Sähkö- ja elektroniikkaromusta raaka-aineita

Päättynyt hanke 6/2017 – 8/2018

Jyväskylän yliopiston kemian laitos kehitti kriittisten raaka-aineiden talteenottoa elektroniikkajätteestä, jotta jätemateriaalien arvometallit saadaan kiertoon ja säästetään neitseellisiä raaka-aineita.

MISTÄ OLI KYSE?

Suomessa ja EU:ssa on kasvava huoli korkean teknologian teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden saatavuudesta ja riittävyydestä. Tarpeeseen pystytään vastaamaan raaka-aineiden kierrätettävyyttä olennaisesti parantamalla. Jätemateriaalina elektroniikkaromu on metallipitoisuuksiltaan ja määrältään yksi potentiaalisimmista kriittisten raaka-aineiden sekundääristä lähteistä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeen aikana Jyväskylän yliopiston kemian laitos tutki ja kehitti käytöstä poistettujen piirilevyjen ja magneettien arvokkaiden ja kriittisten metallien talteenottoa. Hankkeessa löydettiin menetelmiä, joiden avulla voidaan minimoida kemikaalikulutus ja syntyvän jätteen määrä.

Hanke oli luonteeltaan perustutkimusta, joka loi pohjaa uudenlaiselle ajattelulle, jossa teollisuuden sivutuotteet ja jätemateriaalit ovat arvokkaita raaka-aineiden lähteitä.

Lue lisää hankkeiden tutkimustuloksista:

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavanaa oli Nani Pajunen. Jyväskylän yliopiston kemian laitos toteutti hankkeen Sitran rahoituksella. Hankekokonaisuudella on tiivis yhteys kiertotalouden tiekartassa mainitun teknisten kiertojen SER-demolaitoshankkeen kanssa.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?