SOTE Factor -ideakilpailu

SOTE Factor on avoin valinnanvapauskokeiluihin liittyvä ideakilpailu, jolla pyritään monipuolistamaan asiakkaiden suoran valinnan sekä henkilökohtaisen budjetin piirissä olevaa palvelutuotantoa. Pääpalkintona on 10 000 euroa.

Mistä on kyse?

SOTE Factor on Sitran järjestämä avoin ideakilpailu, jolla pyritään monipuolistamaan asiakkaiden suoran valinnan sekä henkilökohtaisen budjetin piirissä olevaa palvelutuotantoa, saamaan uusia palveluntuottajia mukaan valinnanvapauskokeiluihin sekä löytämään uusia asiakaslähtöisiä palveluideoita tukemaan asiakkaiden erilaisia palvelutarpeita.

Mitä teemme?

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta kokeillaan viidellä alueella vuosina 2017 – 2018. Kokeilut ovat sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia ja ovat osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Sitra osallistuu yhtenä STM:n yhteistyökumppanina kokeilujen toteutukseen. Sitra toimii eri osapuolten osallistajana ja vuoropuhelun mahdollistajana sekä pyrkii aktivoimaan palvelutuottajakenttää, jotta syntyisi uusia kumppanuuksia ja entistä asiakaslähtöisempiä palvelumalleja.

Missä mennään?

Kilpailuun voi osallistua 1.5 – 8.9.2017 välisenä aikana. Kaikki 8.9.2017 klo. 16 mennessä jätetyt palveluideat huomioidaan. Tuomaristo arvioi palveluideat, jotka toimitetaan tuomaristolle nimettöminä. Nimettömistä palveluideoista tuomaristo valitsee viisi parasta palveluideaa yleisöäänestykseen. Tuomaristo työskentelee ajanjaksolla 11.-15.9.2017.

Yleisöäänestys on avoinna 18.9  – 13.10.2017, jolloin myös yleisöäänestykseen pääsevät palveluideat tulevat julkisiksi. Voittajaksi valitaan yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut ehdotus.

Voittaja julkistetaan lokakuussa 2017 Future Care tapahtuman yhteydessä.

Kuka on mukana?

Tuomaristossa on edustaja kaikilta kokeilualueilta sekä Sitrasta (ks. tarkemmin kilpailun säännöissä alla).

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää!

ihmiset
Johanna Perälä
ihmiset
Jukka Vahti
Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

SOTE Factor -kilpailun säännöt

Taustaa

 Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta kokeillaan viidellä alueella vuosina 2017 – 2018. Kokeilut ovat sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia ja ovat osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (jäljempänä Sitra tai järjestäjä) osallistuu yhtenä STM:n yhteistyökumppanina kokeilujen toteutukseen. Sitra toimii eri osapuolten osallistajana ja vuoropuhelun mahdollistajana sekä pyrkii aktivoimaan palvelutuottajakenttää, jotta syntyisi uusia kumppanuuksia ja entistä asiakaslähtöisempiä palvelumalleja. (Kokeilun ehdot ja periaatteet.)

Kuvaus

SOTE Factor on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra tai järjestäjä) järjestämä avoin ideakilpailu, jolla pyritään monipuolistamaan asiakkaiden suoran valinnan sekä henkilökohtaisen budjetin piirissä olevaa palvelutuotantoa, saamaan uusia palveluntuottajia mukaan valinnanvapauskokeiluihin sekä löytämään uusia asiakaslähtöisiä palveluideoita tukemaan asiakkaiden erilaisia palvelutarpeita.

Kilpailukuulutus

Sitra avaa ideakilpailun uusista kumppanuuksista ja uusista asiakaslähtöisistä, toteutettavissa olevista palveluideoista, joiden tavoitteena on saada uusia palveluntuottajia valinnanvapauskokeilupaikkakunnille sekä uudenlaisia palveluita, joilla voidaan yhä paremmin vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.

Koska haluamme saada uusia palveluideoita ja perinteisiä sektoreita ylittäviä ideoita, täytyy palveluidean toteuttamisessa olla mukana kaksi tai useampi toimija. Palveluideoiden arvioinnissa arvostamme erityisesti eri sektoreiden toimijoiden yhteistyötä (ts. yhteistyötä julkinen-yksityinen, yksityinen-kolmas sektori, kolmas sektori-julkinen) sekä asiakaslähtöisyyttä ts. palveluideaa, jonka myötä asiakkaat pystyvät paremmin osallistumaan/osallistamaan omaan hoitoonsa.

Kilpailuun osallistujan jättäessä kilpailuehdotuksen, pitää ehdotuksessa olla palveluideaan osallistuvien toimijoiden nimet, mahdolliset taustaorganisaatiot ja sähköpostiosoitteet. Kilpailuun osallistujan tulee myös nimetä kontaktihenkilö palveluidealle mahdollisia järjestäjän yhteydenottoja varten.

Palveluidea kuvauksineen esitetään dokumentissa, joka saa maksimissaan olla viisi sivua (A4).  Kerro dokumentissa palveluidean nimi ja kerro lyhyesti, mistä on kysymys: Mitä? Kuka? Kenelle? Miten? Mihin asiaan/mille asiakasryhmälle palvelu toisi lisäarvoa? Tee arvio palveluidean kustannusvaikuttavuudesta sekä terveyshyödyn ja asiakaskokemuksen lisääntymisestä (triple aim). Minkälaisella aikataululla palveluidea voitaisiin viedä käytäntöön ja mitä siihen vaaditaan?

