archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sote-dataa nopeammin ja ajantasaisemmin

Sote-tietoa pyritään lähitulevaisuudessa hyödyntämään nykyistä ketterämmin tutkimuksen, tuotekehityksen ja tietojohtamisen raaka-aineena. Tätä varten ollaan pystyttämässä yhden luukun palvelua keskeisten viranomaisten yhteistyöllä. Kysyimme yrityksiltä tarpeista ja toiveista palvelulle.

Kirjoittaja

Saara Malkamäki

Asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut

Julkaistu

Haastattelimme yli 40:ää mahdollista yhden luukun palvelun eli palveluoperaattorin yritysasiakasta. Kysyimme miten haastateltavat hyödyntävät toissijaisia sote-tietoja toiminnassaan, kuinka suuri merkitys tiedoilla on ja mikä datan ja rekisterien hyödyntämisessä toimii hyvin tai huonosti. Selvitimme myös mikä lisäisi organisaatioiden onnistumista ja nähtiinkö sote-dataa yhdistävälle palvelulle tarvetta.

Lääkeyritykset toivoivat nopeaa tutkimuslupaa, ajantasaista tietoa sekä joustavaa datan toimittamista yhdeltä luukulta

Yhden luukun asiakaslähtöinen palvelu edellyttää viranomaisten ja rekisterienpitäjien kuten THL:n, Kelan ja Tilastokeskuksen sekä julkisten toimijoiden kuten sairaanhoitopiirien välistä kitkatonta yhteistyötä.

Uudenlaiset toiminta- ja kannustemallit eivät synny itsestään. Ne täytyy rakentaa huolellisesti, dialogisesti ja kumppaniverkostojen avulla. Lisäksi tarvitaan yksi taho, joka erikoistuu asiakaspalveluun ja koordinoi eri tahojen yhteistyötä. Viranomaistoimijoiden perinteinen rooli ei ole painottunut yritysmaailman tavoin nopeaan ja oppivaan asiakaslähtöisyyteen, minkä vuoksi tarvitaan uudenlaista osaamista.

Diagnostiikkayrityksillä on yksi yhteinen tarve: pääsy globaaliin hyvinvointidataan

Suomalaisten tiedot muodostavat kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille vain pienen osan datasta, jota hyödynnetään tuotekehityksessä, markkina-analyyseissä ja tuotteiden vaikutusten arvioinnissa.

Tietotarpeet ovat usein laajoja, eivätkä ne rajoitu vain Suomeen tai sote-dataan. Yritykset yhdistävät monenlaista tietoa kuten terveys-, talous- ja ympäristödataa. Palveluoperaattorin toiminnassa tulee huomioida asiakkaiden kokonaistarpeet ja ymmärtää, että se pystyy tarjoamaan vain osan tarvittavasta datasta.

Sote-tiedonhallinnan ja analytiikan palveluita tuottavat yritykset tarvitsevat yleensä luvan tietojen jatkuvalle hyödyntämiselle

Näiden yritysten asiakkaat tarvitsevat säännönmukaisia ja automatisoituja sote-tietoja. Analytiikan ja sote-teknologian tuotteita kehittävien yritysten ensisijainen fokus on oman operatiivisen toiminnan tehostamisessa, johon tarvitaan laajoja tietoaineistoja.

Palveluoperaattorille tulevat tietopyynnöt voivat olla kertaluonteisia tai jatkuvia. Esimerkiksi tutkimus hyödyntää tietoa kertaluonteisesti, jolloin tieto koostetaan useimmiten erikseen. Jatkuvaluonteiseen käyttöön, esimerkiksi tiedolla johtamiseen rakennetaan automaattinen tiedon keruu eri tietolähteistä. Monipuoliset ja kattavat tietolähteet edellyttävät tuotannon järjestämistä siten, että datalähteitä on useita ja integraatiot ja prosessit toimivat sujuvasti tiedon tuottajiin päin.

Palveluiden suunnittelun A ja O on kuunnella asiakkaiden tarpeita

Nopeus ja aito asiakaslähtöisyys virittävät tiukat raamit tulevalle palveluoperaattorille. Uuden toimijan tulee rakentaa palvelunsa ja palveluprosessinsa vastaamaan alusta lähtien asiakkaiden tarpeita ja kyettävä jatkuvasti muuttamaan palvelupolkuaan. On omaksuttava asenne ”mitä meillä ei ole, se hankitaan” ja rakennettava datakauppa asiakas edellä.

Haastatellut yritysten asiantuntijat näkivät viranomaisten toimintatavoissa, asenteissa ja osaamisessa parannettavaa. Suunta voidaan kääntää tukemaan kasvua lujalla yhteistyöllä ja tarvittavalla osaamisella. Yritykset ovat valmiita panostamaan Suomeen, kunhan heidän tarpeensa kuullaan ja niihin vastataan.

#isaacus

Mistä on kyse?