julkaisut

Taloudelliset mekanismit luontokadon pysäyttämisen työkaluna

Oppeja meiltä ja muualta

Kirjoittajat

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Jarrod Luxton

Johtava asiantuntija, Luonto ja talous

Outi Haanperä

Projektijohtaja, Luonto ja talous

Julkaistu

Luontokadon pysäyttäminen on tärkeää, sillä yhteiskunnat ja talous ovat riippuvaisia luonnosta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa voidaan hyödyntää taloudellisia mekanismeja. Näitä ovat esimerkiksi julkisen sektorin ohjauskeinot, kuten erilaiset verot ja tuet sekä yritysten vapaaehtoiset ratkaisut. Esimerkkejä jälkimmäisistä ovat muun muassa ekologisten sertifikaattien käyttöönotto omassa toiminnassa ja arvoketjussa tai yrityksen arvoketjun toimijoille muiden kannusteiden tarjoaminen, jotka ohjaavat luonnon kannalta hyviin toimintatapoihin.

Eri puolilta maailmaa ja myös Suomesta on löydettävissä lukuisia käytännön esimerkkejä, joissa taloudellisia mekanismeja on käytetty luontovaikutusten hillintään tai luonnon tilan vahvistamiseen. Sitra tilasi syksyllä 2023 selvityksen, johon on koottu esimerkkejä erilaisista mekanismeista. Selvitys keskittyy mekanismeihin, jotka torjuvat maankäytöstä ja sen muutoksista aiheutuvaa luontokatoa.

Hankkeen toteuttivat yhdessä Pellervon taloustutkimus PTT, Tyrsky-Konsultointi Oy ja yksi itsenäinen tutkija. Englanninkielinen selvitys Carrots and Sticks – Economic mechanisms for safeguarding and financing biodiversity and ecosystem services on luettavissa Sitran verkkosivuilla.

Tämä muistio tiivistää selvityksen tärkeimmät havainnot suomeksi kotimaisen keskustelun tueksi. Muistion tavoitteena on summata oppeja ja onnistumisia tukeneita tekijöitä. Lisäksi muistio kerää yhteen tietoa siitä, mitä taloudellisten mekanismien suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä ottaa huomioon, ja nostaa esiin mahdollisia seuraavia askeleita harkittavaksi. Muistion ovat kirjoittaneet Sitran asiantuntijat englanninkielisen selvityksen ja muiden lähteiden pohjalta.

Suomessa ja muualla maailmassa voitaisiin hyödyntää luontokadon torjumiseksi taloudellisia mekanismeja nykyistä laajemmin. Samalla on mahdollista vauhdittaa luontoarvomarkkinoiden toimintaa. Luontoarvomarkkinoilla tarkoitetaan kauppapaikkaa, jossa luontoarvojen lisäystä voisi myydä ja ostaa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi korvausta maanomistajalle siitä, että hän toteuttaa luonnon tilaa kohentavia toimia tietyllä alueella, ja kohentumisen pysyvyydestä huolehditaan. Uusien mekanismien suunnittelussa on tärkeää huomioida, millaisia mahdollisia ristikkäisvaikutuksia tai synergioita niillä tulisi olemaan jo olemassa olevan ohjauksen ja kannusteiden kanssa sekä toteuttaa huolellinen vaikutustenarviointi.

Muistion luku 1 tarjoaa johdannon aiheeseen. Luku 2 esittelee taloudellisia mekanismeja kolmessa eri kategoriassa: saastuttaja maksaa -periaate (polluter
pays principle), tuet ekosysteemipalveluiden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen (payments for ecosystem services) sekä yritysten vapaaehtoiset ratkaisut. Lisäksi muistio antaa esimerkkejä kustakin ryhmästä.

Luku 3 sisältää yhteenvedon opeista ja tekijöistä, jotka auttavat onnistumaan luontokatoa torjuvien tai luontoa vahvistavien taloudellisten mekanismien suunnittelussa ja toteutuksessa. Lopuksi luku 4 esittelee Sitran analyysin pohjalta vaihtoehtoja seuraaviksi askeleiksi, joita voitaisiin harkita Suomessa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Taloudelliset mekanismit luontokadon pysäyttämisen työkaluna

Alaotsikko

Oppeja meiltä ja muualta

Tekijät

Tatu Leinonen, Jarrod Luxton ja Outi Haanperä

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2024

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

31

ISBN (PDF)

978-952-347-380-5

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

taloudelliset mekanismit, talouden ohjauskeinot, luonto, luontopääoma, biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus, ilmastokriisi, luontokato, politiikka, maankäyttö

Mistä on kyse?