archived
Arvioitu lukuaika 6 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Fiksu arki -kilpailun säännöt

Fiksu arki -kilpailu on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra tai järjestäjä) yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestämä, pienille yrityksille tarkoitettu kilpailu, jolla pyritään löytämään ratkaisuja jotka mahdollistavat kuluttajien ekologisesti kestävää arkea. Kilpailun tavoitteena on nostaa näitä ratkaisuja esille ja tukea niiden jatkokehitystä.

Julkaistu

Millaisia ratkaisuja haetaan?

Kilpailuun halutaan kaupallisia ratkaisuja, joita hyödyntämällä kuluttajat voivat parantaa arkielämänsä ekologista kestävyyttä. Ratkaisut voivat esimerkiksi pienentää hiilijalanjälkeä tai säästää luonnonvaroja.

Kilpailussa on viisi sarjaa. Ensimmäiset neljä sarjaa ratkaisun pääasiallisen kohteen mukaan: 1) asuminen, 2) liikkuminen, 3) ruokailu, 4) tavarat & palvelut. Viides sarja on yleissarja, johon voidaan ottaa ratkaisuja myös mainitun neljän sarjan ulkopuolelta tai yhdistelmäratkaisuja sarjojen ja / tai ulkopuolisten teemojen aloilta.

Mitkä ovat palkitsemiskriteerit?

  • Ratkaisu kannustaa kuluttajia uudenlaisiin ekologisesti kestävämpiin valintoihin
  • Ratkaisu ei ole vielä laajasti kuluttajien saatavilla
  • Ratkaisu on helppokäyttöinen kuluttajalle ja käytännössä toimiva
  • Ratkaisu on skaalattavissa vähintään kansalliseksi
  • Yrityksellä on halu ja tarve oppia lisää potentiaalisista kuluttaja-asiakkaistaan

Kuka saa osallistua kilpailuun?

Kilpailuun voivat osallistua ennen osallistumispäivämäärää kaupparekisteriin merkityt pienet yritykset. Pienen yrityksen määritelmänä käytetään Tilastokeskuksen määritelmää, jonka mukaan pieni yritys on yritys:

  • jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää, ja jonka
  • joko vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa
  • tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa
  • ja joka on riippumaton.

Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida
soveltaa Tilastokeskuksen pienen yrityksen määritelmää.

Yritykseksi ei katsota luonnollista henkilöä, mukaan lukien yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimi).

Kilpailuun osallistuvalla yrityksellä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä ja kehitysohjelmaan mukaan pääsevän yrityksen tulee toimittaa ennen sen alkua järjestäjälle pyydettäessä verottajan antama verotodistus verojen suorittamisesta.

Yrityksen tulee lisäksi olla kelpoinen vastaanottamaan de minimis-tukea.

Yrityksen kilpailuun esittämän ratkaisun tulee olla sen oma ja sillä tulee olla riidaton oikeus ratkaisun immateriaalioikeuksiin ja sillä tulee olla riidaton oikeus hyödyntää ja edelleen kehittää ratkaisua kilpailuun kuuluvan kehittämisohjelman yhteydessä.

Yritys on vastuussa siitä, että sen ratkaisuna esittämä kilpailuehdotus ei riko kolmannen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin jäävät tekijöille. Mikäli järjestäjää kohtaan esitetään kilpailuehdotuksen tai kehitysvaiheen aikana syntyneisiin immateriaalioikeuksiin liittyviä vaatimuksia, yritykset ovat velvollisia vastaamaan vaatimuksiin omalla kustannuksellaan.

Miten kilpailuun osallistutaan?

Kilpailuun osallistuvan ratkaisun kuvaus ja arviointikriteereihin liittyvä tieto esitetään verkkolomakkeella, joka löytyy sivustolta fiksuarki.fi. Lomake on täytettävä ja lähetettävä 4.12.2017 klo 16.00 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä ratkaisuja ei huomioida. Lomakkeen perille saapuminen on osallistujan vastuulla.

Kilpailua koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen fiksuarki@sitra.fi. Kysymykset ja vastaukset kerätään fiksuarki.fi-verkkosivustolle otsikon Usein kysytyt kysymykset (UKK) alle. Kysymyksiin vastataan 27.11.2017 saakka.

Yritys voi osallistua kilpailuun usealla eri ratkaisulla, mutta yritys voi tulla palkituksi kilpailussa vain kerran. Tehtyä ehdotusta ei voi suoraan päivittää, mutta yritys voi kilpailuajan rajoissa lähettää uuden ehdotuksen ja mainita sen korvaavan aiemman.

Mikä on kilpailun aikataulu?

2017

ma 23.10. Kilpailun julkistus
ma 4.12. Ratkaisuehdotusten jättöaika päättyy
joulukuu Tuomarityöskentely

2018

pe 26.1. Palkitsemistilaisuus
helmi-huhtikuu Kehitysohjelma voittajille
toukokuu Kehitysohjelman päätöstilaisuus

Ketkä toimivat kilpailun tuomareina?

