktiiviseen käyttöön. Maa-ainesten resurssitehokkuuden haasteet koskevat kaikkia Suomen kaupunkiseutuja, joten palvelun laajentuessa muihin kaupunkeihin säästöt voivat olla merkittävät.

Maa-ainesten kysyntä ja tarjonta kohtaavat harvoin. Asia on tuttu erityisesti rakennusliikkeille, maanrakennusalan yrityksille ja kunnille, mutta myös omakotirakentajille. Tarjontaa syntyy usein yllättäen juuri silloin, kun kysyntää ei ole ja päinvastoin. Maa-aineksia välivarastoidaan, käyttökelpoisia jakeita läjitetään loppusijoitukseen tarpeettoman paljon ja uusia maa-aineksia kaivetaan kaiken aikaa. Kuljetuskustannukset ja ympäristörasite kasvavat kohtuuttomiksi, eikä resurssitehokkuudesta ei ole tietoakaan.

Nykyistä parempi maa-ainesvirtojen hallinta on kaikkien toimijoiden yhteinen intressi. Hallinta on mahdollista hyvän suunnittelun, yhteistyön, avoimuuden ja sopivien työkalujen avulla. Avainasemassa on tieto. Ajantasainen tieto maa-ainesten kysynnästä ja tarjonnasta tulisi olla vaivatta kaikkien saatavilla.

Kokeilussa ideoitiin Jyväskylän seudun maa-ainesten tiedonhallintafoorumi, Massainfo-palvelu. Massainfo on sovellus, joka tekee näkyväksi kaupunkiseudun maa-ainesten kysynnän ja tarjonnan kokonaiskuvan sekä auttaa edellä kuvatun kohtaanto-ongelman ratkaisussa. Maa-ainesten tarvitsijat löytävät Massainfosta tahot, joilla maa-aineksia on jätteeksi saakka ja päinvastoin. Massainfo auttaa myös löytämään logistisesti tehokkaita ratkaisuja. Syntyy taloudellisia ja ympäristöllisiä säästöjä, hyvää mieltä ja voittajia.

Suorien ja välittömien myönteisten vaikutusten lisäksi Massainfo luo edellytyksiä laajojen hankkeiden resurssi- ja kustannustehokkaalle suunnittelulle. Tietojärjestelmän avulla esimerkiksi kaavoittajat voivat ottaa huomioon maa-ainesten hallinnan näkökulman jo kaavoitusvaiheessa. Ennakoiva kaavoittaja tuntee suunnitelmansa maa-ainestaseen, hyödyntää aineksia syntypaikalla ja havaitsee palvelusta mahdollisen tarpeita vastaavan tarjonnan tai kysynnän lähialueilla.

Kokeilu ja sen pohjalle mahdollisesti rakentuva jatkokehityshanke tulee lisäämään alueen maa-aineisten uusiokäyttöä. Sillä tulee myös olemaan merkittäviä myönteisiä kuntataloudellisia vaikutuksia, jotka aiheutuvat kuljetuskustannusten vähenemisestä. On arvioitu, että Jyväskylän kaupunkiorganisaation sisäiset noin 1,3 miljoonan euron vuotuiset maa-ainesten kuljetuskustannukset vähenisivät jopa 50 prosenttia, jos Massainfon kaltainen tietojärjestelmä olisi kaikkien maa-aineksia hallinnoivien tahojen aktiivisessa käytössä. Maa-ainesten resurssitehokkuuden haasteet koskevat kaikkia Suomen kaupunkiseutuja ja palvelun laajentuessa Jyväskylän seudun ulkopuolelle myönteiset taloudelliset lisääntyisivät edelleen.

Kokeilun aikana määriteltiin Massainfo-sovelluksen sisältö ja rakenne sekä luotiin sovelluksen käyttöliittymän kokeiluversio. Vaatimusmäärittelyssä määriteltiin muun ohella, mikä on tietojärjestelmän tarkoitus, mitä toiminnallisuuksia se pitää sisällään, ketkä ovat järjestelmän käyttäjiä tai millaisia käyttöoikeuksia eri käyttäjäryhmille tulee sallia. Vaatimusmäärittelyn toteutti jyväskyläläinen Controla-yhtiö ja työhön osallistuivat keskeiset Jyväskylän kaupungin julkisista maa-ainesvirroista vastaavat tahot. Jyväskylän seudun massainfo-palvelu aiotaan ottaa käyttöön ensi vuoden aikana.

Kokeiluvaiheen innostuneen ilmapiirin ja erinomaisesti sujuneen yhteistyön perusteella hankkeelta on lupa odottaa paljon. Vaikuttaa siltä, että Massainfo tulee olemaan keskeisessä roolissa monien keskeisten maa-ainesten hallintaan liittyvien pullonkaulojen ratkaisussa niin Jyväskylän seudulla kuin valtakunnallisestikin.

Vaatimusmäärittely ja muu materiaali kokeilusta löytyy osoitteesta: data.controla.fi/massainfo.

Kuva: Ronan Browne

Mistä on kyse?