Kilpailuun voi osallistua 1.5 – 8.9.2017 välisenä aikana. Kaikki 8.9.2017 klo. 16 mennessä jätetyt palveluideat huomioidaan. Palveluidea lähetetään sähköpostitse otsikolla: ”Sote Factor palveluidea” osoitteeseen sotefactor@sitra.fi,  jonka liitteeksi tulee laittaa dokumentti, jossa kuvataan palveluidea suomeksi tai englanniksi (max. 5 sivua x A4).

Kilpailua koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen sotefactor@sitra.fi. Kysymyksiä voi lähettää 25.8.2017 klo. 16 saakka. Määräaikaan menneessä saapuneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivulla.

Tuomaristo arvioi palveluideat, jotka toimitetaan tuomaristolle nimettöminä (= ilman tietoa toimijoiden nimistä ja mahdollisista taustaorganisaatioista). Nimettömistä palveluideoista tuomaristo valitsee viisi parasta palveluideaa yleisöäänestykseen. Yleisöäänestys toteutetaan kilpailun verkkosivulla WordPress-pohjaisella äänestyskomponentilla. Tuomaristo työskentelee ajanjaksolla 11. – 15.9.2017.

Yleisöäänestys on avoinna 18.9 – 13.10.2017, jolloin myös yleisöäänestykseen pääsevät palveluideat tulevat julkisiksi. Voittajaksi valitaan yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut ehdotus.

Voittaja julkistetaan lokakuussa 2017 Future Care tapahtuman yhteydessä.

Rahapalkinto

Yleisöäänestyksellä parhaaksi palveluideaksi valittu voittaa palkintona 10 000 €:a.

Tämän lisäksi palkittu palveluidea toimijoineen saavat näkyvyyttä Sitran viestintäkanavissa sekä Soteuttamo-tapahtumissa syksyn 2017 aikana.

Kohderyhmä

Kilpailu on avoin kaikille, mutta osallistuminen edellyttää kahden tai useamman eri sektoreilla toimivien yhteistyötä.

Aikataulu

Arviointi ja tuomaristo

Palveluideoiden arvioinnissa arvostamme erityisesti eri sektoreiden toimijoiden yhteistyötä (ts. yhteistyötä julkinen-yksityinen, yksityinen-kolmas sektori, kolmas sektori-julkinen) sekä asiakaslähtöisyyttä ts. palveluideaa, jonka myötä asiakkaat pystyvät paremmin osallistumaan/osallistamaan omaan hoitoonsa. Tuomaristo soveltaa em. kriteereitä arvioinnissaan.

Tuomaristo

Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta tiimi, mikäli tiimi tai sen jäsen rikkoo kilpailun sääntöjä tai Suomen lainsäädäntöä. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse tiimin kontaktihenkilölle.

Järjestäjällä on oikeus julkistaa kilpailuun osallistuneiden tiimien nimet ja palveluidea-ehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Julkistaminen koskee vain niitä palveluideoita, jotka pääsevät yleisöäänestykseen. Julkistaminen ei kuitenkaan voi tapahtua ennen kuin kilpailun tuomaristo on julkistanut kilpailussa yleisöäänestykseen pääsevät palveluideat. Julkistaminen tehdään yhteistyössä kunkin tiimin kanssa siten, että tiimit hyväksyvät julkistettavan materiaalin sisällön ja huolehtivat siitä, että materiaaliin ei sisälly liikeideoita tai liikesalaisuuksia, joita tiimi ei halua julkistaa. Järjestäjällä on oikeus sopia julkistamisen sisällöstä tiimin nimeämän kontaktihenkilön kanssa.

Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin säilyvät tekijöillä. Järjestäjä ei vastaa mistään immateriaalioikeudellisista tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä kilpailun aikana (esim. mahdolliset aikataulumuutokset). Muutokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Kilpailijoiden velvollisuutena on seurata kilpailun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Osallistujien henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan henkilötietolakia (22.4.1999/523).

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

Kilpailuun osallistuvien tiimien jäsenet antavat suostumuksensa siihen, että henkilöiden henkilötietoja käsitellään järjestäjän toimesta (tiimin jäsenten nimet, mahdollinen taustaorganisaatio/-yritys ja sähköpostiosoite). Tiimien jäsenet hyväksyvät sen, että järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun osallistuneiden tiimien nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan niiden tiimien ja palveluideoiden kohdalla, jotka pääsevät yleisöäänestykseen.

Tiimien jäsenet ovat vastuussa järjestäjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tiimien jäsenet ovat vastuussa siitä, että tiimin toimittama kilpailuehdotus ei riko kolmannen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin jäävät tekijöille. Mikäli järjestäjää kohtaan esitetään kilpailuehdotuksen immateriaalioikeuksiin liittyviä vaatimuksia, tekijät ovat velvollisia vastaamaan vaatimuksiin omalla kustannuksellaan.

Voittavan palveluidean toimijoiden velvollisuutena on selvittää palkintoon liittyvä verovelvollisuutensa. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta selvittää tiimien jäsenten verotuksellista asemaa, eikä maksaa säännöissä mainitun palkkion lisäksi enää mitään muita maksuja.

Mistä on kyse?