Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

Näetkö vain siivun sotesta?

Rajoja rikkovaa yhteistyötä edistävä Soteuttamo 2.0 -maakuntakiertue alkoi Kainuusta.

Kirjoittajat

Mari Möttönen

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Pasi Loukasmäki

Yritys- ja työvoimapalvelut yksikön päällikkö, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Julkaistu

Sotessa on enemmän kuin silmä – tai ensimmäinen mielikuva – paljastaa.

Tämä kävi selväksi, kun Sitran ja TEM:in käynnistämä maakunnallinen Soteuttamo 2.0 kiertue käynnistyi syyskuun lopussa Kainuusta. Soteuttamoiden avulla pyritään vahvistamaan pk-palveluntuottajien kilpailukykyä ja valmiuksia muuttuvassa sote-ympäristössä.

Soteuttamo 2.0 tapahtuma kokosi Kajaanissa yhteen lähes 50 osallistujaa. Mukana oli sekä pieniä että isompia palveluntuottajia, jotka edustivat laajasti sote-kenttää sekä julkisen ja kolmannen sektorin edustajia.

Tapahtuma teki näkyväksi sen, että sote-ala on paljon enemmän kuin ehkä usein ajatellaan. Sosiaali- ja terveydenhuollosta kun tulee usein mieleen lähinnä perinteinen terveydenhoito, vaikka tosiasiassa ala on valtavan laaja ja tarjoaa kytköksiä ja linkityksiä palveluihin, joita ei ensisilmäyksellä ehkä edes osaisi terveyteen ja hyvinvointiin liittää.

Tämä johtuu siitä, että ihmisten kokonaisvaltainen ja kestävä hyvinvointi ei synny vain sairauksia hoitamalla, niin tärkeää kuin se onkin. Sote-alan toimijat ovatkin alkaneet herätä entistä kokonaisvaltaisempaan ajatteluun.

Puheissa pohdintaa murroksesta ja epävarmuudesta

Tapahtuman keskusteluissa nousi erityisesti esiin sote-alan murroksen tuomat monet mahdollisuudet.  Murroksen nähtiin olevan jo käynnissä. Keskusteluissa nousi myös esiin epävarmuus tulevasta, mutta se ei kuitenkaan saisi olla määräävin tekijä, kun mietitään sotealan murrosta.

Alalla nähdään paljon kehittymis- ja uudistamismahdollisuuksia jo nykyisenkin lainsäädännön puitteissa mutta uudistuminen vaatii ehdottomasti entistä enemmän avointa vuoropuhelua toimijoiden kesken. Vuoropuhelulla ja yhteistyöllä lisätään tietoisuutta ja saadaan myös mahdolliset muutokseen liittyvät pelot hälvennettyä.

Digitalisaatio tuo merkittäviä mahdollisuuksia, kuten myös laajentuva valinnanvapaus. Molemmat muutokset voivat antaa pienillekin toimijoilla eväitä pysyä mukana myös tulevaisuudessa, jos ne vain osaavat katsoa ympärilleen ja löytää uusi kumppaneita niin omalta kuin muiltakin toimialoilta.

”Jokaisen ei kannata rakentaa omaa torniaan vaan yhteinen linna” – jatkoa seuraa

Kumppanoituminen ja verkostoissa toimiminen antavat entistä enemmän ja monipuolisempia eväitä myös asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiselle.

Soteuttamon kaltaisia tilaisuuksia avoimeen vuoropuheluun eri toimijoiden kesken kaivattiin. Yrityksiltä saadun palautteen perusteella toiveena on päästä yhdessä pohtimaan, miten pk-toimijat voisivat hyödyntää jo olemassa olevia mahdollisuuksia luoda parempaa palveluverkkoa Kainuuseen.

Yhteistyössä nähdään olevan voimaa, kuten tämä pk-yrityksen kommentti osoittaa: ”Meitä toimijoita ei ole niin paljoa, että jokaisen kannattaisi rakennella omaa ´tornia´, vaan voitaisiin yhtenä rakentaa yhteinen linna.”

Yhtenä tarkoittaa Kainuulaisittain yhtenä rintamana, yhdessä toimimista. Sitä rintamaa on nyt hyvä lähteä yhdessä kasvattamaan.

Kainuussa on käynnissä STM:n rahoittama henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu ja Kainuu on muiden kokeilualueiden rinnalla yksi edelläkävijämaakunnista, josta saadaan tärkeää kokemustietoa kansallista päätöksentekoa varten.

Muutoksen tuulista on tärkeä jakaa tietoa ja jatkaa avointa vuorovaikutusta. Seuraava Soteuttamo Kainuussa järjestetäänkin alkuvuodesta henkilökohtaisen budjetoinnin teemalla.

Mistä on kyse?