artiklar
Beräknad läsningstid 9 min

Varför borde dataekonomi vara på varje företags agenda just nu?

Den snabbt växande dataekonomin erbjuder affärsmöjligheter som finländska företag har alla möjligheter att ta vara på. Vi bad om tips från företag som använder data – läs vilka råd de gav för att komma igång!

Författarna

Katri Korhonen

Expert, Konkurrenskraft genom data

Jenna Kiljunen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den explosionsartade ökningen av digital information, dvs. data, är för tillfället ett av de mest betydande fenomenen. Den accelererande dataekonomin Dataekonomi Ett delområde inom ekonomin där insamling och utnyttjande av data är en central del av verksamheten. Öppna termsidan Dataekonomi växer snabbare än andra sektorer och erbjuder företagen nya affärsmöjligheter. Nästan alla företag behöver redan data för att lyckas, oavsett om de vet det eller inte.    

Finländska företag har ingen tid att förlora om de vill hänga med i dataekonomins tillväxt. Finland är dock inte ensamt, eftersom hela Europa har ett försprång att ta in om man gör en jämförelse med USA och Kina, där de största spelarna på den nuvarande dataekonomimarknaden finns. 

Sitras mål är att Finland ska bli en internationell föregångare för en hållbar och rättvis dataekonomi

Mervärde från data skapas i nätverk

Med innovationsekosystem Innovationsekosystem Ett nätverk vars medlemmar strävar efter att tillsammans skapa affärsverksamhet och innovationer eller forskning eller annars ger ökat värde genom samverkan. Öppna termsidan Innovationsekosystem  avses nätverk som bildas av företag och andra aktörer, såsom forskningsinstitut och organisationer verksamma inom olika sektorer. Data fungerar ofta som en utgångspunkt för eller möjliggörare av innovation när man försöker skapa mervärde i nätverk.

Tack vare digitaliseringen har många företag utvecklat sätt att samla in, lagra, analysera och presentera olika typer av data. Data utnyttjas i beslutsfattandet, och många beslutsfattare i företag har kommit att kräva andra värden från data.

Företag har också startat projekt för att hitta nya produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på data.

Vi frågade tre representanter för näringslivet som är involverade i dataekonomin och innovationsekosystemen vad finska företag nu bör förstå och göra för att kunna utnyttja de möjligheter som dataekonomin erbjuder för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Att hoppa på dataekonomins kälke kräver ett nytt slags djärvhet av företagen

Grundtanken med dataekonomi är enkel: att dela data Datadelning Dataöverföring mellan två eller flera parter. Öppna termsidan Datadelning med andra ökar värdet av data. Bättre beredskap hos företag att använda data kommer att göra dem mer konkurrenskraftiga. I det här loppet vinner de snabba över de långsamma.   

Så vad är problemet? Brist på lämplig data utgör inget hinder för förverkligandet av dataekonomin, utan bristen på gemensamma verktyg och rättvisa spelregler.  

”Förtroende är grunden till allt, men det kräver också att företag är nyfikna och tror på nyttan av data.” 

Mari Zabihian, Kemira

Kemira, en tillverkare av industrikemikalier, har identifierat en möjlighet att producera databaserade digitala tjänster som enkelt anpassar sig till behoven. I en idealisk situation skulle skräddarsydda lösningar kunna skapas för varje kund genom att använda deras egna data. 

Utmaningen kan dock vara att kunden är rädd för att lämna över sina uppgifter till ett annat företag.  

Mari Zabihian, Senior Manager, Digital Services, Kemira Pulp & Paper, förstår de företag som skyddar sina data, men uppmuntrar samtidigt till mod: ”Om du är en datadelande part måste du förstå vilka data du har och vilka data som kan delas så att du inte är alltför försiktig. Förtroende är grunden till allt, men det kräver också att företag är nyfikna och tror på nyttan av data.”

“Lägg data i tillförlitliga händer och upptäck nya saker.”

