archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yhden potilastietojärjestelmän malli on mahdollinen vaihtoehto

Yliopistolliset keskussairaalat ja Sitra teettivät selvityksen kansainvälisten johtavien potilastietojärjestelmien soveltuvuudesta Suomen terveydenhuoltoon. Selvityksen avulla haluttiin tietää, mitä vaihtoehtoja nykyisille potilastietojärjestelmille on ja miten järjestelmä voisi parhaalla mahdollisella tavalla kasvattaa toiminnan tehokkuutta, potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Kirjoittaja

Julkaistu

Yliopistolliset keskussairaalat ja Sitra teettivät selvityksen kansainvälisten johtavien potilastietojärjestelmien soveltuvuudesta Suomen terveydenhuoltoon. Selvityksen avulla haluttiin tietää, mitä vaihtoehtoja nykyisille potilastietojärjestelmille on ja miten järjestelmä voisi parhaalla mahdollisella tavalla kasvattaa toiminnan tehokkuutta, potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Suomen terveydenhuollon työvoimasta merkittävä osa jää eläkkeelle seuraavien 10 vuoden aikana, ja samanaikaisesti tarvittavien terveyspalveluiden määrä kasvaa. Tämän vuoksi uusia keinoja terveydenhuollon kehittämiseen tarvitaan myös tietotekniikan puolella.

Selvityksessä haettiin potilastietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedon saumattoman jakamisen eri toimijoiden välillä perustuen yhteen tietojärjestelmään. Samalla tarkoitus on taata hyvä potilasturvallisuus tietojärjestelmässä, joka tukee ja ohjaa lääkäreitä, hoitajia ja muuta henkilökuntaa. Järjestelmän tulee joustaa ja sopeutua organisaatioiden erityistarpeisiin ja soveltua sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Yhden järjestelmän etuna olisi, että lääkärit, hoitajat ja muu henkilökunta opettelisivat vain yhden potilastietojärjestelmän käytön.

Parhaiten Suomeen soveltuvat potilastietojärjestelmät saatiin seulottua

Selvityksessä arvioitiin markkinoiden johtavien potilastietojärjestelmien soveltuvuutta sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Lisäksi selvitettiin näiden yritysten aitoa kiinnostusta tulla Suomen markkinoille sekä kykyä ja halua tuoda potilastietojärjestelmätuote kielihaasteineen markkinoillemme. Arvioinnissa tarkasteltiin järjestelmien toiminnallisen laajuuden lisäksi myös niiden toiminnallisuuden kypsyyttä Gartnerin puolueettoman kypsyysarvion pohjalta.

Tässä selvityksessä arvioitiin 13 tuotetta ja näistä kaksi täytti asetetut kriteerit.

Uusi potilastietojärjestelmä prosentin Suomen terveydenhuollon kustannuksista

Kansainvälisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto kansallisella tasolla merkitsisi keskimäärin 150 – 200 miljoonan euron investointia vuositasolla seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Tämä luku on noin yksi prosentti Suomen terveydenhuollon vuotuisista kokonaiskustannuksista. Summa sisältää lisenssien ja teknisten laitteiden lisäksi käyttöönottoon liittyvät kustannukset, mukaan lukien sisäiset työkustannukset sekä ylläpitoon liittyvät kustannukset.

Mahdolliset jatkotoimet ja hyötyjen tarkentaminen

Selvitys osoittaa, että julkisuudessa esitettyjen näkemysten mukainen yhden potilastietojärjestelmän malli on mahdollinen vaihtoehto Suomessa. Tämä edellyttäisi kansallisen tason tilaajan ja toimeenpanijan roolien luomista sekä lainsäädännön muutoksia, jotka mahdollistaisivat kansallisen tason velvoittavan kokonaisohjauksen. Lisäksi hanke edellyttäisi tarkemman järjestelmien soveltuvuuden selvityksen sekä kustannushyötyanalyysin. Selvityksen yhteydessä tulisi tehdä myös vertailu nyt arvioitujen järjestelmien ja kotimaisten käytössä olevien järjestelmien välillä.

Lisätietoja

Jari Renko, tietohallintojohtaja, HUS
Puh. 050 506 5960, etunimi.sukunimi@hus.fi

Potilastietojärjestelmäselvitys (pdf-tiedosto) »

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät laaja-alaisia ja syvällisiä muutoksia. Sitra ennakoi tulevaa ja edistää muutoksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suomen kannalta keskeisiin haasteisiin Sitra tarttuu ohjelmien ja strategiaprosessien avulla. Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea.

Mistä on kyse?