Lahti Living Lab – Luontopositiivinen elämä

Lahdessa asetetaan kaupungille luontotavoite ja kääritään hihat luontopositiivisuden saavuttamiseksi. Mukana ovat alueen kunnat, yritykset, oppilaitokset ja asukkaat.

Mistä on kyse?

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa. Huomioimalla luontopositiivisuuden kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksessa ja rakentamisessa, ne voivat hillitä sekä ilmastonmuutosta että luontokatoa.

Luontohaittojen vähentäminen ja luontopositiivisuuteen tähtääminen näkyvät jo vahvasti yritysmaailmassa, mutta eivät vielä niinkään kuntien tavoitteissa. Monella kunnalla on laadittuna ilmastostrategia tai ilmasto-ohjelma, mutta laajempi luontoon liittyvä tavoite puuttuu vielä.

Luontopositiivisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmistoimien yhteisvaikutus luonnon monimuotoisuuteen on positiivinen eli ihmisen toiminta vahvistaa luonnon hyvinvointia. Luontopositiivisuus saavutetaan, kun luonnolle tuotetut hyödyt ylittävät haitat. Luontopositiivisuus sisältää hiilineutraaliuden, mutta myös luonnonvarojen kestävän käytön – ja tietenkin luontokadon pysäyttämisen.

Edelläkävijäkaupungit ovat jo liikkeellä. Ilmastotoimistaan tunnettu Lahti haluaa kehittää parhaita käytäntöjä myös luontokadon torjumiseksi – tavoitteena luontopositiivinen elämä.

Kun kaupunki sovittaa toimintansa kantokyvyn rajoihin, saadaan tuloksena hyvää elämää, menestyvää yritystoimintaa ja parempaa kaupunkiympäristöä. Kaikkien tekojen tulee tukea luonnon hyvinvointia, sillä olemme täysin riippuvaisia luonnosta.

Mitä teemme?

Lahdessa ja Lahden seudulla tehdään jo merkittävä määrä luonnon monimuotoisuuteen liittyvää kunnianhimoista kehittämistyötä. Luontopositiivinen elämä -hankkeen tavoitteena on luoda synergiaetuja eri foorumeilla tapahtuvalle tekemiselle ja tukea asiantuntijuutta vaikuttavuuden kasvattamiseksi entisestään.

Hankkeessa määritellään Lahdelle luontotavoite ja laaditaan tiekartta toimenpiteistä tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä tehdään laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Samalla kehitetään sidosryhmäyhteistyötä luontopositiivisuuden lisäämiseksi. Näin hankkeessa lisätään ymmärrystä luontopositiivisuudesta kaupungin ja alueen toiminnassa.

Lahden seudulla toteutettavan hankkeen pohjalta laaditaan luontopositiivisen elämän toimintamalli, joka voidaan skaalata muihin kaupunkeihin ja seuduille kotimaassa ja kansainvälisesti.

Kuka on mukana?

Hankkeen toteuttaa Lahden kaupunki yhdessä Kestävä Lahti -säätiön ja Sitran kanssa. Sitra toimii hankkeen päärahoittajana. Hankkeen aikana tehdään laajasti yhteistyötä Lahden alueen kuntien, yritysten, oppilaitosten sekä asukkaiden kanssa.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina Lahden kaupungin, Kestävä Lahti -säätiön ja Sitran lisäksi Päijät-Hämeen liitto, LUT-yliopisto, Lahden yliopistokampus sekä Lahden seudun kehitys LADEC.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi kesällä 2023 ja syksyllä järjestettiin hankkeen aloitustyöpaja Lahdessa. Helmikuussa 2024 järjestetään kansallinen seminaari. Luontotavoite määritellään vuonna 2024 ja sen jälkeen laaditaan tiekartta. Hanke jatkuu kevääseen 2025 asti.

Ota yhteyttä!

ihmiset
Laura Järvinen
Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Mistä on kyse?