Utlåtande
Beräknad läsningstid 5 min

Sitras utlåtande om EU:s digitala principer

De grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses för närvarande inte i den digitala miljön. De europeiska digitala principerna som Europeiska kommissionen föreslagit är inte på samma sätt förpliktande som de grundläggande och mänskliga rättigheterna, men de får dock inte bli tandlösa. Aktörerna bör kunna följa upp och bedöma hur de förverkligas.

Författarna

Kristo Lehtonen

Direktör, Rättvis dataekonomi

Reijo Aarnio

Senior Advisor, Rättvis dataekonomi

Laura Halenius

Projektledare, Konkurrenskraft genom data

Meeri Toivanen

Expert (på lång ledighet), Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Bakgrund

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har deltagit i Europeiska kommissionens offentliga samråd och avgett ett utlåtande om EU:s digitala principer.

Kommissionen startade i maj ett offentligt samråd om EU:s digitala principer. Avsikten är att utifrån principerna främja och försvara EU:s värderingar i den digitala miljön. De digitala principerna syftar till att forma det digitala samhället i Europa i enlighet med ett europeiskt tillvägagångssätt och styra EU och medlemsländerna mot att göra fördelarna med digitaliseringen tillgängliga för alla.

I mars presenterade kommissionen sin vision om Europas digitala utveckling fram till 2030. Visionen behandlade även de digitala principerna. De digitala principerna är avsedda att komplettera de nuvarande rättigheterna, med vilka européer skyddas redan nu och öka deras påverkansmöjligheter på nätet. Till ärendet anknyter även bland annat kommissionens förslag om artificiell intelligens i april, med vilket man försöker säkerställa att AI-teknik används på ett tillförlitligt och människoorienterat sätt inom EU.

Svaren som fås i samrådet utnyttjas i Europaparlamentets, Europarådets och kommissionens gemensamma politiska uttalande om de digitala principerna. Avsikten är att lämna ett förslag till uttalande senast i slutet av år 2021.

Samrådet har följande delar:

  • åtkomst till internettjänster
  • digital utbildning och kompetens
  • digital offentlig service och förvaltningsrutiner
  • digital hälso- och sjukvård
  • en öppen, säker och tillförlitlig miljö på nätet
  • barn och unga i nätmiljön
  • europeisk elektronisk identitet
  • digitala system och apparater som tar hänsyn till miljön
  • algoritmer där människan står i centrum
  • frågor som gäller kompletterande principer

Sitras främsta observationer

Sitra konstaterar att de grundläggande och mänskliga rättigheterna för närvarande inte tillgodoses i den digitala miljön. Sitra anser att förhållandet mellan de digitala principerna och de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör tydliggöras. För varje princip bör det också uttryckas tydligt från vilken rättighet de härleds.

Syftet med de digitala principerna är att hjälpa olika aktörer – oavsett om det handlar om invånare, företag eller den offentliga sektorn – att förstå vad de grundläggande och mänskliga rättigheterna betyder i en digital värld. Dessutom styr principerna beslutsfattare, lagstiftare och andra myndigheter.

De digitala principerna är inte på samma sätt förpliktande som de grundläggande och mänskliga rättigheterna, men de får dock inte bli tandlösa. Sitra understryker att aktörerna bör kunna följa upp och bedöma hur de verkställs. På detta sätt kan även den rättsliga osäkerheten minskas.

Sitra anser att det är viktigt att invånarna i Europa gynnas av sitt digitala medborgarskap och att företagen får konkurrensfördelar av en digital infrastruktur och reglering som baserar sig på en europeisk värdegrund.

Sitra stödjer digitaliseringen av den offentliga sektorn så att alla användargrupper har en jämlik och effektiv tillgång till tjänster. Det ska dock finnas alternativ till digitala tjänster för att alla användargruppers rätt till åtkomst tillgodoses.

Sitra anser att förhållandet mellan skyddet för åsiktsfrihet och spridning av desinformation bör tydliggöras. Exempel på senare tid (bl.a. blockering av ledande politiker från sociala medieplattformar) har visat att förhållandet mellan sociala medieplattformar och rättsstatsprinciperna är otydliga och behöver tydliggöras.

När man talar om algoritmiska system gäller det att observera att den höga kvaliteten på data som används för att ”lära” dem säkerställs i syfte att undvika oavsiktliga snedvridningar.

Sitras utlåtande kan läsas i sin helhet i bilagan till artikeln och på kommissionens webbplats.

Mer information

Läs Sitras utlåtande-PDF om de digitala principerna i sin helhet.

Kommissionens begäran om samråd

Vad handlar det om?