Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran kokeilu: Uusi toimintamalli sujuvoittaa seurantatiedon saantia uusista lääkehoidoista

Uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto edellyttää seurantatietoa potilasrekistereistä. Sitran rahoittamassa hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin toimintamallia tiedon nykyistä sujuvammalle käytölle ja helpotettiin lisänäytön kokoamista.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Hyvinvointialueiden potilasrekistereissä on paljon arvokasta tietoa, jota tarvitaan uusien lääkkeiden hallitussa käyttöönotossa ja käytön optimoinnissa. Usein tarve liittyy tauti- tai potilasryhmäkohtaiseen seurantatietoon. Nykytilassa potilastietojen laajamittaista käyttöä rajoittavat muun muassa tiedon saatavuuteen, uudelleen käytettävyyteen, laatuun ja ajantasaisuuteen liittyvät puutteet sekä kustannukset.

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala sekä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet, toteuttivat yhdessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa pilottiprojektin, jossa kehitettiin toimintamallia lisänäytön tuottamiseen uusista lääkehoidoista.

Pilotissa käytettiin ensi kertaa kolmen yliopistollisen sairaalan OMOP-tietokantoja ja hajautettuihin eli eri paikoissa kuten sairaaloissa ja hyvinvointialueilla tehtyihin analyyseihin perustuvaa toimintamallia. OMOP on potilastiedon toissijaiseen käyttöön kuten tutkimustyöhön kehitetty kansainvälinen sanasto- ja tietomalli, joka mahdollistaa eri toimijoilta ja jopa eri maista tulevien potilastietojen vertailun.

”Saimme hankkeesta arvokkaita oppeja OMOP-tietomallista ja sen käytön edellyttämästä uudesta toimintamallista sekä kehittämistarpeista. Tutkimus ja innovaatiot saavat vauhtia, kun ajantasainen ja laadukas tieto saadaan turvallisesti ja sujuvasti käytettäväksi”, sanoo Saara Malkamäki Sitrasta.

Samaa tietomallia noudattavat tietokannat mahdollistavat identtiset analyysit hyvinvointialueiden OMOP-keskuksissa paikallisesti ilman, että henkilötietoja joudutaan yhdistämään keskusten välillä. Anonymisoidut tiedot yhdistetään myöhemmin keskusten välillä ja raportoidaan keskitetysti. Hajautettu analyysimalli yhtenäisellä potilastiedolla vahvistaa tutkittavien tietoturvaa sekä nopeuttaa ja parantaa tietopoimintojen laatua.

”Pilotti osoitti meille OMOP-tietokantojen tarjoamat mahdollisuudet sekä toimijoiden välisen vuorovaikutuksen tärkeyden, ja myös sen, mitkä meidän tietotarpeidemme näkökulmasta olisivat keskeiset kehittämistarpeet”, kertoo Fimean HTA-jaoston arviointipäällikkö Vesa Kiviniemi.

Tarkemmat tulokset on koottu raporttiin ja tiivis yhteenveto Fimean uutiseen (23.4.2024).

Sitra rahoitti vuonna 2023 FinOMOP-konsortion ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean pilottia osana laajempaa jo päättynyttä Terveysdata 2030 -projektia.

Mistä on kyse?