Sitra valitsee tuomariston jäsenet Sitran ja sen yhteistyökumppaneiden henkilöstöstä. Yhteistyökumppaneita ovat Sitran kilpailuun ja kehitysohjelmaan valitsemat suuret yritykset.

Tuomaristolla on oikeus jättää palkinto kokonaan jakamatta yhdessä tai useammissa sarjoissa, mikäli se katsoo, etteivät esitetyt ratkaisut täytä kilpailulle asetettuja tavoitteita.

Palkinnot ja maksut

Kunkin sarjan kaksi parasta ratkaisua esittäneet pienet yritykset palkitaan kehitysohjelmalla, jossa ratkaisun konseptia, positiointia ja kommunikointia potentiaalisille asiakkaille kehitetään kokeilujen kautta. Yrityksille myönnetään kehittämisohjelman alussa 10.000 euron kehittämisrahoitus, minkä lisäksi yritykset saavat käyttöönsä konsulttityötä jäljempänä määritellyin tavoin. Rahana ja konsulttityön muodossa tuleva etu katsotaan pienille yrityksille valtiontueksi, jota koskee vähämerkityksellistä valtion tukea koskeva de minimis-säännöstö.

Pienelle yritykselle vastikkeettomana konsulttityönä ja kehitysrahana kanavoituva etu (palkinto) katsotaan Komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 tarkoittamaksi vastikkeettomaksi de minimis -tueksi. Yrityksen kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saamien de minimis -tukien arvo ei saa ylittää kyseinen etu huomioon ottaen 200 000 euron rajaa. Pieni yritys on velvollinen selvittämään saamiensa de minimis -tukien määrän ennen kehitysohjelman alkua, jolloin sen on pyydettäessä ilmoitettava järjestäjälle kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saamien de minimis -tukien määrät.

Mikäli palkittavaksi ehdotettu pieni yritys on kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saanut de minimis -tukia määrän, joka ei mahdollista lisätuen myöntämistä, järjestäjä pidättää oikeuden hylätä hakijan hakemus.

Järjestäjän arvion mukaan pienen yrityksen konsulttityönä saaman de minimis –tueksi katsottavan edun määrä ei ylitä 10.000 €. Järjestäjä toimittaa kehitysohjelman päättyessä kullekin pienelle yritykselle kertyneet edun täsmällistä määrää koskevan de minimis-ilmoituksen.

Kehitysohjelmaan pyritään saamaan kullekin pienelle yritykselle soveltuva suuryritys yhteistyökumppaniksi, joka voi esimerkiksi tarjota kokeiluympäristöjä kehitysohjelman ajaksi.

Järjestäjällä ei ole velvollisuutta kustantaa säännöissä mainitun palkinnon lisäksi muita kuluja.

Kehitysohjelmavaihe

Ennen kehitysvaiheen käynnistymistä sen osapuolten välille laaditaan kehitysvaiheen yhteistyösopimus. Yhteistyösopimukseen sitoutuminen on edellytys kehitysohjelman käynnistymiselle, kehitysohjelmaan osallistumiselle sekä palkinnon saamiselle.

Kehitysohjelman aikana syntyvät immateriaalioikeudet kuuluvat oikeuden kehittäneelle yritykselle / kehittäneille yrityksille.

Järjestäjä ei vastaa liikesalaisuuksien suojaamisesta eikä mistään immateriaalioikeudellisista tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille. Kilpailuun osallistuvien tulee itse suojata liikesalaisuutensa ja immateriaalioikeutensa tarpeellisin osin.

Järjestäjällä on oikeus osallistua palkintona olevan kehitysohjelman tilaisuuksiin.

Sääntöjen muuttaminen ja kilpailijan poissulkeminen

Järjestäjällä on oikeus tehdä kilpailun sääntöihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä kilpailun aikana (esim. mahdolliset aikataulumuutokset). Muutokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Kilpailijoiden velvollisuutena on seurata kilpailun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta yritys, joka rikkoo kilpailun sääntöjä tai voimassaolevia lakeja tai muutoin perustellusta syystä katsotaan, että yritys on sopimaton osallistumaan kilpailuun. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse yrityksen kontaktihenkilölle.

Osallistujien muut oikeudet ja velvollisuudet

Yritykset hyväksyvät sen, että järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun osallistuneiden yritysten sekä näiden kontaktihenkilöiden nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan.

Kilpailuun osallistuvat yritykset antavat suostumuksensa siihen, että kontaktihenkilöiden henkilötietoja käsitellään järjestäjän toimesta (nimet, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Osallistuvien yritysten kontaktihenkilöiden henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan henkilötietolakia (22.4.1999/523). Henkilörekisterin rekisteriseloste julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.

Yritykset ovat vastuussa järjestäjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Mistä on kyse?