julkaisut

Sitran vastuullisen sijoittamisen katsaus 2023

Julkaistu

Vastuullisuus Sitran sijoitustoiminnassa

Sitra sijoittaa varallisuutensa vastuullisesti ja tuottoa tavoitellen. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Sitrassa sitä, että kaikissa sijoituspäätöksissä otetaan huomioon tuoton ja riskin lisäksi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä (ESG).

Sitran vastuullisen sijoitustoiminnan ohjeina ja suuntaviivoina toimivat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible Investment), jotka Sitra allekirjoitti vuonna 2015. Toisen kansainvälisen viitekehyksen muodostavat Global Compact -periaatteet. Vastuullisen sijoittamisen käytännön toteutus nojaa Sitran hallituksen hyväksymään vastuullisen sijoittamisen ohjeeseen, jota päivitimme viimeksi vuonna 2022.

Rahastot ja vastuullinen sijoittaminen

Sitran sijoitukset tehdään pääasiassa rahastojen kautta. Rahastosijoituksia hallinnoivat ulkopuoliset varainhoitajat, jotka tekevät yksittäiset sijoitusanalyysit ja valitsevat sijoituskohteet. Vähimmäisvaatimuksena on, että varainhoitaja on allekirjoittanut PRI:n tai että sillä on muu vastuullisen sijoittamisen toimintamalli.

Kaikki listattuja osake- ja korkorahastoja sekä kiinteistö-, metsä- ja infrastruktuurirahastoja hallinnoivat Sitran varainhoitajat ovat allekirjoittaneet PRI-periaatteet (kuva 1). Tällaiset varainhoitajat hallinnoivat yhteensä 93 prosenttia Sitran sijoitusvarallisuuden arvosta.

Kuva 1. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) allekirjoittaneet Sitran varainhoitajat

Useilla Sitran varainhoitajilla ja kahdeksalla rahastolla on hiilineutraaliustavoite. Monet varainhoitajat ovat myös sitoutuneet Net Zero Asset Manager Initiative (NZAMI) -aloitteeseen, jossa tavoitteeksi on asetettu sijoitusten hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Listattujen sijoitusten varainhoitajista lähes kaikki ovat sitoutuneet kyseiseen aloitteeseen, mutta listaamattomien sijoitusten varainhoitajista vasta vähemmistö.

Varainhoitajiamme on mukana myös monissa muissa vastuullista sijoittamista edistävissä aloitteisissa (mm. UN Global Compact, Climate Action 100+, Nature Action 100 ja toimialakohtaiset GRESB, BREEAM, FSC).

EU:n asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) tuli voimaan vuonna 2021. Se luokittelee rahastotuotteet kestävyyden mukaan kolmeen kategoriaan, jotka ovat Artikla 6, Artikla 8 ja Artikla 9. Varainhoitajilla on velvoite ilmoittaa, mihin luokkaan mikäkin rahasto kuuluu.

Sitra ei ole asettanut rahastoille minimivaatimuksia SFDR-luokituksen osalta. Luokitukset näkyvät kuvassa 2 markkina-arvon mukaisesti.

Kuva 2. SFDR-luokitukset koko salkun markkina-arvosta laskettuna (%) 

Suurin osa Sitran salkussa olevista rahastoista on Artikla 8 -luokassa eli ne edistävät kestävyyteen liittyviä tekijöitä sijoitusprosessissaan. Artikla 6 -rahastot eivät ole velvoitettuja huomioimaan kestävyyttä keskeisenä osana sijoitusprosessia. Vastuullisin on Artikla 9 -luokka, johon kuuluvat rahastot pyrkivät aktiivisesti saavuttamaan kestävyyteen liittyviä tavoitteita.

Suurin muutos vuoteen 2022 verrattuna liittyy siihen, että Artikla 6 -rahastojen osuus kasvoi 15 prosenttiin (2022: 3 %) ja luokittelemattomien osuus pieneni selvästi.

Analyysiyhtiö MSCI arvioi Sitran rahastosijoitukset vuonna 2023. Koko salkun ESG-arvosana pysyi AA:ssa kahden edeltävän vuoden tapaan. MSCI:n menetelmämuutoksen vuoksi yksittäisten rahastojen luokituksissa tapahtui jonkin verran siirtymää heikompiin luokkiin. Valtaosa salkkuun valituista rahastoista luokiteltiin kuitenkin edelläkävijöiksi, eikä heikoksi luokiteltuja rahastoja ollut lainkaan.

