archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ravinnekierto Challengen säännöt

Ravinnekierto Challengen säännöt paljastavat muun muassa rahapalkinnon suuruuden.

Kirjoittajat

Nani Pajunen

Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kuvaus

Ravinnekierto Challenge on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra tai järjestäjä), järjestämä avoin ideakuulutus, jolla pyritään löytämään ja tukemaan ravinteisiin ja niiden kierron tehostamiseen liittyvien tuotteiden ja -palveluiden lisäarvoa kasvattavia ratkaisuja.

Kilpailuteemojen ideointi

Kilpailuteemoja ideoiva työpaja pidettiin 6.11.2015 Sitrassa. Avoin kutsu työpajaan julkaistiin lokakuussa Sitran sivuilla. Työpajaan osallistuminen ei ole edellytyksenä kilpailuun osallistumiselle.

Challenge / Ideakuulutus

Auta meitä keksimään uutta liiketoimintaa ravinteiden kiertoon liittyen! Miten saamme ravinteet kiertämään entistä paremmin ja taloudellisesti kannattavasti?

Sitra avaa ideakuulutuksen uusista ratkaisuista – yhtenä tärkeänä tavoitteena luoda uusia työpaikkoja maaseudulle. Etsimme ehdotuksia ravinteiden kierron lisäämiseen liittyvistä ratkaisuista, joilla voi mahdollisimman vaikuttavasti kasvattaa myös biopohjaisten tuotteiden- ja palveluiden lisäarvoa.

Ideat voivat liittyä tuotteisiin tai palveluihin. Toivomme saavamme rohkeita uusia avauksia, joissa yhdistetään eri sektoreiden osaamista.

Ehdotusten arvioinnissa arvostamme Out of the Box -ajattelua, kokeilukulttuurin edistämistä sekä kokeilujen ja uusien toimintatapojen skaalautuvuutta.

Ideoiden takana voi olla yksittäiset henkilöt tai organisaatiot. Koska haluamme saada uusia näkökulmia ja perinteisiä sektoreita ylittäviä ideoita, toivomme, että tiimissä on vähintään kaksi toimijaa, jotka edustavat eri sektoreita, esim. härkäpavun tuottaja ja peliyritys, 4H-järjestö ja maitotuotteita jalostava yritys tai investointipankki ja kalanviljelylaitos.

Tiimin jättäessä ehdotuksensa kilpailuun, pitää ehdotuksessa olla tiimin jäsenten nimet, taustaorganisaatiot (jos edustaa organisaatiota) ja sähköpostiosoitteet. Tiimi ilmoittaa myös kontaktihenkilön mahdollisia järjestäjän yhteydenottoja varten.

Idea esitetään dokumentissa, joka saa maksimissaan olla viisi (5) sivua (A4). Siitä tulee käydä ilmi, liiketoimintaidea, liiketoiminnan käynnistämiseen suunniteltu aikataulu sekä talousarvio. Ideakuvauksessa tulee esittää myös minkälaista ulkopuolista apua liiketoiminnan käynnistäminen vaatii, esimerkiksi rahoitus, sopimusoikeudellinen apu, nettisivujen tekeminen, kirjanpito jne.

Kilpailuidea lähetetään 29.2.2016 klo 16.00 mennessä verkkolomakkeen kautta. Suunnitelma (maksimissaan 5 sivua) liitetään ehdotukseen pdf-muodossa.

Kilpailua koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen: ravinnekiertochallenge@sitra.fi

Kysymykset tulee lähettää 15.2.2016 klo 16 mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivulla.

Määräajan jälkeen jätettyjä ideoita ei huomioida. Idean perille saapuminen on osallistujan vastuulla.

Rahapalkinto

Paras idea palkitaan rahapalkinnolla 20 000 euroa.

Tämän lisäksi palkittu tiimi ja tuomariston mahdollisesti nimeämät muut ansioituneet tiimit saavat sparraustukea co-creation -sessioissa Sitralta ja sen mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä näkyvyyttä. Co-creation -sessiot järjestetään Sitrassa keväällä ja syksyllä 2016.

Kohderyhmä

Toivomme ideoita julkisilta toimijoilta, yrityksiltä, opiskelijoilta, yhdistyksiltä, maanviljelijöiltä, kunnilta, kaupungeilta, kuluttajilta – ihan kaikilta!

