Plock
Beräknad läsningstid 3 min

Sitras pilotprojekt: En ny metod gör det lättare att få tillgång till uppföljningsdata från nya läkemedel

Ett kontrollerat införande av nya läkemedel kräver uppföljningsdata från patientregister. Ett pilotprojekt, som finansierades av Sitra, testade och utvecklade en modell för att göra användningen av data smidigare användning och underlätta insamlingen av ytterligare evidens.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Välfärdsområdenas patientregister innehåller värdefull information som behövs för att kontrollerat kunna införa nya läkemedel och optimera användningen av dem. Det finns ofta ett behov att få tillgång till sjukdoms- eller patientgruppsspecifikt uppföljningsdata. För närvarande förhindrar till exempel den bristande tillgängligheten, återanvändbarheten, kvaliteten och aktualiteten av data samt kostnader att patientdata tas i bruk i en bredare skala.

HUS Helsingfors universitetssjukhus och välfärdsområdena i Birkaland och Egentliga Finland genomförde tillsammans med Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ett pilotprojekt för att utveckla en verksamhetsmodell för att producera ytterligare evidens om nya läkemedelsbehandlingar.

I pilotprojektet användes för första gången OMOP-databaser från tre universitetssjukhus och ett decentraliserat tillvägagångssätt som baserar sig på analyser som utförts inom olika organisationer, till exempel sjukhus och välfärdsområden. OMOP är en terminologi- och informationsmodell som utvecklats för sekundär användning av patientdata, till exempel forskning, och som gör det möjligt att jämföra olika aktörers och till och med olika länders patientdata.

”Projektet gav oss värdefulla lärdomar om OMOP-datamodellen och den nya verksamhetsmodellen som krävs för att använda den. Dessutom fick vi en insikt i hur modellen borde utvecklas. Forskning och innovation går smidigare framåt när aktuellt och högkvalitativt data görs tillgängligt på ett säkert och smidigt sätt”, påpekar Saara Malkamäki, expert från Sitra.

Databaserna, som följer samma datamodell, gör det möjligt att genomföra identiska analyser lokalt i välfärdsområdenas OMOP-center utan att centren behöver sammankoppla personuppgifter. De anonymiserade uppgifterna förenas senare mellan och rapporteras centralt. En decentraliserad analysmodell med enhetliga patientdata stärker datasäkerheten för de personer som undersöks och påskyndar och förbättrar kvaliteten på informationsutvinningen.

”Pilotprojektet påvisade vilka möjligheter OMOP-databaserna erbjuder och hur viktig samverkan mellan de olika organisationer är. Dessutom fick vi en insikt i vilka de viktigaste utvecklingsbehoven är med tanke på våra informationsbehov”, berättar Vesa Kiviniemi, utvärderingschef för Fimeas HTA-sektion.

Projektets exakta resultat sammanfattas i rapporten (på finska) och som en kort sammanfattning i Fimeas nyhet (23.4.2024). // LINKKI

År 2023 finansierade Sitra FinOMOP-konsortiets och Fimeas pilotprojekt som en del av det bredare projektet Hälsodata 2030, som redan har avslutats.

Vad handlar det om?