Kuva 3. Rahastojen ESG-luokitukset MSCI:n luokittelumenetelmällä

Yksi Sitran vastuullisen sijoittamisen kehityskohdista on luonnon monimuotoisuuden huomioiminen. Ensiaskeleena liityimme kansainväliseen Nature Action 100 -aloitteeseen, johon sitoutuneet sijoittajat vaativat suuryrityksiltä lisää kunnianhimoa ja toimia luontokadon pysäyttämiseksi. Lisäksi olemme sitoutuneet raportoimaan Sitran luontoon liittyvistä sijoitusriskeistä ja -mahdollisuuksista nk. TNFD-suositusten (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) mukaisesti tilikaudesta 2024 alkaen.

Vaikuttaminen

Rahastosijoittajana Sitralla on mahdollisuus vaikuttaa sijoituksiinsa varainhoitajien kanssa käytävien keskusteluiden kautta. Jos vaikuttamisella ei saavuteta parannusta tilanteeseen, viimesijainen toimenpide on rahaston myyminen. ESG-asiat olivat esillä noin 90 prosentissa rahastotapaamisista vuonna 2023.

Toimiala- ja normirikkomusseulontaa Sitra toteuttaa MSCI:n raportoinnin perusteella. Raportointi kattaa listatut osake- ja korkorahastot. Vuonna 2023 toimialoihin liittyvät poissulut toteutuivat kaikissa paitsi yhdessä rahastossa, joka päätettiin myydä. Merkittäviä normirikkomuksia ei ilmennyt.

Listaamattomat sijoitukset (kiinteistöt, infrastruktuuri, private debt, private equity ja venture capital) käydään läpi vuosittain arvonmäärityspalaverin yhteydessä varainhoitajien toimittamien raporttien perusteella. Näissä ei havaittu poikkeamia Sitran toimialarajoituksiin. Tiedonsaannin vaikeus erityisesti private equity- ja venture capital -omaisuusluokissa vaikeuttaa vastuullisuusasioiden syvällisempää tarkastelua. Varainhoitajat ovat tietoisia puutteista ja raportointi kehittyy jatkuvasti.

Sitra on ollut vuodesta 2020 Climate Action 100+ -hankkeen tukijäsen. Kyseinen hanke kannustaa yrityksiä Pariisin sopimuksen mukaisiin päästövähennystavoitteisiin sekä raportoimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä liiketoiminnalle.

Syksyllä 2023 tehdyn selvityksen mukaan Sitran sijoituskohteena olevat rahastot olivat sijoittaneet 46 sellaiseen yritykseen, joihin Climate Action 100+ ilmastohanke pyrkii vaikuttamaan. Pyysimme kyseisiin yhtiöihin sijoittaneilta rahastoilta selvityksiä siitä, millaisia vaikuttamistoimenpiteitä kyseisiin yhtiöihin on kohdistettu. Vastauksista kävi ilmi, että varainhoitajat ovat pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan yhtiöihin mm. äänestyksin ja kahdenvälisin keskusteluin.

PRI:n arvio Sitran vastuullisen sijoittamisen raportista

Sitra raportoi vastuullisen sijoittamisen käytännöistä ja toimenpiteistä vuosittain PRI:lle, joka arvioi käytännöt. Syksyllä 2023 raportoimme PRI:lle vuoden 2022 toimintatavoistamme. Edellinen raportti käsitteli vuotta 2020, sillä vuoden 2021 raportointi jäi väliin PRI:n sisäisen kehitystyön takia.

Vuodelta 2022 Sitra sai PRI:n uuden pisteytysjärjestelmän mukaan kaikilta osa-alueilta neljä tähteä viidestä, kuten edelliselläkin kerralla. Alla on yhteenveto osa-alueiden pisteistä ja vastaajien mediaaneista*. PRI tiukensi arviointikriteerejään, ja täydet viisi tähteä on nyt entistä vaikeampi saavuttaa.

Kuva 4. Sitran saama PRI-raportoinnin arviointi koskien vuoden 2022 vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja * Mediaanissa on huomioitu ”asset owner” -kategorian sijoittajien vastaajat globaalisti.

