Lausunnot
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitran lausunto EU:n digitaaliperiaatteista

Perus- ja ihmisoikeudet eivät nykyisellään toteudu digitaalisessa ympäristössä. Euroopan komission ehdottamat eurooppalaiset digitaaliset periaatteet eivät ole samalla tavoin velvoittavia kuin perus- ja ihmisoikeudet, mutta ne eivät silti saa jäädä hampaattomiksi. Toimijoiden on kyettävä seuraamaan ja arvioimaan niiden toteutumista.

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Reijo Aarnio

Vanhempi neuvonantaja, Reilu datatalous

Laura Halenius

Projektijohtaja, Data ja kilpailukyky

Meeri Toivanen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Tausta

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on osallistunut Euroopan komission julkiseen kuulemiseen ja antanut lausunnon EU:n digitaaliperiaatteista.

Komissio käynnisti toukokuussa julkisen kuulemisen EU:n digitaaliperiaatteista, joiden pohjalta EU:n arvoja on tarkoitus edistää ja puolustaa digitaalisessa ympäristössä. Digitaaliperiaatteiden on määrä muovata Euroopan digitaalista yhteiskuntaa eurooppalaisen lähestymistavan mukaisesti ja ohjata EU:ta ja jäsenmaita digitalisaation hyötyjen saattamisessa kaikkien ulottuville.

Komissio esitti maaliskuussa visionsa Euroopan digitaalisesta kehityksestä vuoteen 2030 mennessä. Visiossa käsiteltiin myös digitaaliperiaatteita. Digitaaliperiaatteilla on tarkoitus täydentää nykyisiä oikeuksia, joilla jo nyt suojataan eurooppalaisia ja lisätään heidän vaikutusmahdollisuuksiaan verkossa. Asiaan liittyy myös muun muassa komission huhtikuussa antama tekoälyä koskeva ehdotus, jolla pyritään varmistamaan, että tekoälyteknologiaa käytetään EU:ssa luotettavasti ja ihmiskeskeisesti.

Kuulemiseen saatuja vastauksia hyödynnetään Euroopan parlamentin, Euroopan neuvoston ja komission yhteisessä poliittisessa julistuksessa digitaaliperiaatteista. Ehdotus julistuksesta on tarkoitus antaa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kuuleminen on jaettu seuraaviin osiin:

• pääsy internetpalveluihin
• digitaalinen koulutus ja osaaminen
• digitaaliset julkiset palvelut ja hallintokäytännöt
• digitaaliset terveyspalvelut
• avoin, turvallinen ja luotettava verkkoympäristö
• lapset ja nuoret verkkoympäristössä
• eurooppalainen sähköinen henkilöllisyys
• ympäristöä ja ilmastoa kunnioittavat digitaaliset laitteet ja järjestelmät
• ihmiskeskeiset algoritmit
• täydentäviä periaatteita koskevat kysymykset

Sitran päähuomiot

Sitra toteaa, että perus- ja ihmisoikeudet eivät nykyisellään toteudu digitaalisessa ympäristössä. Sitran mielestä digitaalisten periaatteiden ja perus- ja ihmisoikeuksien välistä suhdetta tulee selkeyttää. Jokaisen periaatteen kohdalla tulisi myös selkeästi ilmaista, mistä oikeudesta se johdetaan.

Digitaalisten periaatteiden tarkoitus on auttaa eri toimijoita – olipa kyse sitten asukkaista, yrityksistä tai julkisesta sektorista – ymmärtämään, mitä perus- ja ihmisoikeudet tarkoittavat digitaalisessa maailmassa. Lisäksi periaatteet ohjaavat päättäjiä, lainsäätäjiä ja muita viranomaisia.

Digitaaliset periaatteet eivät ole velvoittavia samalla tavalla kuin perus- ja ihmisoikeudet, mutta ne eivät silti saa jäädä hampaattomiksi. Sitra korostaa, että toimijoiden pitää kyetä seuraamaan ja arvioimaan niiden täytäntöönpanoa. Näin voidaan myös hälventää oikeudellista epävarmuutta.

Sitra pitää tärkeänä, että Euroopan asukkaat hyötyvät digitaalisesta kansalaisuudestaan ja yrityksille koituu kilpailuetua eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvasta digitaalisesta infrastruktuurista ja sääntelystä.

Sitra tukee julkisen sektorin digitalisaatiota siten, että kaikki käyttäjäryhmät pääsevät tasavertaisesti ja tehokkaasti palvelujen pariin. Vaihtoehtoja digitaalisille palveluille on kuitenkin oltava saatavilla, jotta kaikkien käyttäjäryhmien pääsyoikeudet toteutuvat.

Sitran mielestä mielipiteenvapauden suojelun ja disinformaation levittämisen estämisen suhdetta tulee selventää. Viimeaikaiset esimerkit (mm. johtavien poliitikkojen poistaminen sosiaalisen median alustoilta) ovat osoittaneet, että sosiaalisen median alustojen suhde oikeusvaltioperiaatteisiin on epäselvä, ja sitä pitää selventää.

Algoritmisista järjestelmistä puhuttaessa tulee huomioida niiden ”opetukseen” käytetyn datan korkean laadun turvaaminen, jotta tahattomilta vääristymiltä vältytään.

Sitran lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan artikkelin liitteenä olevasta asiakirjasta sekä komission verkkosivuilla.

Lisätietoja

Lue Sitran lausunto Digitaaliperiaatteita koskeva julistus pdf kokonaisuudessaan.

Komission kuulemispyyntö

Mistä on kyse?