Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot

Sitran kokoamalla listalla esitellään kuntien inspiroivimmat kiertotalouden toimet, jotka voidaan ottaa käyttöön myös muualla Suomessa.

AJANKOHTAISTA

Mistä on kyse?

Kiertotalous haastaa myös kunnat. Uudella aikakaudella, johon olemme astumassa, ei tuoteta enää jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.

Ovatko kunnat valmiita tuottamaan asukkailleen palveluita ja kestävää hyvinvointia uudella tavalla? Miten kiertotalous on huomioitu kunnan strategioissa, entä hankinnoissa? Käyttääkö kunta omassa toiminnassaan kiertotalousratkaisuja, entä tietävätkö asukkaat ja yritykset kiertotalouden mahdollisuudet?

Lista esittelee kuntien kiinnostavimpia kiertotaloustekoja ja -ratkaisuja. Tavoitteena on tehdä myös kiertotalouden hyötyjä näkyviksi. Esillä olevat konkreettiset teot lisäävät tietoisuutta kiertotalouden mahdollisuuksista. Haluamme, että parhaat kiertotalousratkaisut leviävät myös muualle Suomeen.

Listalle voi päästä esimerkiksi kiertotalouden mukainen toiminta, yksittäinen toimenpide tai teko, palvelutekninen kehitystyö tai pitkälle kehitelty innovaatio kunnan toiminnan eri osa-alueilta. Listalle on voinut ehdottaa 31.12.2017 mennessä kiertotaloutta edistäviä tekoja, toimenpiteitä tai toimintamalleja, jotka on jo toteutettu tai jotka ovat parhaillaan käynnissä. Nyt siis emme etsi ideoita.

Taustalla on syyskuussa 2016 julkaistu kiertotalouden kansallinen tiekartta, jonka tavoitteena on luoda Suomesta kiertotalouden edelläkävijämaa. Ajatuksena on synnyttää Suomeen kiertotalouden skaalautuvia kokonaisratkaisuja ja aloittamalla nopealla aikataululla toimenpiteitä ja konkreettisia kokeiluja sekä tekemällä kiertotaloudesta valtavirtaa. Tiekartassa painottuvat konkreettiset kiertotaloutta edistävät toimet, joiden vaikuttavuus syntyy siitä, että niitä voidaan laajentaa ja monistaa sopiviksi niin muualle Suomeen kuin ympäri maailman.

Mitä teemme?

Sitran kiertotaloustiimi kokoaa listan Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -yrityslistan esimerkkiä mukaillen. Keräämme havaintoja kuntien kiinnostavimmista teoista syksyyn 2019 asti jatkuvan kiertotalous-avainalueen työn yhteydessä. Lisäksi keräämme vinkkejä kunnilta itseltään. Lista on avoin kaikille kunnille ja kuntayhtymille.

Ensimmäisen listauksen julkistamisen yhteydessä kiinnostavimmat kiertotalousteot palkitaan 10 000 euron rahapalkinnoilla. Lue lisää verkkouutisesta. Palkinnoista päättää paneeli, jonka puheenjohtajana toimii kiertotalouden projektijohtaja Kari Herlevi Sitrasta. Sitra voi käyttää arvioinnissa myös apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kilpailun osa-alueet

Kilpailussa on neljä osa-aluetta. Alla luetellaan esimerkkejä, millaisissa asioissa kunnan kiertotalousteot voivat näkyä:

Strategia ja johtaminen. Ovatko kiertotalous, resurssiviisaus tai hiilineutraalius läpileikkaavasti mukana kunnan strategiassa ja johtamisessa? Miten kuntaa ohjataan kohti kiertotaloutta; onko kunnan vahvuusalueita tunnistettu? Onko strategiaa jalkautettu johtamiseen, entä seurataanko ja mitataanko tavoitteiden täyttymistä? Onko kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä huomioitu talousarviossa? Entä maankäytön suunnittelussa.? Ohjaako kunta omistajana yhtiöitään – esimerkiksi jätehuollossa, vesihuollossa tai energia-alalla – kiertotalousratkaisuihin?