Mari Zabihian, Kemira

Mot hållbar affärsverksamhet genom att utnyttja data

Data kan också användas för att utveckla en mer hållbar affärsverksamhet. Det är till stor hjälp för att minska exempelvis företagens miljöpåverkan. 

Paptic, som tillverkar en ersättning för tunnplast, dvs. träfiberbaserat och återvinningsbart förpackningsmaterial, fokuserar på att göra rätt saker genom att till exempel mäta miljöprestanda. 

Företagets ekonomiska och ansvarsbaserade beslut fattas utifrån data, som också används för att mäta hållbarheten i den egna verksamheten. Data hjälper till att bedöma den positiva effekten av de lösningar som produceras när man övergår från att använda fossil plast till förpackningar gjorda av förnybara råvaror. 

”Med hjälp av data kan vi beräkna den totala effekten av materialens råvaror och tillverkningen. Utifrån de insamlade uppgifterna kan vi analysera var vi fortfarande kan minska utsläppen på kort och lång sikt”, säger Hanna Kalliomäki, hållbarhetschef på Paptic.

”Ju mer omfattande kvalitetsdata som finns tillgängliga genom hela värdekedjan, desto bättre kommer vi att kunna bedöma produkternas hållbarhet under hela deras livscykel.”

Hanna Kalliomäki, Paptic

”För att kunna dämpa klimatförändringarna måste vi känna till den nuvarande situationen och identifiera möjligheter till utsläppsminskningar. Det är endast utifrån kunskap som man kan agera på ett målinriktat sätt. För våra kunder är det viktigt att fasa ut fossilbaserad plast. Ju mer omfattande kvalitetsdata som finns tillgängliga genom hela värdekedjan, desto bättre kommer vi att kunna bedöma produkternas hållbarhet under hela deras livscykel”, säger Kalliomäki.  

När datans roll stärks kommer den relevanta lagstiftningen också att utvecklas och styra företagens verksamhet mer och mer. I EU talas det till exempel om ett digitalt produktpass. Det skulle ge information utifrån vilken konsumenten kan göra ett mer ansvarsfullt val och främja den cirkulära ekonomin genom sina val.   

”Det här är ett exempel på att företag behöver satsa mer och bättre på att samla in, utnyttja och hantera data. Data är nyckeln till transparens, intern utveckling och verifierbar transparens för externa intressenter”, säger Hanna Kalliomäki.

Värdet av data formas av praktiska exempel

Industriella värdekedjor har länge delat data som styr försörjningskedjans effektivitet, utvecklar produkter och förbättrar leveranssäkerheten.  

Inom industrin håller man ofta tätt fast vid processdata för att förhindra att affärshemligheter läcker ut. Man känner oro för att en skicklig datahanterare kan lyckas extrahera information från datamassorna som är viktig för företagets existens.   

”Kunskapskapital är en del av ett företags värde. Eftersom data är värdefull, delas den försiktigt”, säger Sandviks Commercialization and Networks Lead Miika Kaski.

“Vi behöver djärva experiment för att hitta gemensamma sätt att identifiera och generera nytt värde med hjälp av data.” 

Miika Kaski, Sandvik 

Behovet av att dela data har förmodligen redan observerats i många företag, men fördelarna och värdet kan ännu inte identifieras. Att skapa värde bland många aktörer kan också upplevas som svårt.

”Vi behöver djärva experiment för att hitta gemensamma sätt att identifiera och generera nytt värde med hjälp av data”, säger Kaski och ger ett exempel från gruvindustrin:

”När en maskin i gruvan har nått slutet av sin livscykel kasseras den vanligtvis på ett säkert sätt eller återvinns. Vissa batterityper kan dock fortfarande användas, till exempel som energibanker, även om batteriet inte längre kan användas för arbetsmaskiner.”

Men för att batteriernas livscykel ska fortsätta behövs en vy över batterilagret som närmar sig slutet av sin livslängd samt projekt där batterier behövs som energibank. Genom att titta på batteriernas livslängdsdata kan vi se när och var det skulle vara lämpligt att flytta batteriet till sekundär användning.

Vad handlar det om?