Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 7 min

Rohkenemmeko osaajien ja osaamisen jakamiseen?

Pandemian seurauksena työyhteisömme ja työkulttuurimme uudistuvat vääjäämättä. Tarvitsemme uudenlaista asennetta osaajien ja osaamisen jakamiseen.

Kirjoittajat

Julkaistu

Meneillään olevan pandemian seurauksena yhteiskuntamme uudistuu rysäyksellä. Moni työyhteisö yrittää niukempien taloudellisten näkymien vuoksi selvitä tavoitteistaan entistä pienemmillä resursseilla. Tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja asennetta työn ja osaamisen jakamiseen.

Yksi tapa vahvistaa osaamista on tarjota asiantuntijoille osa-aikaisia rooleja ja tehdä heille mahdolliseksi osaamisen jakaminen rinnakkain eri työyhteisöissä. Tällä tavoin työyhteisö saa käyttöönsä monipuolista osaamista ja vahvistaa kykyään uudistua niukemmillakin resursseilla. Asiantuntija voi puolestaan käyttää omaa osaamistaan useiden tahojen hyödyksi ja tasapainottaa elämänalueitaan toivomallaan tavalla.

Haluamme tällä puheenvuorolla herätellä huomaamaan uuden työn mahdollisuudet myös vallitsevassa tilanteessa. Jaamme omaa kokemustamme osa-aikatyöstä ja monityöstä, jossa asiantuntija työskentelee rinnakkain useammassa työyhteisössä.

Yhä useampi tekee rinnakkaisia töitä

Perinteiset työnteon tavat muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla, kun digitalisaatio ja globalisaatio muokkaavat tulevaisuuden työtä uudenlaiseksi. Monen työn tekeminen rinnakkain on jo kiinteä osa työnteon arkea.

On esitetty, että jopa joka kolmas työllinen tekee muuta kuin kokoaikaista jatkuvaa palkkatyötä. Yhä useammalla suomalaisella on sivutyö tai monia samanaikaisia tulonlähteitä, ja aiempaa useampi harkitsee yrittäjyyttä. Itsensä työllistäminen ja kevytyrittäjyys ovat suositumpia kuin koskaan ennen: Kevytyrittäjiä on tutkimusten mukaan Suomessa jo yli 150 000. Pandemian seurauksena kiinnostus uudenlaisiin työnteon mahdollisuuksiin oletettavasti kiihtyy entisestään.

Kevytyrittäjien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2010 lähtien samalla kun perinteisten yrittäjien määrä on pysynyt tasaisena. Vuonna 2019 kevytyrittäjiä on arvion mukaan 135 tuhatta ja perinteisiä yrittäjiä 324 tuhatta.
Lähde: Uusi Työ ry, ennuste kesällä 2019.

Estää kuplautumisen

Monityön ja osa-aikaisten asiantuntijoiden kautta työyhteisöillä on mahdollista saada käyttöönsä monipuolista osaamista myös pienemmillä resursseilla. Osa-aikainen asiantuntija voi antaa panoksellaan tarvittavan lisäbuustin tekemiseen ja yhteisen ajattelun kehittämiseen. Hän tuo mukanaan osaamista ja ulkopuolista näkökulmaa, jolloin organisaatio voi välttää niin sanotun kuplassa elämisen.

Samalla useammassa työympäristössä työskentelevä asiantuntija pystyy tietoisesti hyödyntämään ja laajentamaan asiantuntijuuttaan rinnakkaisesti. Erikokoiset organisaatiot ja toimeksiannot antavat kokemusta eri lähtökohdista käsin toimimiseen. Itsenäinen työn sisältöjen sopiminen synnyttää autonomiaa ja lisää toimijuuden kokemusta.

Vaihtelu työympäristöjen välillä tuo perspektiiviä, inspiraatiota ja energiaa kaikkiin työympäristöihin. ”Ei pysty kuplaantumaan niin täydellisesti kuin voisi, jos viettäisi kaiken työajan yhdessä ympäristössä.”

Kokemuksia osa-aikaisesta ja monityöstä Sitrassa

Sitran yhteiskunnallista kehitystyötä tekevät tiimit ovat hyviä esimerkkejä osa- ja/tai määräaikaisia asiantuntijarooleja tarjoavista työyhteisöistä. Kokeneita tai tuoreimpia oppeja tuovia ammattilaisia on löytynyt sujuvasti vapaaehtoisiin osa-aikarooleihin.

Osa-aikaisten tai lyhyemmän aikaa työssä mukana olevien asiantuntijoiden kautta tulevaisuustalon työhön on mahdollista kytkeä sisällöllisesti ja ajallisesti oikeanlaista osaamista, vaikka kokoaikaisia pysyviä työtehtäviä ei olisikaan tarjolla tai tarvittava asiantuntija ei olisi kokopäiväisesti käytettävissä. Samalla koko tiimin osaaminen karttuu yhdessä oppien työtä tekemällä.

Sitra mahdollistaa monityön tekemisen myös kokoaikaisille työntekijöilleen: sivutoimilupia voidaan myöntää oman erityisosaamisen jakamiseen Sitran tehtävien ja työajan ulkopuolella myös muiden organisaatioiden toiminnan tai hallitustyön tueksi. Pandemian aikana kokopäiväisen roolin on myös halutessaan saanut muuttaa osa-aikaiseksi, jolloin osaaminen säilyy tiimeissä mukana, mutta työajan on voinut sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen.

Keitä osa-aikainen asiantuntijatyö kiinnostaa?