Me kaikki olemme osa ravinteiden kiertoa ja ravinteet ovat osa meitä!

Lähde siis rohkeasti mukaan ideoimaan uutta liiketoimintaa Suomeen!

Aikataulu

1.12.2015  Kilpailu alkaa.

Alkuvuonna 2016: Co-creation / Eväitä ideointiin / Kaikki tervetulleita! Avoin kutsu myöhemmin verkkosivuilla.

29.2.2016  Viimeinen ideoiden jättöpäivä.

7.3.2016 tai 14.3.2016 alkavalla viikolla: Tuomarityöskentely, voittajatiimin valinta.

Voittajatiimin julkistaminen keväällä 2016.

Toukokuu 2016: Apua matkan varrella I. Asiantuntijapäivät.

Syyskuu 2016: Apua matkan varrella II. Asiantuntijapäivät.

Joulukuu 2016: Apua matkan varrella III. Asiantuntijapäivät.

Tuomaristo

Tuomaristo valitsee rahapalkinnon saavan tiimin. Tuomaristo voi tämän lisäksi valita muita ansioituneita tiimejä mukaan Sitran järjestämiin co-creation-sessioihin. Sekä rahapalkinnolla palkittu että muut tiimit julkaistaan palkintojenjakotilaisuudessa. Järjestäjä ilmoittaa palkintojenjakotilaisuudesta kilpailun verkkosivuilla. Tuomaristolla on oikeus päättää rahapalkinnon jaosta toisin kuin säännöissä on mainittu tai jättää palkinto kokonaan jakamatta, mikäli se katsoo, ettei yksikään esitetyistä ideoista täytä kilpailulle asetettuja tavoitteita.

Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta tiimi, mikäli tiimi tai sen jäsen rikkoo kilpailun sääntöjä tai Suomen lainsäädäntöä. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse tiimin kontaktihenkilölle.

Järjestäjällä on oikeus julkistaa kilpailuun osallistuneiden tiimien sekä näiden jäsenten nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Julkistaminen ei kuitenkaan voi tapahtua ennen kuin ideakilpailun tuomaristo on julkistanut kilpailussa palkittavat tiimit palkintojenjakotilaisuudessa. Julkistaminen tehdään yhteistyössä kunkin tiimin kanssa siten, että tiimit hyväksyvät julkistettavan materiaalin sisällön ja huolehtivat siitä, että materiaaliin ei sisälly liikeideoita tai liikesalaisuuksia, joita tiimi ei halua julkistaa. Järjestäjällä on oikeus sopia julkistamisen sisällöstä tiimin nimeämän kontaktihenkilön kanssa.

Järjestäjällä ja järjestäjätahon mahdollisilla yhteistyökumppaneilla on oikeus osallistua Sitrassa järjestettäviin tiimien Co-creation-sessioihin.

Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin säilyvät tekijöillä. Järjestäjä ei vastaa mistään immateriaalioikeudellisista tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä kilpailun aikana (esim. mahdolliset aikataulumuutokset). Muutokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Kilpailijoiden velvollisuutena on seurata kilpailun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Osallistujien henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan henkilötietolakia (22.4.1999/523). Henkilörekisterin rekisteriseloste on kilpailun verkkosivuilla.

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

Kilpailuun osallistuvien tiimien jäsenet antavat suostumuksensa siihen, että henkilöiden henkilötietoja käsitellään järjestäjän toimesta (tiimin jäsenten nimet, taustaorganisaatio, jos edustaa organisaatiota ja sähköpostiosoite). Tiimien jäsenet hyväksyvät sen, että järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun osallistuneiden tiimien sekä näiden jäsenten nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan.

Tiimien jäsenet ovat vastuussa järjestäjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tiimien jäsenet ovat vastuussa siitä, että tiimin toimittama kilpailuehdotus ei riko kolmannen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin jäävät tekijöille. Mikäli järjestäjää kohtaan esitetään kilpailuehdotuksen immateriaalioikeuksiin liittyviä vaatimuksia, tekijät ovat velvollisia vastaamaan vaatimuksiin omalla kustannuksellaan.

Palkittujen tiimien velvollisuutena on selvittää palkintoon liittyvä verovelvollisuutensa. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta selvittää tiimien jäsenten verotuksellista asemaa, eikä maksaa säännöissä mainitun palkkion lisäksi enää mitään muita maksuja.