uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Joukossa viisaus tiivistyy, esittää uusi työpaperi

Uskalla ajatella, yhdessä -työpaperin mukaan laadukas vuorovaikutus on avain ihmisajattelun kuplien ja vinoumien ylittämiseen

Kirjoittaja

Hannu-Pekka Ikäheimo

Projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat, Sitra

Julkaistu

Tänään julkaistu Santtu Lehtisen työpaperi syventyy laadukkaan vuorovaikutuksen tarpeeseen päätöksenteossa. Paperi esittää, että päätöksenteon kehittämiseksi ihmismielen toimintaan on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Aivomme kategorisoivat tietoa luonnostaan vähentääkseen informaatiotulvan kognitiivista taakkaa. Maailman yksinkertaistaminen tapahtuu niin sanottujen mentaalimallien avulla, jotka ohjaavat sitä, mihin huomio kiinnittyy. Ihmisten huomio kiinnittyy usein tiedostamatta informaatioon, joka sopii olemassa oleviin mentaalimalleihin. Siten mentaalimalleista tulee helposti kyseenalaistamattomia totuuksia, jotka antavat merkitystä ja varmuutta.

Mentaalimallit vaikuttavat myös päätöksentekijöiden ajatteluun

Päätöksenteossa on yhä vahvemmin noussut esiin ajatus kollektiivisen älykkyyden ja joukkojen viisauden hyödyntämisestä. Ryhmätilanteissa hyödynnetyn kollektiivisen älykkyyden vaarana on kuitenkin se, että yksilön vinoumat saattavat vain vahvistua ryhmässä. Sosiaalisista suhteista ja hierarkioista kumpuava ryhmäajattelu voi estää kritisoimasta vallitsevaa näkemystä ja harkitsemasta vaihtoehtoja.

Uskalla ajatella, yhdessä –työpaperi väittää, että ryhmissä tapahtuva yhteisajattelu voi olla merkittävä voimavara, jos vuorovaikutuksen laatuun ja ryhmien koostumukseen kiinnitetään huomiota. Kollektiivisen älykkyyden kannalta tärkeäksi on osoittautunut erityisesti ryhmän kognitiivinen monimuotoisuus. Toisiaan täydentävät kyvyt ja ajattelumallit tuottavat parhaan työnjaon sekä auttavat yksilöitä laajentamaan ajatteluaan ja tunnistamaan omien mentaalimalliensa heikkoudet. Monimuotoisuuden varmistamisen lisäksi vuorovaikutukselle on tärkeää kyetä luomaan turvallinen, empaattinen ja luottamuksellinen ympäristö, jossa hiljaiset ja heikot signaalit pääsevät esiin.

Yhteinen ajattelu voi olla merkittävä voimavara, jos ryhmä on monimuotoinen ja ympäristö luottamuksellinen

Lehtinen kääntää työpaperissaan saksalaisen filosofin Immanuel Kantin tunnetun valistusajan iskulauseen ”uskalla ajatella” muotoon ”uskalla ajatella, yhdessä”. Kantille valistus tarkoitti ihmisen pääsemistä pois hänen itsensä aiheuttamasta alaikäisyyden tilasta. Voisiko valistus 2.0 olla ihmisen pääsemistä ulos hänen itsensä luomista kuplista?

Tervetuloa keskustelemaan monimutkaisten ja pirullisten ongelmien kohtaamisesta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 30.11. järjestettävässä tapahtumassa ”Tieto päätöksenteossa: Miten pirulliset ongelmat kohdataan?”. Lisätietoja täällä.

Uskalla ajatella, yhdessä -työpaperi on tuotettu osana Sitran Tieto päätöksenteossa -projektia. Projektissa tutkimme, millaista uutta ajattelua ja toimintatapoja tarvittaisiin tiedon hyödyntämisessä monimutkaisia ilmiöitä koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Mistä on kyse?