julkaisut

Demokraattisten kohtaamisten käsikirja

Osallisuudesta vaikuttavuutta julkisiin palveluihin

Kirjoittajat

Kai Alhanen ja Elina Henttonen

Julkaistu

Demokratia vaatii jatkuvaa puolustamista, vahvistamista ja uudistamista. Tämä käsikirja on kirjoitettu niille, jotka haluavat omalla toiminnallaan tai työllään vahvistaa demokratiaa. Katse suunnataan demokraattisiin kohtaamisiin, joilla tarkoitetaan hetkiä ja tilanteita, joissa demokraattiset arvot konkretisoituvat arjessa yhteiskunnan eri kentillä.

Teos hyödyntää keväällä 2022 järjestetyissä Demokratian puolustusdialogeissa syntynyttä aineistoa. Kyseisestä aineistosta hahmottui keskeinen yhteiskunnallisen toiminnan kenttä, jossa suurin osa Suomessa asuvista ihmisistä kohtaa demokraattisen valtion. Kyseessä on yhteiskuntamme laajat julkiset palvelut.

Käsikirja on suunnattu ensisijaisesti julkisten palveluiden ammattilaisille. Työssä syntyvien kohtaamisten demokraattisuus tukee palveluiden tavoiteltujen vaikutuksien saavuttamista. Lisäksi oman työn hahmottaminen ihmisten demokraattisen yhteiskuntakokemuksen vahvistajana voi antaa työhön merkityksellisyyttä.

Teoksen ensimmäisessä osassa lukija johdatellaan demokratian kahden ”kivijalan” eli tasa-arvon ja vapauden äärelle. Nämä demokratian keskeiset arvot kytketään arjen kohtaamisiin tässä hetkessä lainaten niin klassikoita kuin Demokratian puolustusdialogien osallistujia.

Tämän jälkeen kuvataan Demokratian puolustusdialogeissa löydetyt neljä demokratian ”elämänlankaa”. Elämänlangat tarkoittavat laajasti yhteiskuntamme eri alueilla vaikuttavia asioita, joita keskustelijat kuvasivat merkittäviksi demokratian toimimisen kannalta, ja joiden elinvoimasta he toisaalta olivat huolissaan. Tällaisia elämänlankoja ovat osallisuus, luottamus, tieto ja oikeudenmukaisuus.

Käsikirjassa kuvataan, miksi nämä elämänlangat ovat olennaisia demokratian elinvoimaisuudelle, miten ne sitovat yhteen kansalaisten arjen ja valtiolliset instituutiot ja millainen rooli julkisilla palveluilla voi olla elämänlankojen vahvistamisessa.

Käsikirjan kolmannessa osassa esitetään kuusi ”askelta” demokraattisiin kohtaamisiin. Nämä askeleet ovat käytännöllisiä toimintatapoja, joita soveltamalla voimme vahvistaa demokratian elämänlankoja erilaisissa yhteyksissä, jossa tavallisten kansalaiset ja ammattilaiset kohtaavat toisiaan. Askeleet vastaavat myös kysymykseen siitä, kuinka voimme pitää huolta demokraattisista kohtaamisista palveluiden digitalisoituessa.

Olemme hyödyntäneet askeleissa yhtäältä Demokratian puolustusdialogien osallistujien ehdottamia keinoja demokratian vahvistamiseksi ja toisaalta kehitelleet näitä keinoja soveltumaan julkisten palveluiden kohtaamistilanteisiin.

Lopuksi suunnataan katse kohti demokratian tulevaisuushorisonttia. Edessä on haastavia kysymyksiä. Miten toimimme eri yhteiskuntien väliin kasvavien kuilujen suhteen? Kuinka luotsaamme demokratiaa ja mahdollistamme demokraattisia kohtaamisia globaalien kriisien synnyttämässä epävarmuudessa? Mitä demokraattiset kohtaamiset voisivat tarkoittaa suhteessa muihin elollisiin olentoihin yhteisellä planeetallamme?

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Demokraattisten kohtaamisten käsikirja

Alaotsikko

Osallisuudesta vaikuttavuutta julkisiin palveluihin

Tekijät

Kai Alhanen ja Elina Henttonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

42

ISBN (nid.)

978-952-347-320-1

ISBN (PDF)

978-952-347-337-9

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112 (verkkojulkaisu)

Aihe

demokratia, yhteiskunta, julkiset palvelut, tasa-arvo, vapaus, osallisuus, luottamus, tieto , tiedonsaanti, päätöksenteko, oikeudenmukaisuus, kansalaiset, arki, digitalisaatio, tulevaisuus

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

223

Mistä on kyse?