Kokeilu
Arvioitu lukuaika 3 min

Pohjanmaa: Osallisuuden yhteistyörakenteet alueelle

Pohjanmaan kokeilun tavoitteena kehittää osallisuustyötä kokoavat yhteistyörakenteet alueelle.

Julkaistu

Haaste

Osallisuuden kehittäminen on ollut pitkään tärkeä osa julkisen hallinnon organisaatioiden arkea. Sitran teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa.

Ihmiset kokevat päätöksenteonolevan kaukana tavallisen kansalaisen arjesta.

Pohjanmaalla haasteeksi tunnistettiiin yhteisten asukkaiden sosallisuutta edistävien rakenteiden puute. Osallisuustyötä tehdään alueella paljon, mutta organisaatioissa ei tiedetä mitä muualla tehdään, jolloin asioita tehdään päällekkäin. Kokeilun aikana Suomessa oli käynnissä suuri hallinnollinen uudistus, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa.

Sitra Labin Team Ostrobothnian tavoitteena oli kehittää alueellista osallisuustyötä kokoavat yhteistyörakenteet Pohjanmaalle. Tätä rakennetta lähdettiin luomaan yhteisissä Demokratiatalkoissa.

Tavoitteet

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Team Ostrobothnian kokeilussa haluttiin käynnistää alueellinen, osallisuustyötä kokoava yhteistyörakenne. Tarkoituksena oli tuoda läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta päätöksentekoon, ja vahvistaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin, jotka he itse kokevat tärkeiksi.

Kokeilussa haluttiin kehittää aiempaa toimivammat asukasosallisuutta edistävät rakenteet Pohjanmaalle, jotta asukkaiden ääni saadaan mahdollisimman hyvin kuuluviin. Käytännössä haluttiin lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Mitä kokeiltiin

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Jotta alueellinen yhteistyöverkosto saataisiin alkuun, kokeilussa järjestettiin Pohjanmaan toimijoille Demokratiatalkoot-nimellä kulkenut työpajasarja. Työpajoihin kutsuttiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden alustusten pohjalta yhteisen työn rakenteiden mahdollisuuksia tarkasteltiin eri kulmista.

Kokeilussa teetettiin kehittämisen tueksi Osallistuvan demokratian nykytilakartoitus.

Ketkä olivat mukana

Kokeilun ydintiimissä oli edustajat Pohjanmaan hyvinvointialueelta, Pohjanmaan liitosta sekä Pohjanmaan yhdistykset ry:stä (POHY). Kehittämistyöhön haluttiin saada monipuolinen joukko eri tahojen edustajia: mukana oli hyvinvointialueen ja liiton luottamushenkilöitä sekä henkilökuntaa sekäalueen osallisuustyötä tekeviä kuntatyöntekijöitä.

Mukana olivat myös Vaasan yliopisto ja korkeakoulut sekä Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta, eli alueen järjestöt.

Opit

Yksi keskeisin tavoite on ollut löytää yhteinen tahtotila.Työtä ei saada vietyä eteenpäin, jos verkoston jäsenillä ei ole yhteistä ymmärrystä tai tavoitetta tehtävästä työstä. On myös määriteltävä selkeästi, mitä osallisuudella tarkoitetaan.

Yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan. Usein asioita ajatellaan vain oman organisaation näkökulmasta. Samoja asioita ja teemoja käsitellään monissa päällekkäisissä verkostoissa ja palavereissa. Sen sijaan olisi järkevämpää muodostaa yhteinen verkosto, jossa tietoa voidaan vaihtaa tehokkaasti ja asioita voidaan käydä läpi yhdessä.

Pohjanmaalla on yhteiset asukkaat, joten osallisuuden ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kuuluu kaikille.

Mistä on kyse?