Suomen donitsitalous

Päättynyt hanke 5/2021 – 6/2022

Hankkeessa kokeiltiin, voidaanko donitsitalousmallin avulla rakentaa kestävämpää taloutta suomalaisen kunnan ja maakunnan käyttöön.

Mistä on kyse?

Donitsitalous on visio taloudesta, jossa planeetan ekologisen kantokyvyn rajat on yhdistetty YK:n sosiaalisen kestävyyden tavoitteisiin. Näitä rajoja kunnioittava talous pitää huolta sekä ihmisistä että ympäristöstä.

Donitsitalouden on kehittänyt tutkija Kate Raworth kirjassaan Donitsitaloustiede – 7 tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä.

Sitran rahoittamassa Suomen donitsitalous -hankkeessa järjestettiin yhteensä neljä työpajaa ja koottiin suomenkielinen donitsitalouden työkalupakki erityisesti kuntien ja alueiden hyödynnettäväksi.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeen aloitustyöpaja järjestettiin osana Jyväskylän Kesä-festivaaleja 8.7.2021. Paikalla tapahtumassa oli myös donitsitalouden kehittäjä Kate Raworth. Yhteensä tapahtumien ja työpajojen kautta tavoitettiin yli 800 aiheesta kiinnostunutta.

Hankkeen työpajoihin osallistuneet kokivat donitsitalouden havainnollistavaksi, pedagogisesti hyödylliseksi ja innostavaksi malliksi. Donitsitalous kiinnosti kuntien päätöksentekijöitä, mutta he pitivät mallia teoreettisena ja sen käytännön toteuttamisen arveltiin olevan hankalaa. Osallistujat kaipasivat erityisesti lisätietoa ja konkreettisia esimerkkejä donitsimallin käytännön sovellutuksista sekä luotettavia mittareita. Mallia itsessään kuitenkin pidettiin intuitiivisena ja tavoitteita hyvinä.

Donitsitaloutta edistäviä verkostoja tarvitaan jatkotyön tueksi. Donitsitaloudesta tarvitaan myös lisää koulutusta ja erilaisia ryhmäytymistapaamisia. Merkittävä este muutokselle on myös asenteiden muuttaminen; kaikki toimet ja mittarit ovat sinänsä tiedossa, niitä täytyy vain uskaltaa toteuttaa.

Hankkeessa kehitetty työkalupakki on suunnattu kuntien viranhaltijoille, päättäjille, kehitysorganisaatioille ja kaikille kuntien ja alueiden ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä kehityksestä kiinnostuneille.

Työkalupakki sisältää tietoa donitsitaloudesta, vaiheittaiset ohjeet kestävän kehityksen nykytilan analysoimiseen Pirkanmaan mallin mukaan, työpajapohjia, donitsitalouden mittareita sekä muita käytännöllisiä työkaluja donitsitalouden soveltamiseen paikallisesti.
Jyväskylän yliopistossa työkalupakkia tullaan käyttämään pedagogisissa tarkoituksissa. Sitä hyödynnetään myös Jälleenrakentajat-osuuskunnan yritystoiminnassa.

Kuka oli mukana?

JYU.Wisdomin vetämän hankkeen rahoitti Sitra ja yhteistyökumppaneina toimivat Jyväskylän kaupunki ja Pirkanmaan liitto.

Mistä on kyse?