Keräsimme hyvät pisteet esimerkiksi ilmastotiedon raportoinnista TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti, sijoitusstrategian eri lämpötilaskenaarioiden mittaamisesta, ylimmän johdon toimien mittaamisesta vastuullisuuden näkökulmasta sekä rahastosijoituksiin vaikuttamisesta ja niiden seurannasta.

PRI-arvion perusteella tunnistimme kehityskohteiksi muun muassa sen, että meiltä puuttuu erillinen ohjeistus ihmisoikeus- ja sosiaalisiin tekijöihin. Lisäksi meidän tulisi kehittää raportointia päätöksentekijöiden kanssa käydyistä keskusteluista, jotka liittyvät vastuullisen sijoittamisen teemoihin.

Ilmastotavoitteet

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Sitran tärkeimmistä vastuullisuustavoitteista, ja tuemme muun muassa Pariisin sopimuksen tavoitteita.

Keväällä 2021 julkaistiin Sitran sijoitusten ilmastostrategia, jota päivitettiin vuonna 2023. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä kaikki Sitran sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Konkreettisena tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä Suomen kansallisen tavoitteen mukaisesti edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa siirtymän.

Ilmastoriskien raportoinnissa ja analysoinnissa hyödynnämme kansainvälistä TCFD-raportointisuositusta ja viitekehystä (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). TCFD ohjeistaa yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista. Suosituksen mukaan mm. sijoitusten hiilijalanjälki tulee selvittää, fossiilisten polttoaineiden varannot sekä vähä- ja korkeahiilipäästöiset sijoitukset arvioida kuten myös kansainvälisten ilmastosopimusten mukaisten hiilipäästörajojen toteutuminen.

     Kuva 5. Tiekartta hiilineutraaliuteen

Hiilijalanjälki

Sitran sijoitusten ilmastovaikutuksia ja -riskiä mitataan pääasiassa hiilijalanjäljen avulla. Tällä hetkellä tärkein mittari on painotettu hiili-intensiteetti, joka mittaa sijoituskohteina olevien yritysten hiiliekvivalentteja päästöjä yrityksen liikevaihtoon suhteutettuna ja sijoitusten markkina-arvolla painotettuna.

Lyhyellä aikavälillä Sitran tavoitteena on laskea sijoitussalkun hiili-intensiteettiä merkittävästi ja alittaa vertailuindeksi. Tavoitteena on, että Sitran sijoitusten hiili-intensiteetti on vuonna 2025 vähintään 50 prosenttia matalampi kuin vertailuvuonna 2020. Vuodelle 2030 vastaava tavoite on 75 prosenttia.

Hiilijalanjälkeä ja hiili-intensiteettiä tarkastellessa huomioidaan yrityksen oman toiminnan seurauksena syntyneet päästöt (scope 1) ja epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt (scope 2). Lisäksi raportoidaan epäsuorat päästöt (scope 3), mutta näille ei ole vielä asetettu vähennystavoitteita niihin liittyvän epävarmuuden vuoksi.

Sitran kaikkien listattujen sijoitusten painotettu hiili-intensiteetti oli vuoden 2023 lopussa 106 tCO2e/M€ liikevaihto. Kaksi vuotta jatkunut myönteinen kehitys katkesi ja intensiteetti kasvoi noin 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Muutosta selittää etenkin yhden, useampaan rahastoon sisältyvän yrityksen liiketoimintajärjestely, joka nosti merkittävästi kyseisen yrityksen painotettua hiili-intensiteettiä. Toisaalta sama liiketoimintajärjestely laski tämän yrityksen absoluuttista hiilijalanjälkeä ja rahoitettuja päästöjä, joten johtopäätöksiä ei kannata tehdä yksittäisten tunnuslukujen perusteella.

Kuva 6. Sijoitusten painotetun hiili-intensiteetin (scope 1+2) kehitys suhteessa välitavoitteeseen

Listattujen sijoitusten nk. rahoitetut päästöt laskivat noin 14 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. MSCI:n kautta saamme laskettua absoluuttiset päästöt noin 48 prosentille koko sijoitussalkun arvosta Lukuihin liittyy vielä merkittävästi epävarmuutta erityisesti scope 3 -päästöjen osalta.

