nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Stärkande av förhållandet till naturen, val i vardagen, mer samarbete – Över hundra dialoger sökte lösningar för att stoppa naturförlusten

Under Den stora naturdialogen våren 2022 diskuterade finländarna naturens betydelse och hur man kan stoppa naturförlusten. Av sammanfattningen av över hundra dialoger framgår att tryggandet av den biologiska mångfalden förutsätter ett mångsidigt urval av metoder, allt från förändringar på systemnivå till förståelse för människornas olika relationer till naturen.

Författare

Antti Koistinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Vid sidan av stävjandet av klimatkrisen håller tryggandet av den biologiska mångfalden på att bli en fråga som gäller hela mänsklighetens framtid. Naturförlusten framskrider i oroväckande takt i världen och även här hos oss i Finland. Vi måste ändra kurs, eftersom allas välfärd, ekonomin och samhället är beroende av nature

Våren 2022 sammankallade Sitra och DialogAkademin finländarna till Den stora naturdialogen för att föra en konstruktiv diskussion om naturens betydelse och om att stoppa utarmningen av naturen. Diskussionerna fick ett entusiastiskt mottagande. I mars 2022 ordnades över hundra dialoger på tiotals orter. De viktigaste observationerna i dialogerna har nu sammanställts i publikationen Suuri luontodialogi – Meissä jokaisessa elää monta luontosuhdetta (sammanfattning på svenska).

De människor och organisationer som deltog i diskussionerna identifierade många metoder som skulle göra det lättare att stoppa naturförlusten. Till exempel framkom behovet av att värna om ett mångsidigt förhållande till naturen under hela livet, medvetna val i vardagen, långsiktigt forsknings- och påverkansarbete, lättbegriplig forskningskunskap samt skapande och upplevelse av konst.

Enligt diskussionsdeltagarna utgör bland annat den snabba takten med vilken naturen utarmas ett hinder för att stoppa utarmningen av naturen, liksom en kultur av girighet och överkonsumtion, motsättningar i anslutning till naturen, följderna av lokala och globala ojämlikheter samt bristen på förståelse, visioner och påverkningsmetoder på systemnivå.

– Sammandraget av naturdialogerna beskriver väl hur omfattande förändringar det krävs i samhället och ekonomin för att stoppa naturförlusten. Den biologiska mångfalden ska beaktas bland annat i företag, kommuner, lagprojekt, utbildning, bildning, värderingar och ideal samt naturligtvis i de vardagliga konsumtionsbesluten, betonar projektdirektör Outi Haanperä vid Sitra.

Ett brett spektrum av naturrelationer ska beaktas

Ett av målen med Den stora naturdialogen var att fördjupa förståelsen för finländarnas mångsidiga förhållanden till naturen. Finländarna upplever naturen som mycket viktig, men det finns inte ett enda rätt förhållande till naturen.

Sammanfattningen av diskussionerna visar att vi alla förhåller oss olika till naturen. Dessutom har vi alla som individer flera parallella förhållanden till naturen som ibland till och med kan vara motstridiga.

Våra naturrelationer kan ha andliga och till och med mystiska dimensioner. En stor del av deltagarna i diskussionen konstaterar att naturen ofta också har en mycket praktisk betydelse. Beroende på situationen kan vi till exempel betona naturens betydelse för avkoppling, rekreation, hobbyer, arbete eller utkomst.

– Det är viktigt att alla människor, samfund och organisationer identifierar sina egna motiveringar och sina metoder för att stärka naturen. Samarbete för att stärka naturen är nödvändigt. För att vi ska kunna uppnå resultat måste vi förstå både våra egna och andras relationer till naturen. För detta behöver vi en genuint konstruktiv diskussion om naturen, säger Sitras projektkoordinator Rasmus Sihvonen.

Dialog fördjupar förståelsen

Diskussionen kring den biologiska mångfalden kan ofta tillspetsas. Detta beror delvis just på att naturen är mycket viktig för människor, företag och till exempel kommuner, men ofta av olika orsaker.

Den stora naturdialogen som genomfördes med metoden Rondpaus som utvecklats av Sitra erbjöd en möjlighet att reflektera över och strukturera sin egen koppling till naturen och lyssna på vilka naturuppfattningar andra har.

– Dialogens styrka är att den inte söker en lösning eller vinnare, utan uttryckligen försöker skapa förtroende mellan dem som deltar och förståelse för vad andra tänker och känner. Dialogen är nödvändig, men den räcker inte. Dialogen ska också uppmuntra till verksamhet, samarbete och nya innovationer, betonar projektkoordinator Alexander Kohl vid Sitra.

Sammanfattningen av diskussionerna skapar också en grund för Sitras vision Naturkloka Finland 2035 (på finska). Visionen som publiceras senare under 2022 är en realistisk och positiv framtidsbild av Finland, där man har lyckats stoppa naturförlusten genom samarbete.

Läs mera:

Suuri luontodialogi – Meissä jokaisessa elää monta luontosuhdetta (sammanfattning på svenska)


Vad handlar det om?