Siirry suoraan sisältöön

Kestävän arjen hankkeet kuntien ja kaupunkien kanssa

Sitra luo uusia kestävän arjen ratkaisuja useiden kuntien ja kaupunkien kanssa. Hankkeissa muun muassa kehitetään kiertotalousyhteisöä ja resurssifiksua asuinaluetta, edistetään kotitalouksien uusiutuvan energian käyttöä ja tehdään erilaisia kuluttajakokeiluja.

MISTÄ ON KYSE?

Kiertotalouskeskus Jalotus, Keravan kaupunki

Rahoitamme Keravan kaupungin kiertotalousyhteisö -projektia, jossa Keravan kartanon alueesta rakennetaan keskus, missä kiertotalous ja siihen liittyvä yhteisöllisyys jalkautuu keskiuusimaalaisten arkeen. Kiertotalousyhteisö rakentuu yhdessä tekemisen ympärille.

Keskukseen tuotavien materiaalien uusiokäyttö konkretisoituu erilaisten työpajojen ja koulutusten kautta. Kiertotalousyhteisön toimintaan kuuluvat esimerkiksi kierrätysmateriaaleista tuotteensa valmistavat designer-työpisteet, korjausverstaat, tuo/vie –keskus, kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden myymälä, erilaiset lainaamot sekä yhteisviljelyalue.

Toiminta kehittyy avoimen yhteisön johdolla, johon kuka vain voi osallistua. Kokeilusta luodaan toimintamalli, joka on monistettavissa muihin kaupunkeihin jatkossa.

Resurssifiksu Henna -hanke, Orimattilan kaupunki

Hankkeessa Orimattilan uudesta Henna-kaupunginosasta aletaan kehittää resurssiviisasta smart city -tyyppistä asuinaluetta. Henna on juna-aseman ympärille rakentuva yhteisöllinen ja ekologinen puutarhakaupunginosa, jossa on valmistuessaan 15 000 asukasta.

Resurssifiksu Henna -hankkeessa toteuttiin vuoden 2018 aikana resurssiviisauteen ja ekologisuuteen liittyviä kokeiluja ja muita toimenpiteitä liittyen neljään teemaan: kodit ja infra, liikkuminen, palvelut sekä kaupunkiaktivismi.

Sitra on mukana rahoittamassa hankkeessa toteuttavia kokeiluja ja muita toimenpiteitä, jotka Hennan kaupunginosan rakentuessa ja kehittyessä hyödyttävät alueen asukkaita ja yrityksiä. Hanketta vetää Orimattilan kaupungin ohjaamana Demos Helsinki.

Fiksu Henna -hanke kestää vuoden 2018 loppuun, mutta itse Hennan kaupunginosan rakentuminen jatkuu pitkälle tulevaisuuteen.

Iisisti energinen, Iin kunta

Iin kunnan Iisisti energinen -hankkeen tavoitteena on lisätä kotitalouksien uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa kotien energiatehokkuutta. Hankkeessa tutkitaan, miten kunnan antama esimerkki vaikuttaa kuntalaisten tietoisuuteen ja käyttäytymiseen energia-asioissa. Tuloksia verrataan vastaavan kokoisen ja elinkeinorakenteeltaan samantapaisen kunnan asukkaisiin. Tutkimusta tehdään yhteistyössä Oulun yliopiston BCDC Energia -hankkeen kanssa.

Hanke koostuu useammasta työpaketista. Hankkeessa tutkitaan kuntalaisten energiatiedon lukutaitoa ja kykyä ymmärtää energiaan liittyviä asioita. Lisäksi hankkeessa tutkitaan asukkaiden motiiveja ja asenteita yhteisöllisiin alustataloustyyppisiin energiapalveluihin. Tavoitteena on myös tuottaa tutkimusten ja kokeilujen tuloksista monistettavia ja skaalattavia toimintamalleja, joita voidaan käyttöönottaa myös muissa kunnissa.

Hanketta toteuttavat yhdessä Micropolis Oy, Iilaakso Oy sekä Iin Energia Oy. Hanketta rahoittavat Sitra, Iin Energia Oy ja Iin kunta. Iisisti energinen -hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Kuntalaisten energiakäänne, Turun kaupunki

Turun kaupungin ja Sitran yhteisessä Kuntalaisten energiakäänne -hankkeessa tavoitteena on kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen energianinvestointien vauhdittaminen. Keinoja, joilla kansalaisten energiainvestointeja pyritään vauhdittamaan ovat rahoitusmallien parantaminen sekä ohjauksen, neuvonnan ja luvituksen kehittäminen.

