uutiset
Arvioitu lukuaika 7 min

Robottipuhelut ja uudet toimintatavat parantaisivat merkittävästi tartuntojen jäljitystä epidemiaoloissa

Pilottihanke osoitti, että uuden teknologian hyödyntäminen sekä epidemianhallintaan käytettyjen järjestelmien integroiminen sote-järjestelmiin parantaisi Suomen, suomalaisten ja terveydenhuollon iskunkestävyyttä poikkeusoloissa. Kansalaisten antama tieto on äärimmäisen tärkeä osa tilannekuvaa ja se tulisi saada nykyistä selvästi ketterämmin kootusti käyttöön.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) toteutetun pilottihankkeen perusteella terveydenhuollon nykyisessä tarttuvien tautien hallinnassa on runsaasti kehitettävää. Pilotin perusteella uudet toimintamallit ja teknologiset ratkaisut sujuvoittaisivat arkea poikkeusoloissa, hyödyttäisivät kansantaloutta ja mahdollistaisivat nykyistä tietopohjaisemman sote-johtamisen. Samalla epidemianhallinta tulisi kytkeä tiiviimmin yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudenhallinnan sekä palvelutarpeen- ja hoidontarpeen arvioinnin kokonaisuuden kanssa.

Eksoten pilotissa tarkasteltiin geneeristä toimintamallia riippumatta jäljityssovelluksista tai jäljitysprosessiin liittyvistä tietojärjestelmistä. Pilotin yhteydessä testattiin muun muassa robottipuheluiden toimivuutta koronajäljitykseen liittyvässä asiakasviestinnässä pienellä otannalla n. 20 testaajalla. Heistä suurin osa koki, että pilotin jälkeen heidän suhtautumisensa robottipuhelua kohtaan muuttui positiivisempaan suuntaan. Suurin osa testaajista piti myös robottipuhelun kautta saatua tietoa ja ohjeistusta riittävänä.

Pilotin tavoitteena oli tuottaa ja dokumentoida merkityksellistä tietoa seuraavien epidemioiden ja pandemioiden hallintaan.

”Toiminnan aika on nyt. Nykyiset toimintatavat ja järjestelmät epidemianhallintaan eivät ole riittäviä. Jos epidemia pahenee tai tulevat epidemiat ovat nykyisiä vakavampia, tilanne vaatii uusia ratkaisuja terveydenhuollon resurssien, tartuntatautiketjujen hallinnan ja kansalaisten palvelujen näkökulmasta” sanoo Eksoten kehitysjohtaja Merja Tepponen.

Korona-oppien hyödyntäminen ja varautuminen välttämätöntä tulevien kriisien varalta

Pilottihankkeen perusteella kehityskohteita havaittiin muun muassa tiedonkulussa, testitulosten viestinnässä asiakkaille, jäljityssovelluksen tuottaman tiedon hyödyntämisessä sekä tilannekuvan muodostamisessa. Pilotin päähavainnot löydät kootusti tiedotteen lopusta.

Pilotin toteutuksessa mukana olleen ICT-yhtiö 2M-IT Oy:n konsultti Katri Länsivuori sanoo, että pilotissa yhteistyö toteutui laajasti eri tahojen välillä.

“Meille oli hienoa olla kumppanina etsimässä merkityksellisiä ratkaisuja haastavaan tilanteeseen, joka vaatii uudenlaista ajattelua yli rajojen ja laajaa yhteistyötä kansalaisten, sote-ammattilaisten ja kehittäjien välillä. Toivomme työn tulosten vastedes helpottavan yhteiskunnan tasapainoilua taudinhallinnan ja kansantalouden kestävyyden kesken.”

Pitkään terveydenhuollon uudistamiseksi työskennellyt Sitra on pilottihankkeen käynnistäjä, koordinoija ja rahoittaja. Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä sanoo, että viimeaikaiset uutiset terveydenhuollon testaus- ja henkilöstökapasiteetin riittämättömyydestä kriisitilanteessa alleviivaavat uudistumisen ja uudistamisen tarvetta.

”Mobiilisovellus, automatisoidut puhelut ja eri järjestelmien nykyistä parempi integraatio ovat pilotin havaintojen perusteella käyttökelpoisia keinoja kohdentaa rajallisia henkilöstöresursseja järkevästi poikkeusoloissa. Tämä, ja ylipäätään oppien ottaminen, on välttämätöntä koko yhteiskunnan toimintakyvyn ja kansantalouden kestävyyden varmistamiseksi nykyisen lisäksi myös tulevissa pandemioissa”, Kivelä sanoo.

Tutustu pilottihankkeen loppuraporttiin.

Sitra on jo ennen Eksoten pilottihanketta ollut käynnistämässä, koordinoimassa ja rahoittamassa robottipuhelukokeiluita kunnissa kevään ja kesän korona-poikkeusoloissa. Tutustu hankekokonaisuuteen ja kokeilujen tuloksiin.

Lisätiedot:
Eksote: Merja Tepponen, kehitysjohtaja, puh. 0400 655 197, merja.tepponen@eksote.fi

2M-IT Oy: Jari Nevalainen, toimitusjohtaja, puh. 050 383 9455, jari.nevalainen@2m-it.fi

Sitra: Antti Kivelä, johtaja, Sitran Uudistumiskyky-teema, puh. 040 482 7435, antti.kivela@sitra.fi

Pilottihankkeessa mukana olleet organisaatiot:

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) on vuodesta 2010 alkaen järjestänyt integroituja ja toimintakykyä edistäviä terveys- ja vanhustenpalveluja, perhe- ja sosiaalipalveluja sekä kuntoutuspalveluja maakunnan reilulle 128 000 asukkaalle. Eksotella on tällä hetkellä noin 100 toimipistettä kaikkien eteläkarjalaisten käytössä kotikunnasta riippumatta. Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta ja ensivaste ja ensihoito järjestetään yhdessä pelastustoimen kanssa. Eksote on maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000.

2M-IT Oy on julkisomisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologian palveluihin ja ratkaisuihin keskittynyt yhtiö. Ratkaisut helpottavat sote-ammattilaisten jokapäiväistä työtä 15 sairaanhoitopiirin alueella. Palveluita kehitetään terveydenhuollon organisaatioiden kanssa heidän toimintaympäristössään, jolloin palvelut tukevat ammattilaisen työtä.

2M-IT:n rooli on olla mahdollistamassa toiminnan kehittämisen ja digitalisaation sosiaali- ja terveydenhuollossa muun muassa yhteistyössä toteutettavien kokeilujen avulla. Eksoten pilottihankkeessa olemme tukeneet pilotin suunnittelua, toteutusta ja tulosten raportointia.

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Sitra on työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi ja luo parhaillaan edellytyksiä reilulle datataloudelle. Sitra oli myös osaltaan suuntaamassa yksilön oikeuksia korostavaa EU:n datastrategiaa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?