uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran hallitus ehdottaa 100 miljoonan euron kertapanostusta Sitran taseesta

Sitran hallitus esittää poikkeuksellisena toimenpiteenä, että Sitran taseesta irrotetaan 100 miljoonan euron kertapanostus, joka kohdennetaan Sitra-lain mukaisiin tarkoituksiin Suomen kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Julkaistu

Sitran hallitus katsoo, että Sitran nykyinen tase mahdollistaa 100 miljoonan kertapanostuksen. Tästä päättää myöhemmin Sitran uusi hallintoneuvosto vahvistaessaan Sitra-lain 9§:n mukaisesti rahaston talous- ja toimintasuunnitelmat seuraaville vuosille. Sitran hallitus esittää, että investointi toteutettaisiin vaiheittain.

Sitran hallitus on keskustellut kertapanostuksen suuruudesta maaliskuussa 2019 parlamentaarisen työryhmän työn ollessa käynnissä. Tuolloin hallitus arvioi, että suuruusluokka voisi enimmillään olla 100 miljoonaa euroa. Tämä mahdollistaa Sitran riippumattoman toiminnan jatkuvuuden ilman toimintojen hallitsematonta supistamista. Sitran toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan Sitran peruspääoman tuotosta.

Sitran hallitus on arviota tehdessään ottanut huomioon eduskunnan asettaman parlamentaarisen työryhmän loppuraportin, jonka mukaan Sitran nykyinen sääntely ja varallisuuspohja mahdollistavat hallintoneuvostolle erilaisia tapoja uudelleenohjata resurssien käyttöä. Hallitus on lisäksi ottanut huomioon, että työryhmä ei ratkaissut kysymystä resursseista loppuraportissaan.

Päätöksen kertapanostuksesta tekee Sitran uusi hallintoneuvosto vahvistaessaan rahaston talous- ja toimintasuunnitelmat seuraaville vuosille.

Sitran hallintoneuvoston kokoonpano on sama kuin Suomen pankin pankkivaltuusto, ja se muodostetaan Suomen hallituksen muodostamisen jälkeen.

Perustietoa Sitrasta

  • Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo, jonka tavoitteena on reilu ja kestävä tulevaisuus – hyvä elämä, jota eletään maapallon kantokyvyn rajoissa.
  • Eduskunnan alaisena julkisoikeudellisena rahastona Sitraa valvoo hallintoneuvosto, joka on sama kuin eduskunnan pankkivaltuusto. Sitran hallitukseen kuuluvat val­tiosihteeri Martti Hetemäki (puheenjohtaja), kansliapäällikkö Jari Gustafsson (varapuheen­johtaja), kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, professori Markku Wilenius, hallitusammattilainen Kirsi Sormunen ja yliasiamies Mikko Kosonen.
  • Sitran toiminta rahoitetaan rahaston oman peruspääoman tuotoilla, ja vuotuinen budjetti vaihtelee 30-40 miljoonan euron välillä. Peruspääomansa Sitra on saanut aikanaan valtiolta, käytännössä Suomen Pankilta. Peruspääoman markkina-arvo oli vuoden 2018 lopussa 776 miljoonaa euroa.
  • Valtiovarainministeriö asetti 21.12.2018 parlamentaarisen työryhmän arvioimaan Sitran lakisääteisiä tehtäviä ja hallintoa sekä resursointia. Työryhmä jätti loppuraporttinsa 29.3.2019. Katso tarkemmin tästä: Sitran asemaa pohtinut parlamentaarinen työryhmä luovutti loppuraporttinsa
  • Sitran toimintaa säätelee Sitrasta annettu laki (1990/717), ja rahaston tehtävät määritellään lain 2:
    Rahaston tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä toimimalla erityisesti sellaisten hankkeiden toteuttamiseksi, jotka vaikuttavat kansantalouden voimavarojen käyttöä tehostavasti tai tutkimuksen ja koulutuksen tasoa kohottavasti taikka jotka selvittävät tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja.

Mistä on kyse?