Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitran uusi strategia – tulevaisuus on toisenlainen

Sitralla on nyt uusi strategia. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme tehneet valintoja ja määritelleet tulevien vuosien tekemistemme tavoitteet ja painopisteet.

Kirjoittaja

Jyrki Katainen

Julkaistu

Sitran strategian on päättänyt Sitran hallitus. Kansanedustajista koostuva hallintoneuvosto on puolestaan vahvistanut strategian perusteella tehtävät henkilöstö- ja rahoitusresurssit tuleville vuosille.

Sitra on jatkossakin ”think, do and connect tank” eli ajatushautomo, kokeilupaja ja yhteistyöalusta. Toimimme siis ajatushautomona, teemme kokeiluja ja pilotteja yritysten, julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä törmäytämme eri elämänaloilta tulevia ihmisiä, jotta he voisivat muodostaa yhteistä tilannekuvaa ja ratkoa yhteisiä haasteita.

Sitra pyrkii vaikuttavuuteen ja systeemiseen muutokseen. Meille ei siis riitä uusien ideoiden esiin nostaminen.

Toimintamme keskittyy kahden pysyvän toiminnon ja kolmen vaihtuvan teeman ympärille. Ennakointi on Sitralle peruskauraa ja siksi yksi pysyvä toimintomme. Tavoitteemme on tulevaisuuden luotaamisen lisäksi levittää ennakointitietoa. Tulevaisuus on toisenlainen. Siksi pyrkimyksemme on, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus tutustua ennakointitietoon ja muodostaa omaa kuvaansa mahdollisista tulevaisuuksista. Emme pyri ennustamaan tulevaisuutta, mutta havaitsemaan muutosvoimia, jotka vaikuttavat elämäämme. Mahdollisten tulevaisuuksien ymmärtäminen on osa yleissivistystä ja tärkeää myös siksi, jotta tulevaisuuteen voitaisiin vaikuttaa ja muutoksiin oltaisiin paremmin varautuneita.

Yhteiskunnallinen koulutus on toinen pysyvä toimintomme. Koulutuksemme ei ole tiedon kaatamista opiskelijoiden päähän, vaan metodimme perustuvat pikemminkin törmäyttämiseen ja yhdessä tekemiseen.  Tavoitteenamme on mahdollistaa eri puolilta tuleville ihmisille yhteisen tilannekuvan muodostamisen ja ratkaisujen löytämisen viheliäisiin ongelmiin. Tästä esimerkkinä on Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssi. Toisaalta fasilitoimme oppimista muutoksentekijäyhteisö Sitra Labin kautta vaihtuvissa teemoissa, joissa erilaiset tiimit etsivät ratkaisuja vaikkapa luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi tai yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi.

Kolmesta uudesta teemakokonaisuudesta ensimmäinen on Kestävyysratkaisut. Tämän teeman alla tulemme keskittymään ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden kytköksiin luonnon monimuotoisuuden kanssa. Luontokato, eli eliölajien sukupuutto, on vakava haaste ja sen torjumiseksi suojelualueiden perustaminen ei yksin riitä. Siksi tarvitsemme uusia toimintapajoja, joilla talous, ihmisten valinnat ja vaikkapa kaupunkisuunnittelu voisivat vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Ilmastopolitiikassa ja kiertotaloudessa on jo nyt löydetty systeemisiä ratkaisuja talouden ja yhteiskunnan muuttamiseksi kestävämmäksi. Voisimmeko oppia näistä esimerkeistä ja löytää uusia keinoja luontokadon estämiseksi. Tavoitteemme on löytää ratkaisuja talouskasvun ja luonnonvarojen liikakäytön irti kytkemiseksi.

Toinen uusi teemamme on Reilu datatalous. Jokainen meistä tuottaa arjessamme dataa, josta on tullut raaka-ainetta niille, jotka käyttävät sitä palvelujen tarjoamiseen. Datallamme käydään myös kauppaa. Datan määrä tulee lähivuosina kasvamaan merkittävästi ja siksi on tärkeää, että sen hyödyntämisellä on kestävät pelisäännöt. Tavoitteemme on auttaa yrityksiä hyödyntämään dataa eettisesti kestävällä tavalla ja kehittämään uusia palveluja ja vahvistamaan kestävää talouskasvua. Toiseksi haluamme vaikuttaa luottamusta lisäävien ja kestävien pelisääntöjen laatimiseen esimerkiksi EU-tasolla.

Kolmas teemamme on Demokratia ja osallisuus. Demokratiaa haastetaan lähes kaikkialla. Vallan käytöstä on tullut verkostomaisempaa ja hajautetumpaa kuin ennen. Uudet teknologiat tarjoavat uusia vaikuttamisen keinoja niin hyvässä kuin pahassa. Liberaaliin demokratiaan kuuluu vapaiden ja reilujen vaalien lisäksi mm. oikeusvaltio, ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet, sanan- ja lehdistönvapaus. Parhaimmillaan demokratia toimii silloin, kun ihmiset kokevat riittävästi luottamusta toisiinsa ja yhteiskunnallisiin instituutioihin. Tavoitteemme on etsiä ratkaisuja ja näkökulmia yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi, uusien teknologioiden hyödyntämiseksi ja demokraattisen luottamusyhteiskunnan vahvistamiseksi.

Sitralla on siis uusi suunta. Uusi strategiamme rakentaa aiemman tekemisemme perustalle uusin painotuksin. Tulemme jatkamaan vahvaa kokeilu- ja pilotointitoimintaamme yhdessä yritysten, julkisen- ja kolmannen sektorin kanssa. Tämän lisäksi pyrimme herättelemään uusia ajatuksia ja vahvistamaan yhteisen tilannekuvan luomista.

Sitra ei tee hankkeitaan yksin, vaan kumppaneiden kanssa. Tulevaisuus on toisenlainen, ja meistä jokaisesta riippuen se voi olla joko nykyhetkeä huonompi tai parempi. Tervetuloa siis mukaan tulevaisuustyöhön paremman huomisen rakentamiseksi!

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Mistä on kyse?