Rahoitus ilmastoratkaisuihin

Yksi tärkeä työkalu ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on ns. ilmastoratkaisujen rahoittaminen. Ilmastoratkaisuilla tarkoitetaan sijoituksia kohteisiin, joiden ratkaisut mahdollistavat päästöjen vähentämisen ja jotka toiminnassaan huomioivat ilmastonmuutoksen etenemisen. Ilmastoratkaisuille ei ole vielä yksiselitteistä määritelmää.

Tällä hetkellä ilmastoratkaisujen määrän mittarina listatuissa sijoituksissa käytetään MSCI:n raportoimaa ns. vihreän liiketoiminnan (green revenue) osuutta yritysten liikevaihdosta sijoituksen markkina-arvoilla painotettuna.

Kuva 7. Vihreän liiketoiminnan osuus Sitran listatuissa sijoituksissa vuosina 2021–2023

Vihreän liiketoiminnan osuus on kasvanut viime vuosina maltillisesti ja oli noin yhdeksän prosenttia vuoden 2023 lopussa. Listattujen sijoitusten lisäksi Sitran salkussa on huomattava määrä muuta rahoitusta ilmastoratkaisuihin, kuten uusiutuvan energian infrasijoituksia, kestäviä metsäsijoituksia, sertifioituja kiinteistösijoituksia ja venture capital -sijoituksia ilmastoratkaisuja kehittäviin yrityksiin. Näistä ei kuitenkaan ole toistaiseksi saatavilla yhteismitallista tietoa.

Biodiversiteetti

Luonnon monimuotoisuus on Sitran vastuullisen sijoittamisen kehityskohde. Ilmastoriskin tavoin myös luontokato voi vaikuttaa sijoitussalkkuihin omaisuuslajista, alasta ja maantieteellisestä alueesta riippumatta.

Vuonna 2023 Sitran sijoituksista toteutettiin järjestyksessä toinen biodiversiteettianalyysi. Sen teki SEB ja kartoitus kohdistui Sitran listattuihin sijoituksiin. ENCORE-työkalua (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) hyödyntänyt analyysi kattoi 58 prosenttia kaikista Sitran sijoituksista. ENCORE on YK:n ympäristöohjelman rahoitusaloitteen (UNEP FI) ja sen kumppaneiden kehittämä ilmainen työkalu (https://encore.naturalcapital.finance/en). Se auttaa ymmärtämään, miten yritykset ovat riippuvaisia luonnosta ja vaikuttavat luontoon.

Kuva 8. Biodiversiteettiriippuvuudet ja -vaikutukset, suluissa edellinen vuosi (Lähde: SEB)

Selvitimme siis, millaisia luontoriippuvuuksia löytyy yrityksiltä, joihin Sitra on sijoittanut epäsuorasti erilaisten rahastojen kautta. Lähes 10 prosenttia yrityksistä on erittäin suuresti riippuvaisia luontopääomasta ja ekosysteemipalveluista, ja noin 15 prosentilla on erittäin suuri vaikutus luontopääomaan. Noin neljänneksellä on suuri riippuvuus ja yli 60 prosentilla suuri vaikutus. Riippuvuudet ovat hieman lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna, kun taas vaikutukset ovat pienentyneet tai pysyneet samoina.

Vesivarat olivat merkittävin luontopääomaerä, josta kaikki yritykset olivat riippuvaisia. Yritysten omien vaikutusten näkökulmasta lähes kaikki luontopääomaerät olivat yhtä merkittäviä.

ENCORE- menetelmä auttaa tunnistamaan todennäköisiä korkean riskin ja merkittävien luontovaikutusten toimialoja ja toimintoja. Malli ei sen sijaan mahdollista tietoa taloudellisesta riskistä, maantieteellisistä painotuksista tai yksittäisten yritysten toimintatavoista luontoriskien hallitsemiseksi. Analyysin avulla voidaan kuitenkin tunnistaa toimialoja, joihin tulee kohdista toimenpiteitä, kuten vaikuttamista ja lisäselvityksiä.

Yhä useammat varainhoitajat huomioivat biodiversiteettikysymyksiä osana sijoitustoimintaa. Jo selvästi yli puolessa Sitran salkun rahastoista on arvioitu luonnon monimuotoisuuden aiheuttamia riskejä, mahdollisuuksia, riippuvuuksia ja vaikutuksia.

Disclaimer: Disclaimer: Although Sitra’s information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the ”ESG Parties”), obtain information (the ”Information”) from sources they consider reliable, none of the ESG parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the Information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Mistä on kyse?