Hanke koostuu useammasta työpaketista. Luvitukseen, neuvontaan ja ohjaukseen keskittyvän työpaketin päämääränä on kehittää ja uudistaa rakentamisen, asumisen ja kiinteistökohtaisen energiatehokkuuden ja -tuotannon neuvontaa paremmin kansalaisia palvelevaksi. Erityisenä tavoitteena on aurinkoenergian luvituksen kehittäminen Turun kaupungissa.

Rahoitusmallien kehittämiseen keskittyvässä työpaketissa päätavoite on yhteistyössä rahoituslaitosten edustajien ja muiden asunto-, kiinteistö- ja energiarahoituksen asiantuntijoiden kanssa kehittää nykyisiä rahoitusmalleja siten, että kynnystä kansalaisten energiainvestointeihin saataisiin merkittävästi madallettua.

Pilotointi-työpaketin päätavoite on kannustaa uusiin aurinkoenergiapilotteihin ja muihin kuntalaisen energiakäännettä edistäviin energiapilotteihin, ja esimerkiksi neuvonnan keinoin edesauttaa ja mahdollistaa pilotteja. Tavoitteena on myös kartoittaa alueen energiapilotit sekä etsiä aktiivisesti uusia pilottikohteita ja edesauttaa pilottien käynnistymistä niin kaupunkikonsortion kohteissa kuin yksityisissä kohteissa. Pilottikohteiden kokemuksia kartoitetaan ja näistä viestitään aktiivisesti.

Hanke kestää vuoden 2018 loppuun ja sen toteutuksesta vastaa Turun kaupunki. Hankkeessa on lisäksi mukana muita yhteistyökumppaneita, asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Sitra osallistuu hankkeen jatkuvaan ohjaukseen.

Kiertotalouden kuluttajakokeilut, Jyväskylän kaupunki

Kiertotalouden kuluttajakokeilut on Jyväskylän kaupungin koordinoima hanke, joka toistaa Sitran aikaisemmalla Resurssiviisas alue -avainalueella toteutettua kokeiluprosessia kiertotalouskärjellä. Sitra on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista. Hanke on myös osa SYKEn CIRCWASTE-hanketta, joka saa EU-rahoitusta.

Ideahaku toteutettiin helmikuussa 2017, ja toteutettavat kokeilut valittiin maaliskuussa 2017. Kokeilut toteutettiin vuosien 2017 ja 2018 aikana. Hankkeeseen liittyviä uutisia ja blogikirjoituksia voi seurata Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Polkien Porissa, Porin kaupunki

Polkien Porissa -hankkeessa luodaan Porin vuoden 2018 kesätapahtumien (Pori Jazz, Asuntomessut ja Suomi Areena) yhteyteen polkupyörien pop up -pyöränvuokrausjärjestelmä ja pyörien vertaisvuokrauspalvelu sekä testataan niiden toimivuutta. Yhteiskäyttöpyörät palvelevat niin matkailijoita kuin porilaisia. Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on pienentää liikenteestä aiheutuvia ympäristövaikutuksia, helpottaa ruuhkia ja vähentää pysäköintihaasteita erityisesti kesätapahtumien aikana sekä tarjota matkailijoille kätevä ja ympäristöystävällinen tapa liikkua ja tutustua Poriin.

Hankkeen tavoitteena on testata polkupyörien yhteiskäyttömahdollisuuksia kesätapahtumien vilkastuttamassa Porissa kesällä 2018. Hankkeen pohjalta saadaan arvokasta tietoa näiden konseptien toimivuudesta ja päästään vertailemaan miten erityyppiset yhteiskäyttömallit toimivat ja minkälaisia käyttäjiä niillä tavoitetaan. Porin kokemusten perusteella on tarkoitus luoda erityisesti tapahtumia varten suunniteltu yhteiskäyttöpyöräkonsepti, josta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää myös muilla paikkakunnilla.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Porin kaupunki ja sitä rahoittaa Sitra. Hankkeen käytännön toteuttamisessa on Porin kaupungin lisäksi mukana Valpastin Oy. Sovelluksella vuokrattavissa pyörissä käytetään tanskalaista Donkey Republic -puhelinsovellusta. Zygä on suomalainen pyörien vertaisvuokrauspalvelu, jota pilotoidaan Porissa.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

Mistä on kyse?