nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Medborgarnas röst hörs inte i beslutsfattandet – en app skulle göra demokratin lättillgänglig 

I sin nya utredning föreslår Sitra att medborgarnas roll och delaktighet i beslutsfattandet ska stärkas betydligt. En metod kan vara en tjänst som medborgarna kan använda för att påverka lagar som berör dem själva.  

Författare

Krista Takkinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Finländarna skulle vara intresserade av att delta i och påverka beslutsfattandet om det var enklare. I sin nyaste utredning Hur görs beslutsfattandet medborgarorienterat? föreslår Sitra flera metoder för att förbättra medborgarnas möjligheter att delta.   

För att stärka medborgarnas delaktighet och därmed demokratin måste man kunna visa dem de exakta skeden i beslutsfattandet där de kan påverka och bli hörda.   

Med beslutsfattandet avser utredningen officiellt beslutsfattande, såsom lagstiftningsprocessen. För närvarande fokuserar medborgarnas möjligheter att påverka lagstiftningen på valbåset vart fjärde år. 

”Det är den offentliga maktens uppgift att utveckla medborgarnas möjligheter att bli hörda. Digitaliseringen erbjuder flera lösningar till detta, och nu måste man modigt ta dem i bruk”, säger Lea Konttinen, ledande expert i Sitras projekt Beslutsfattandet förnyas. 

En app skulle hjälpa medborgarna att identifiera när de kan delta  

Medborgarna borde göras mer delaktiga i lagstiftningsarbetet. 

Medborgarnas röst kan stärkas med olika innovationer som stöder demokratin. Sådana är till exempel öppna diskussionsforum, digitala plattformar eller medborgarpaneler där en grupp medborgare som utsetts genom slumpmässigt urval samlas för att diskutera en politisk fråga.  

Sitra föreslår att ett konkret verktyg för detta skulle kunna vara en tjänst för medborgarna, en app där man kan följa hur lagprojekt framskrider, precis som med ett postpaket. Appen gör det lättare för människor att veta när det är rätt tid att påverka och hur de kan delta i beslutsfattandet.  

Sitra föreslår att ett konkret verktyg för detta skulle kunna vara en tjänst för medborgarna, en app där man kan följa hur lagprojekt framskrider, precis som med ett postpaket.

Syftet med appen är att sammanföra spridd information om beslutsfattandet. En del av informationen är tillgänglig redan nu i till exempel statsrådets interna projekttjänst Hankeikkuna eller andra elektroniska källor. För att appen ska kunna fungera på bästa möjliga sätt måste tillgången till data förbättras. 

“Appen är ett exempel på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Enbart separata lösningar räcker emellertid inte, utan lagstiftningsprocessen måste utvecklas som en helhet”, betonar Konttinen.  

Lagstiftningsprocessens spårbarhet varierar mellan ministerierna och lagprojekten 

Finländarnas förtroende för offentliga institutioner och tillfredsställelse med demokratin är på en relativt hög nivå i en internationell jämförelse. Förtroendet minskar emellertid och medborgarnas tro på sina påverkningsmöjligheter är ganska svag. Lagberedningens språk är svårt och deltagandet i lagstiftningsprocessen kräver kännedom om ett stort antal webbtjänster.   

Det finns tillgänglig information om lagberedningen på nationell nivå men också betydande skillnader mellan både ministerierna och lagprojekten i hur systematisk och exakt den är. I synnerhet finns det inte tillräckligt med information om lagprojekt som härrör från Europeiska unionen eftersom de inte finns i Hankeikkuna-webbtjänsten, till skillnad från nationella lagprojekt.  

Sitra rekommenderar att statsrådet och riksdagen utvecklar lagstiftningsprocessen i samarbete och som en helhet.

Utredningen är en del av Sitras projekt Beslutsfattandet förnyas. Målet med projektet är att ge möjligheter till den representativa demokratin att förnyas, öka transparensen i beslutsfattandet och öka medborgarnas möjligheter att påverka. Beslutsfattandet förnyas är en del av temat Demokrati och delaktighet.  

Vad handlar det om?