artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Kolme työkalua yrityksen kiertotalouskunnon mittaamiseen ja kehittämiseen

Kiertotalouden toteutumista yrityksen liiketoiminnassa voi ja kannattaa mitata.

Kirjoittajat

Antti Lehtinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Koronakriisi on herättänyt yritykset pohtimaan, miten kehittää liiketoimintaa kestävämmäksi ja mukautuvammaksi ennakoimattomien tapahtumien varalta 

Kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous on avainasemassa kestävässä jälleenrakentamisessa, sillä sen liiketoimintamallien avulla voidaan muun muassa lyhentää tuotantoketjuja, pidentää tuotteiden elinkaarta, vähentää jätettä sekä luoda kestävää talouskasvua ja työpaikkoja.  

Kiertotalous on tulevaisuuden liiketoimintaa, ja innovaatioihin kannattaa panostaa viimeistään nyt.

Mutta mistä tietää, toimiiko yritys kiertotalouden periaatteiden mukaisesti? Miten luodaan tilannekuva ja laaditaan suunnitelma kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtymiseen tai niiden kehittämiseen 

Esittelemme kolme toimivaksi testattua työkalua yrityksen kiertotalouskunnon mittaamiseen ja kehittämiseen. 

Mittaa kiertotalouden toteutumista yrityksenliiketoiminnon tai tuoteryhmän tasolla  

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) -organisaation tänä vuonna julkaisema Circular Transition Indicators (CTI) -työkalu on kehitetty yhteistyössä 26 monikansallisen yhtiösekä valitun kiertotalouden asiantuntijajoukon kanssa. Myös Sitra oli mukana kehittämässä työkalua.  

Circular Transition Indicators -työkalu sisältää kaksi osaa: ohjaavan viitekehyksen sekä verkkopohjaisen itsearviointityökalun. 

Yritykset voivat työkalun avulla arvioida kiertotalouden toteutumista koko yrityksentietyn liiketoiminnon tai tuoteryhmän tasolla. 

Työkalu tarkastelee erityisesti, missä prosesseissa (esimerkiksi tuotteen muotoilussa, toimitusketjussa tai raaka-aineen takaisinotossa) tai minkä materiaalien osalta kiertoa jo tapahtuu. Se kertoo myös, missä yrityksellä olisi vielä kehitettävää. Lisäksi työkalu auttaa ymmärtämään yrityksen materiaalien kulutusta ja sen suhdetta liiketoiminnan menestykseen laajemminkin.  

Työkalu keskittyy nimenomaan valitun yrityksen tai liiketoiminnon prosesseihin ja materiaalivirtoihin, joten se ei sellaisenaan tarjoa tietoa yrityksen ilmasto-, ympäristö- tai sosiaalisista vaikutuksista laajemmin. Toisaalta yrityksen omien materiaalivirtojen ja prosessien ymmärrys tukee myös laajempien vaikutusten arvioimista.

CTI-työkalun käyttö on yrityksille ilmasta ja materiaalit voi ladata WBCSD:n verkkosivuilta. Työkalua kehitetään jatkuvasti, ja siitä julkaistaan päivitetty versio vuosittain.  

Circulytics-työkalu hyödyntää useita indikaattoreita  

Circulytics on Ellen MacArthur Foundationin lanseeraama kiertotalouden mittaamistyökalu, joka tukee yrityksiä siirtymässä kiertotalouteen 

Työkalun avulla yritykset voivat tunnistaa, mikä niiden toiminnassa mahdollistaa kiertotaloutta ja mitä tuloksia kiertotalouteen siirtymisestä on saavutettavissa 

Perusperiaatteina työkalun taustalla ovat kiertotalouden läpileikkaavat tavoitteet: jätteestä eroon pääseminen, materiaalien ja tuotteiden kierron edistäminen ja luonnonvarojen uusiutuvan käytön edistäminen.  

Työkalu tukee yrityksiä päätöksenteossa kiertotalousliiketoiminnan omaksumiseksi: se nostaa esiin painopisteitä kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseksi, lisää kiertotaloustoiminnan läpinäkyvyyttä sekä mahdollistaa läpileikkaavasti yrityksen kiertotaloustoiminnan mittaamisen.  

Työkalua voivat soveltaa sekä materiaaliseen että immateriaaliseen tuotantoon keskittyvät yritykset, kuten palvelutuottajat. 

Circulytics-työkalu hyödyntää sekä laadullista että määrällis tietoa. Työkalun mittarit mittaavat kiertotaloussiirtymän mahdollistavia tekijöitä ja nykytoiminnan seurauksia.  

Kiertotalouden mahdollistavia tekijöitä arvioimalla avulla yritykset voivat tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiaan tulevaisuudessa. Nykytoiminnan seurauksia mittaavat indikaattorit sen sijaan kuvaavat yritysten materiaalivirtoja sekä sitä, miten yritysten nykyinen toiminta on linjassa kiertotalousperiaatteiden kanssa. Yrityksen antamien tietojen perusteella työkalu laskee arvon, joka kuvaa yrityksen kiertotaloustasoa. 

Circulytics-työkalun käyttö on yrityksille ilmaista ja yrityksen kiertotaloustason pääsee mittaamaan rekisteröitymällä ja täyttämällä yrityksen tiedot Ellen MacArthur Foundationin verkkosivuilla. Circulytics-työkalua jatkokehitetään ja Circulytics 2.0 -versio julkaistaan lokakuussa 2020. 

Käytännön kiertotalouskäsikirja kunnianhimoisille yrityksille 

Siirtyminen uudenlaiseen talousmalliin, jossa materiaaleja ja arvoa ei hukata, vaatii yrityksiä katsomaan koko liiketoimintaansa uusien lasien läpi.  

Sitran, Teknologiateollisuuden ja Accenturen yhdessä laatima kiertotalouden playbook-käsikirja viitoittaa valmistavan teollisuuden yritysten tietä kiertotalouteen. Keväällä 2020 vastaava käsikirja laadittiin kemianteollisuuden yrityksille. 

Käsikirjat esittelevät viisi kiertotalouden liiketoimintamallia ja useita yritysesimerkkejä, joiden kautta yritykset voivat lähestyä hiilineutraalia kiertotaloutta. 

Käsikirjoissa käsiteltävät liiketoimintamallit ovat: 

  • Jakamisalustat (sharing platform): yhteisten jakoalustojen hyödyntäminen käytössä, saavutettavuudessa tai omistuksessa, esimerkiksi vajaakäytössä olevien koneiden ja tavaroiden vuokraaminen tai vaihto. 
  • Kiertoihin perustuvat toimitusketjut (a circular supply chain): kierrätettävien materiaalien ja uusiutuvan energian käyttö sekä resurssitehokkaisiin kiertoihin perustuvat ratkaisut. 
  • Tuote palveluna (product as a service): palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan 
  • Tuotteen elinkaaren pidentäminen (product life extension): tuotteen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla huollolla, uudelleenmyynnillä ja uudelleenvalmistuksella. 
  • Kierrätys ja kiertoon palauttaminen (recovery and recycling): elinkaarensa loppuun tulleiden tuotteiden ja raaka-aineiden takaisinkeräys ja uudelleenhyödyntäminen. 

Käsikirjojen avulla yritykset voivat arvioida omaa toimintaansa ja saada käytännönläheistä apua uusien liiketoimintamallien luomiseen. 

Mistä on kyse?