Lainsäädäntöhankkeiden sähköinen suunnittelutyökalu

Lainsäädäntöprosessissa on haasteita ja pullonkauloja. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan sähköistä projektinhallinnan työkalua lainvalmistelutyön ja sen johtamisen tarpeisiin.

Mistä on kyse?

Lainsäädäntöprosessi läpileikkaa sekä valtioneuvoston että eduskunnan toiminnan. Prosessille ei ole olemassa yhtä omistajaa, minkä vuoksi koko prosessin kehittäminen on hankalaa.

Kansalaisten voi olla hankala seurata lakien laatimista eikä prosessi ole aina kovin läpinäkyvä, etenkään lainvalmisteluvaiheen alussa.

Lainvalmistelu on usein ruuhkautunut eikä esimerkiksi osallistamiselle jää riittävästi aikaa. Lisäksi lausuntoajat voivat olla liian lyhyitä tai ne ajoittuvat lomakuukausille. Tällöin myös lainvalmistelun laatu kärsii. Eduskunnan näkökulmasta lakien käsittely pakkautuu kalenterivuoden loppuun ja eduskuntakauden loppuun, jolloin lakeja voi jäädä kokonaan käsittelemättä.

Hyvin suunniteltu prosessi edistää parempaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi hankkeen tietopohjan keruun, vaikutusarvioinnin sekä sidosryhmien ja kansalaisten kuulemisten varhainen suunnittelu on tärkeää laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Osallistava lainvalmistelu paitsi parantaa lakien laatua myös lisää säädösten hyväksyttävyyttä ja luottamusta päätöksentekoon.

Suomessa on kaksitoista ministeriöitä, jotka tekevät työtään varsin itsenäisesti. Ministeriöillä on pitkälti omat käytänteensä ja ohjeistonsa lainvalmistelutyöhön, vaikka myös yhteistyötä tehdään. Työtä tehdään usein kovassa aikataulupaineessa ja myös siksi prosessin sujuvuutta on tarpeellista kehittää.

Lainsäädäntöprosessia on mahdollista tehostaa esimerkiksi kehittämällä data-analytiikkaa ja tiedolla johtamista sekä hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia.

Ministeriöiden lainvalmistelutyön organisointia ja johtamista sekä ministeriöiden yhteistyötä lainvalmistelussa kehitetään parhaillaan valtioneuvostossa.

Sitra haluaa kehittää demokraattisia prosesseja valtioneuvostotasolla sekä tukea niiden läpinäkyvyyttä kansalaisille. Siksi tuemme ministeriöiden työtä Lainsäädäntöhankkeiden sähköinen suunnittelutyökalu -kokeiluhankkeessa.

Mitä teemme?

Sitran selvitysten mukaan lainsäädäntöprosessiin liittyy useita haasteita ja pullonkauloja. Sitran Uudistuva päätöksenteko -projekti on ollut vuosina 2021–2024 kehittämässä lainsäädäntöprosessia ja lisäämässä sen läpinäkyvyyttä.

Lainsäädäntöhankkeiden sähköinen suunnittelutyökalu -kokeiluhankkeessa kehitetään ja kokeillaan lainvalmistelun sähköistä projektinhallinnan työkalua.

Suunnittelutyökalun tavoitteena on parantaa lainvalmistelun laatua kehittämällä yksittäisten hankkeiden suunnittelua ja tehostamalla niiden kokonaisuuden johtamista.

Tulevaisuudessa lainsäädäntöprosessissa käytettävien järjestelmien välinen integraatio on avainasemassa, jotta tieto on helposti saatavilla esimerkiksi johtamisen tueksi, tarvittavat tiedot näkyisivät myös kansalaisille ja järjestelmien käyttö olisi mahdollisimman helppoa virkahenkilöille.

Kuka on mukana?

Kokeiluhankkeen projektiryhmää vetää oikeusministeriö ja mukana ovat valtioneuvoston kanslia, sisäministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.

Työkalun pilotin testijaksolle huhti-toukokuussa 2024 osallistui yhteensä 30 virkahenkilöä yhdeksästä eri ministeriöstä. Työkalun kehittämiseen on koko kokeiluhankkeen aikana osallistunut yhteensä 60 eri henkilöä kymmenestä eri ministeriöstä.

Missä mennään?

Hankkeen aikana on tehty Sitran ja valtioneuvoston yhteistyönä lainsäädäntöhankkeiden suunnittelutyökalun pilotti. Työkalun teknisen osuuden on toteuttanut Flovio Oy Sitran rahoittamana. Valtioneuvoston virkahenkilöille on järjestetty kaksi avointa työpajaa sekä pilottityökalun testikäyttömahdollisuus.

Suunnittelutyökalun pilottia testattiin huhti-toukokuussa 2024. Testijakson perusteella työkalusta saatiin pääosin positiivista ja neutraalia palautetta. Testaajat toivoivat saavansa tulevaisuudessa työkalun oman työnsä suunnittelun ja raportoinnin tueksi.

Hankkeen aikana on määritetty, mitä asioita työkalun pitäisi sisältää, jotta se palvelisi sekä lainvalmistelijoiden että eri ministeriöiden tarpeita mahdollisimman hyvin. Kyseessä ei ole geneerinen projektinhallinnan työkalu, vaan työkalu on räätälöity lainvalmistelutyöhön sopivaksi ja mahdollisimman helppokäyttöiseksi lainvalmistelutyön tarpeet huomioiden.

Keskeinen osa hanketta on ollut määrittää lainsäädäntöhankkeiden vaiheet ja tehtävät, mikä toimii pilottityökalun rakenteen pohjana. Tämä eri työvaiheiden vakiointi tekee prosessista yhdenmukaisemman ja seurattavamman.

Työkalun käyttöönotto tukisi lainvalmistelijan oman työn suunnittelua, hankkeiden suunnittelua sekä seurantaa. Se antaisi ministeriöiden johdolle yleisnäkymän ja tietoa hankkeiden aikatauluista, tilasta ja etenemisestä. Työkalu mahdollistaisi entistä yhtenäisemmät toimintatavat ja raportoinnin koko valtioneuvoston tasolla.

Kokeiluhanke käynnistyi syyskuussa 2023 ja päättyy kesäkuussa 2024. Kokeiluhankkeen tuloksia on mahdollista hyödyntää mahdollisessa varsinaisen suunnittelutyökalun kehittämisessä ja käyttöönotossa. Valtioneuvosto ja Sitra käyvät kesällä 2024 keskusteluja hankkeen jatkosta.

Sitra tukee valtionhallinnon kehittämistä parhaillaan myös generatiivisen tekoälyn kokeiluilla. Kahdessa eri kokeilussa kehitetään suomalaista kielimallia lainvalmistelun tueksi, tehostamaan työtä uusien keinojen avulla esivalmistelussa ja lausuntomenettelyssä.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?