Live
Warm Data Lab
Kutsuvierastilaisuus

Warm Data Lab

Warm Data Lab vie päätöksenteon tietotukea tulevaisuuteen

Tilaisuudessa käytetyt kalvot:

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Warm Data Lab Helsinki from Sitra the Finnish Innovation Fund

Kompleksisissa järjestelmissä ja niihin liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan kykyä monien näkökulmien yhtäaikaiseen dialogiin ja kokonaisuuden hahmottamiseen. Erilaisten tiedon muotojen, asiantuntijuuden ja osallisuuden on kohdattava yhä synergisemmin. Nora Bateson, tilaisuuden vetäjä, on lähestynyt tätä kohtaamista ja vuorovaikutusta käsitteellä “Warm Data”.

Päivän tarkoituksena on tutkia ja ymmärtää, miten voisimme lisätä edellytyksiä kokonaisvaltaisemmalle päätöksenteolle ja toiminnalle kompleksisessa toimintaympäristössä. Sovellamme Batesonin kehittämää Warm data -lab -menetelmää ja keskustelemme päätöksenteon tietotuen tulevaisuudesta. Pohdimme, miten tartumme lupaaviin lähestymistapoihin ja parannamme edellytyksiä ottaa niitä laajamittaisemmin käyttöön.

 

Mitä on Warm Data?

Käsitteellä Warm Data Nora Bateson kuvaa tietoa, joka syntyy tilannekohtaisesti erilaisten näkökulmien ja kontekstien asettuessa läpinäkyvään vuoropuheluun. Voimme saada tietoa ja ymmärrystä siitä, miten asioiden vastavuoroinen kytkeytyneisyys vaikuttaa havaintoihimme, päätöksentekoomme ja toimintaan.

Warm Data Lab on työskentelyprosessi, joka mahdollistaa moninäkökulmaisen ja rajoja ylittävän tietämyksen kehittymisen. Toimintatapana se tarjoaa mahdollisuuden lähestyä kompleksisia kysymyksiä luomalla ekosysteemitasoista integroivaa dialogia. (ks. lyhyt video lähestymistavasta).

Nora Bateson on International Batesonian Institute’n perustaja. Instituutti tutkii kompleksisiin systeemeihin sisältyviä kytkentöjä, liittyen mm. ympäristöön, talouteen, sosiaaliseen muutoksen, terveyteen, koulutukseen ja taiteeseen. Instituutti kannustaa ja käynnistää erityisesti projekteja, jotka yhdistävät erilaisia konteksteja.

Mistä on kyse?