Kiertotalouden markkinat. Miten kunta mahdollistaa kiertotaloutta? Millaisia ovat sen hankinnat (hankinnat palveluina, elinkaarihankinnat, innovatiiviset hankinnat, kiertotalousekosysteemien edistäminen), entä  hankintakategoriat ja –kriteerit? Käyttääkö se rahoitusta edistämään kiertotaloutta (kiertotaloutta edistävät vaikuttavuusinvestoinnit, investoinnit kiertotalouteen, kiertotaloutta edistäviä rahoitusinstrumentteja käytössä)? Miten kunta on luonut mahdollisuuksia kiertotalousbisnekselle tai kiertotalouden markkinoille? Ratkaisu voi löytyä myös yritysyhteistyöstä tai yhteistyöstä elinkeinoelämän kiertotaloustoimijoiden kanssa. Kunta voi myös luoda alustoja uudenlaiselle liiketoiminnalle.

Kiertotalous kunnan tehtävissä. Tämä osa-alue jakaantuu viiteen alaluokkaan:

Kestävä ruokajärjestelmä. Kunta on mukana näkyvästi alueen oman ruokakulttuurin kehittämisessä. Ruokajärjestelmässä käytetään uusiutuvaa energiaa, kierrätetään ruuan tuotannon ravinteet ja ruoka myös kulutetaan alueella, jossa se on tuotettu. Ruokahävikkiä mitataan, vähennetään tai minimoidaan julkisissa keittiöissä. Mikä on kasvisruuan osuus julkisten ruokapalveluiden tarjonnasta? Löytyykö kunnan alueelta agroekologisia symbiooseja?

Liikkuminen. Mitä ovat autoilua vähentävät ratkaisut? Millaisia liikkumisen yhteiskäyttöpalveluita kunnassa on mahdollistettu ja millaista on niiden saatavuus ja käyttöaste? Entä joukkoliikenteen? Miten pyöräilyä on mahdollistettu ja tehty houkuttelevammaksi – entä kuinka tavoitteellista on liikennesuunnittelu ja käytetäänkö kunnan omissa kuljetuksissa vaihtoehtoisia käyttövoimia? Yhdistelläänkö kyytejä yli perinteisten alue- ja toimijarajojen? Onko esimerkkejä siitä, miten kunnan organisaatiossa tuetaan yhteisöllistä liikkumista?

Jätehuolto & kierrätys. Onko jätehuollon investoinneissa huomioitu kunnan muut toiminnot? Entä onko edistetty hulevesien hallintaa, materiaalitehokkuuden lisäämistä, jätteen määrän vähentämistä, kierrätyksen ja uusiokäytön lisäämistä? Entä biohajoavien jätteiden kierrätystä, ravinteiden kierrätystä? Otetaanko kierrätysmateriaaleista talteen arvokkaita raaka-aineita? Onko jätevesiratkaisuissa edistyksellisyyttä?

Rakentaminen & infra. Onko kunnassa innovatiivista uusio- tai yhteiskäyttöä? Tukevatko rakennusmääräykset ja tontinluovutuskriteerit kiertotaloutta? Millaista on elinkaariajattelu ja ekosuunnittelu rakentamisen prosesseissa; entä kaavoituksen toteutuksen ratkaisut, esimerkiksi yleisillä alueilla kuten kaduilla; käytetäänkö uusiomateriaaleja? Kuinka suuri osuus on puurakentamisella? Hyödynnetäänkö maamassoja? Onko rakentamisen kokonaisjätemäärää saatu vähennettyä, ja onko lupaviranomaisilla kiertotalousosaamista?

Avoin kategoria. Joku muu kiertotaloutta edistävä toimi, joka liittyy kunnan tehtäviin.

Kuntalaisten kiertotaloustietoisuus ja kasvatus. Onko kunnassa toteutettu kiertotalouteen liittyviä kasvatus- ja opetuskampanjoita, lisätty tietoisuutta? Onko kiertotalouteen liittyvää koulutusta ja neuvontaa, kiertotaloustapahtumia kuntalaisille, kuntalaisten kanssa toteutettuja kiertotalouskokeiluja tai -aloitteita, barometrejä ja kyselyitä?

Keitä on mukana?

Listan kokoamisesta vastaa Sitran kiertotaloustiimi. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Missä mennään?

Etsimme kilpailun kautta kuntien kiinnostavimpia kiertotaloustekoja ja toimia.

Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -kilpailuun haettujen ehdotusten hakuaika on nyt päättynyt.

Sitran kiertotaloustiimi käy ehdotukset läpi tammikuussa. Palkinnot julkistetaan keväällä 2018.

Tavoitteena on kehittää kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -ideaa ja kerätä iso joukko toimia vuoden 2019 loppuun mennessä. Parhaiden ratkaisuiden skaalattavuus arvioidaan ja samalla päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Lue kilpailusta lisää!

Mukana

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?