archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Haku: Sote-palvelupakettien testaus keväällä 2017 maakuntien kanssa

Sote-palvelupakettien testausvaihe käynnistyy tammikuussa 2017. Hakuaika 6.10 saakka.

Julkaistu

Sote-palvelupakettien testausvaihe käynnistyy tammikuussa 2017. Testausvaiheessa palvelupaketteja jatkokehitetään laajentamalla niiden tietosisältöjä, testaamalla palvelupakettikohtaisia laatu- ja vaikuttavuusmittareita ja kytkemällä palvelupaketit maakuntien operatiivisiin tiedon tuotannon prosesseihin. Valittavat maakunnat päätetään lokakuussa 2016.

Testausvaiheessa 1) jatkokehitetään palvelupakettimallia sote-palveluiden ohjauksen ja johtamisen työkaluna 2) tarkennetaan palvelupaketteihin liittyviä määrittelyitä ja yhteensovitetaan niitä eri toimijoiden tarpeisiin 3) testataan pakettien toimivuutta uusien maakuntien tuotannon ohjauksessa sekä 4) kehitetään ja testataan ohjauksen tietoprosesseja. Osallistuminen ei edellytä maakunnilta palvelujen tuotteistamista.

Syntyvät kokemukset ovat hyödynnettävissä ja otettavissa käyttöön ohjauksessa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Testaus yhteensovitetaan ja aikataulutetaan sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoon, sekä Sote-tietohyötykäyttöön strategian toimeenpanoon, erityisesti korien 2 (ammattilainen ja palvelujärjestelmä) ja 3 (tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen) kanssa.

Ministeri Juha Rehula linjasi kesäkuussa, että palvelupakettien jatkokehitys ja käyttöönoton valmistelu käynnistetään osana sote- ja maakuntauudistusta ja raportointi- ja ohjausmallin kehitystyötä. Palvelupakettimallin avulla eri tuottajien kustannukset ja suoritteet voidaan raportoida järjestäjälle, kansalliseen toiminnan ja talouden seurantaan sekä eri maakuntien palveluiden laatua ja kustannuksia voidaan vertailla toisiinsa. Työ on jatkoa palvelupakettien pilotoinnille, jossa STM ja Sitra ovat kehittäneet ja arvioineet keväästä 2015 lähtien. Pilottivaiheeseen syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana osallistui 51 kuntaa, joiden yhteenlaskettu väestöpohja on n. 900 000. Pilotoinnin tuloksena syntyi palvelupakettikäsikirjan versio 1 ja palvelupakettien käyttöä koskeva arviointi.

Ilmoita maakuntavalmistelunne kiinnostuksesta testausvaiheeseen sähköpostiosoitteeseen  palvelupaketit@sitra.fi  6.10 mennessä. Tiedustelut:

Taina Mäntyranta, Sosiaali- ja terveysministeriö, taina.mantyranta@stm.fi, puh. 02 951 63 692

Eveliina Huurre, Sitra, eveliina.huurre@sitra.fi, puh. 050 366 35 73

Lea Konttinen, Sitra, lea.konttinen@sitra.fi, puh. 040 546 64 28

 

Testauksen tavoitteet:

1)      Jatkokehitetään palvelupakettimallia sote-palveluiden alueellisen ja kansallisen ohjauksen työkaluna

 • Määritetään sisällöt paketeille, jotka eivät olleet mukana palvelupakettien pilotoinnissa.
 • -Testataan, että määriteltävät palvelupaketit on konseptoitu, kuvattu ja ne ovat käyttöönotettavissa laajemmin.

2)      Tarkennetaan palvelupaketteihin liittyviä määrittelyitä ja yhteensovitetaan eri toimijoiden tarpeisiin

 • Yhteensovitetaan palvelupaketit sote-uudistuksen toimeenpanon sekä sote-uudistuksen Kustannus- ja vaikuttavuusryhmän työn kanssa (määrittelyt, pilotoinnit, arviointi ja käyttöönotto).
 • Yhdenmukaistetaan terminologian uuden lainsäädännön kanssa.
 • Selvitetään palvelupakettien raportoinnin sisällölliset ja käytettävyyteen liittyvät vaatimukset sekä muun kansallinen luokittelutyön vaatimukset.
 • Täsmennetään palvelupaketteihin liittyviä tietomäärittelyjä esimerkiksi kustannus- ja asiakastietojen osalta ja tehdään ehdotus yhtenäisistä säännöistä tiedon keräämiselle, kuten esimerkiksi kustannusten kohdistuksille.

3)      Testataan pakettien toimivuutta maakuntien toiminnan ohjauksessa

 • Suunnitellaan raportoinnin periaatteet ja tarpeet maakunnille ja yhteensovitetaan palvelupaketit maakuntien muiden raportointitehtävien kanssa.
 • Testataan sote-palvelupaketeille ja pakettikokonaisuudelle kansallisesti määriteltyjä ohjaavia mittareita ja indikaattoreita sekä selvitetään niihin tarvittavien tietojen saatavuus
 • Lasketaan palvelupakettien pakettikohtaiset taloutta, vaikuttavuutta, laatua ja suorituskykyä kuvaavat indikaattorit

4)      Kehitetään ja testataan ohjauksen tietoprosesseja

 • Kartoitetaan mukana olevien maakuntien kustannus- ja palvelurakenteet.
 • Määritetään tarvittavat tietojen kirjaamiskäytänteiden yhdenmukaistamistarpeet.
 • Määritetään ja testataan palvelupakettiraportoinnin perustaksi tarvittavan tietovarannon käsite- ja tietomalli sekä ICT-viitearkkitehtuuri. Määrittelytyössä huomioidaan järjestäjälle tarpeelliset tietotarpeet talouden, laadun, vaikuttavuuden sekä uudistumiskyvyn näkökulmista sekä arvioidaan näiden tietojen saatavuus. 

Kaikkien testauksesta kiinnostuneiden kanssa käydään jatkokeskustelut, joiden perusteella testausmaakunnat valitaan. Valinnoista ilmoitetaan 31.10.2016 mennessä.

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?