Kokeilu
Arvioitu lukuaika 2 min

USKOT-foorumin vaikuttajat

USKOT-foorumin vaikuttajat tukevat uskonnollisella kentällä toimivien ja haavoittuvassa asemassa olevien äänen kuulumista heitä koskettavassa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Julkaistu

Ongelma

Suomen uskonnolliseen kenttään – niin suurimpien uskontojen harjoittajiin kuin pienempiinkin uskonnollisiin yhdyskuntiin – mahtuu runsaasti ihmisiä, jotka eivät saa ääntään kuuluviin yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa. Erityisesti eri uskontokuntiin kuuluvat maahanmuuttajat ja vähemmistöuskontojen hiljaiset jäävät demokratian kapeikkoihin.

Yli 70 % Suomen väestöstä kuuluu johonkin uskontokuntaan. Uskontokuntien kirjo on moninainen. Uskonto ei kuitenkaan saa näkyä, eikä kuulua yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tämä rajaa helposti yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuolelle henkilöitä, joille uskonto on tärkeä osa arkea ja identiteettiä.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Kokeilu

Uskontolukutaitoa tulee lisätä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Erityisesti medialla on valtaa lisätä asiallista tietoa ja tarinoita. Media voi yhteistyössä uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvien kanssa muuttaa asenteita. Median avulla myös päättäjiin voidaan vaikuttaa niin, että ymmärrys ja uskontoaiheiden monipuolinen käsittely lisääntyy.

USKOT-foorumin kokeilussa kootaan yhteen päättäjiä, mediaa ja uskonnollisten yhteisöjen kautta vähemmistössä olevia yhteisiin tapaamisiin. Tapaamisissa keskutellaan uskontoihin ja niihin liittyvistä kulttuurisista haasteista ja ennakkoluuloista. Keskustelut konkretisoivat sen, mitä teemat tarkoittaisivat päätöksenteon kannalta sekä mitä asioita median olisi hyvä tietää uskonnoista ja vähemmistöistä, joita kulloinkin kutsutaan yhteen. Samalla vähemmistöihin kuuluvat saavat äänensä kuuluviin ja mahdollisesti sen myötä aktivoituvat vaikuttamaan laajemminkin.

Kokeilussa edistettävä uskontojen laajempi ymmärtäminen lisää avoimuutta ja tilaa puhua uskonnoista ja katsomuksista luonnollisena asiana. Olennaista on tuoda näkyviin syyt demokratian kapeikon taustalla: ennakkoluulot sekä vihapuheen ja historian painolastit. Kokeilussa haetaan vastauksia siihen, mitkä yhteiskunnalliset asiat ovat merkityksellisiä eri uskontokuntiin kuuluville yksilöille ja toisaalta, miten media ja päättäjät saadaan kiinnostumaan uskontonäkökulmista.

Kokeilussa järjestetään keskustelutilaisuuksia, joiden avulla luodaan avoimempaa keskustelukulttuuria. Päättäjät saavat tietoa erityisesti vähemmistöuskonnoista päätöksenteon tueksi ja median edustajat lisäävät uskontolukutaitoaan sekä löytävät useampia kiinnostavia näkökulmia uskontoaiheista. Mallista voisi parhaimmillaan tulla sellainen, jota muutkin voisivat käyttää.

Mallin avulla vahvistetaan uutta työtapaa: ei vain tiedon jakamista, vaan yhteistyötä eri osapuolten kesken, sidosryhmien saattamista yhteen jakamaan osaamista ja tietoa ja verkostoitumaan. USKOT-foorumi kyseenalaistaa stereotypioita sekä pyrkii avoimuuteen ja yhdenvertaisuuteen niin, että kenenkään ei tarvitse luopua tai vaieta omasta identiteetistään.

Mistä on kyse?