Ihmisten syyt tehdä osa-aikaista asiantuntijatyötä vaihtelevat.

Yksi juurisyy, miksi asiantuntija haluaa työskennellä osa-aikaisesti työyhteisössä, on pyrkimys työskennellä ensisijaisesti itselleen merkityksellisten asioiden parissa ja tarjota omaa erityisosaamistaan useampaan suuntaan. Monissa samanaikaisissa rooleissa asiantuntija voi kerryttää tietoisesti omaa ammatillista identiteettiään ja vahvistaa osaamistaan alueilla, jotka häntä ensisijaisesti motivoivat.

Yhä tärkeämpi syy osa-aikaiseen työhön on halu tasapainottaa ajankäyttöä perinteisestä poikkeavalla tavalla. Motivaatio lyhyempään tai vaihtelevaan työaikaan voi kummuta halusta varata enemmän aikaa muihin omien intohimojen kohteisiin ja merkityksellisiin asioihin kuten taiteeseen, liikuntaan tai vapaaehtoistyöhön, eli muuhun omaehtoiseen tai kollektiiviseen toimintaan.

Perinteisesti ihmisiä on motivoinut osa-aikaiseen työhön halu työskennellä elämän siirtymävaiheissa, esimerkiksi opiskelun tai hoitovapaan aikana, tai tarve käyttää pidempiä ajanjaksoja lasten tai muiden läheisten hoitamiseen. Eläkeikäiset pitkän linjan asiantuntijat voivat osa-aikaisen työskentelyn kautta kanavoida syvällisen kokemuksensa arvokkaaseen yhteiseen käyttöön ja siirtyä kokoaikaiselle eläkkeelle asteittain.

Erilaisia syitä ja niiden yhdistelmiä osa-aikaiseen työskentelyyn asiantuntijaroolissa lienee yhtä paljon kuin on osa-aikaisia asiantuntijoita. Yhteistä on, että osa-aikatyö tai monityö on yleensä tietoinen valinta: asiantuntijat työskentelevät sellaisten töiden parissa ja siinä laajuudessa, mihin heillä on motivaatiota ja mahdollisuus.

Selkeä viestintä ja luottamus keskeisessä roolissa

Osa-aikaisten asiantuntijoiden mukaantulo vaatii sekä työyhteisöltä että johtajuudelta paljon. Se myös antaa paljon. Työn tekemisellä on oltava selkeä suunta ja tavoitteet, avoimesti sovittu yhteinen toimintakulttuuri sekä konkreettiset käytännöt yhteistyöhön.

Osa-aikainen asiantuntija on työyhteisön jäsen siinä missä muutkin. Hänen tulee sitoutua työyhteisön tavoitteisiin ja kulttuuriin. Ratkaisukeskeisyyttä tarvitaan puolin ja toisin, sillä työsuhteiden ehdot eivät kaikilta osin tunnista monityötä.

Tärkein edellytys monityön onnistumiselle on kuitenkin luottamuksen ilmapiiri, jossa kommunikoidaan selkeästi ja oma-aloitteisesti. Mikäli tämä ei toteudu, ovat vaarana kyräily ja tiedon panttaaminen.

Hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi osa-aikaisen asiantuntijan kannattaa kertoa selkeästi muille, milloin on käytettävissä, ja ottaa vastuu oman työnsä sovittamisesta yhteisten tavoitteiden kannalta tarpeelliseen rytmiin. Asioiden jouheva edistyminen vaatii osa-aikaisilta asiantuntijoilta helposti muita suurempaa joustavuutta työkuorman aaltoilun ja toisinaan lyhyellä varoitusajalla tulevien läsnäolon tarpeiden vuoksi.

Vaihtuvan asiantuntijuuden hyödyntäminen edellyttää vastaavasti kokoaikaisesti työskenteleviltä kollegoilta avoimuutta ja halua uusien näkökulmien liittämiseen jo olemassa olevaan ajatteluun.

Toimivassa työyhteisössä kokoaikainen ja osa-aikainen osaaminen voivat tukea toisiaan merkityksellisellä tavalla. Osaaminen ei ole nollasummapeliä. Parhaimmassa tapauksessa työyhteisön osaaminen moninkertaistuu yhdessä tekemällä ja kokeilemalla. Samalla ruokitaan kaikkien halua olla mukana, antaa panoksensa, sitoutua ja nähdä mahdollisuuksia niin työyhteisöissä kuin koko yhteiskunnassamme.

Tavoitteena rohkeampi tulevaisuus

Koronapandemian seurauksena työyhteisömme ja työkulttuurimme uudistuvat vääjäämättä. Millä tavalla käynnistymme uudelleen? Vaatii rohkeutta ja strategisia valintoja sallia ja mahdollistaa ihmisten kukoistus uudella tavalla. Miten uskaltaisimme tehdä toisin?

Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -teeman tavoitteena on vastata muuttuvan työelämän tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Osa-aikaisten osaajien monityön mahdollistaminen on yksi tapa lisätä oppimista ja osaamiseen perustuvaa tuottavuutta koko työelämämme hyödyksi.

PS. Eroavatko vinkit minkä tahansa toimivan työyhteisön johtamisen käytännöistä?

Tutustu aiempiin sisältöihimme aiheesta

Sitran selvitys Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella (2015)

Freelancerin arkea -video (2017). Miltä näyttää freelancerin arki esittävissä taiteissa? Neljä esimerkkiä tyypillisistä tilanteista.

 

 

Mistä on kyse?