Kokeilu
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra Lab: Siilinjärven digiosallisuus

Sitra Labin Siilinjärven kokeilussa pilotoitiin Pohjois-Savon ensimmäinen rakentavaan keskusteluun tähtäävä digitaalinen osallisuusalusta.

Julkaistu

Haaste

Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa kuntansa asioihin on tunnistettu valtakunnallisesti haastavaksi. Asukkaiden vaikuttaminen jää usein rajalliseksi, ja myös käytetyt keinot ovat usein vanhanaikaisia. Vaikka perinteisiä vaikuttamiskanavia olisi tarjolla, kuntalaiset eivät koe niitä houkutteleviksi tai tiedä niiden olemassaolosta.

Niin Siilinjärvellä kuin koko Suomen laajuisestikin on tarve kehittää ratkaisuja, jotka edistävät eri elämäntilanteissa elävien kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista.

On tärkeää, että uudet vaikuttamisen keinot ovat saavutettavia. Kun kuntalaiset kokevat osallistumisen ja vaikuttamisen merkityksellisiksi, vahvistuvat osallisuus ja omistajuus omaan elinympäristöön. Tämä lisää myös alueen veto- ja pitovoimaa.

Tavoitteet

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Kokeilun tavoitteena oli lisätä kuntalaisille matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuuksia, joissa huomioidaan kuntalaisten erilaiset elämäntilanteet.

Kuntalaisten osallistumisessa haluttiin siirtyä perinteisestä kuulemisesta kuuntelemiseen.
Jotta kunnanhallinnon ja kuntalaiset vuorovaikutus lisääntyisi, keskustelu- ja päätöksentekokulttuuria haluttiin muuttaa avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Tämän arvioitiin vahvistavan kuntalaisten luottamusta päätöksentekoon ja antavan heille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin.

Kokeilussa haluttiin myös parantaa päättäjien ja viranhaltijoiden luottamusta kuntalaisten asiantuntemukseen päätettävissä asioissa. Lisäksi kokeilussa haluttiin vahvistaa kuntalaisten ääntä päätöksenteossa niin, että nämä kokisivat vaikuttamisensa merkitykselliseksi.

Päätavoitteena oli luoda parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta kunnan ja kuntalaisten välille.

Mitä kokeiltiin

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Siilinjärvellä käynnistettiin ensimmäinen osallistuva budjetointi uudella digitaalisella osallistumisalustalla. Siilinjärvi oli ensimmäinen Pohjois-Savon kunnista, jossa kokeiltiin digitaalista alustaa.

Alustalla osallistuvan budjetoinnin prosessi oli toteutui täysin läpinäkyvästi, ja kuntalaisilta tulleista ehdotuksista saatettiin alustalla keskustella täysin avoimesti.

Ketkä olivat mukana

Siilinjärven Lab-tiimissä oli monialaista osaamista viestinnästä, digitaalisesta osaamisesta, osallisuudesta ja kuntalaisten hyvinvoinnista.

Muita kokeilun onnistumisen kannalta tärkeitä verkostoja olivat alueellinen ikäihmisten digitukitaitoja tarjoava yhdistys, kunnan johtoryhmä sekä kunnanhallitus ja valtuusto. Myös joukko kuntalaisia saatiin innostettua sanansaattajiksi.

Opit

Kokeilusta tuli oppimisprosessi sekä kuntaorganisaatiolle että kuntalaisille. Osallistuvan budjetoinnin menetelmä oli organisaatiossa asiantuntijoille sekä viranhaltijoille jopa ennakoitua suurempi muutos.

Omassa kuntaorganisaatiossa tarvittiin koko kokeilun ajan oivaltavaa muutosviestintää, motivointia, innostamista sekä myös eteenpäin puskemista.

Se, että toimintakulttuuri muuttuu ja eri osapuolet löytävät muutokseen sisäisen motivaation, ja näkevät osallistumisensa arvon, vaatii pitkäjänteistä työtä. Työn on oltava jatkuvaa ja etenevää.

Positiiviset kokemukset ruokkivat motivaatiota, joka taas vauhdittaa kehittämistyötä ja toimintakulttuurin muutosta.

Monialainen tiimi ja yhteistyö Mieliteko-hankkeen kanssa olivat selkeä menestystekijä Siilinjärven kokeilussa. Tiimin jäsenten osaaminen, vahvuudet ja toimintavalta saatiin kaikki valjastettua kokeilun hyödyksi.

Mistä on kyse?