archived
Arvioitu lukuaika 7 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran näkemyksiä hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen kysymyksiin

Näkökulmat pohjautuvat Sitran helmikuussa julkaisemaan strategiseen hallitusohjelmapaperiin "Viisi ehdotusta Suomelle".

Kirjoittajat

Mikko Kosonen

Paula Laine

Antti Kivelä

Mari Pantsar

Veera Heinonen

Johtaja, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Eduskunta tiedotti tiistaina 28. huhtikuuta hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän, Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kysymyslistan puolueiden eduskuntaryhmien edustajille. Ohessa Sitra esittää omia näkökulmiaan kysymyksien vastauselementeiksi. Nämä näkökulmat pohjautuvat Sitran helmikuussa julkaisemaan strategiseen hallitusohjelmapaperiin Viisi ehdotusta Suomelle.

Hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymykset eduskuntaryhmille

1.      Mitkä ovat mielestänne ”Suomi vuonna 2025” -vision avainsanat? Mitkä ovat strategisen hallitusohjelman 5 – 7 tavoitetta, joilla edetään parhaiten kohti asetettua visiota?

Sitran visio Suomelle on: ”Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä”. Kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnassa hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti ja maapallon kantokykyyn sopeudutaan.

Sitran ehdotukset strategisiksi hallitusohjelmatavoitteiksi ovat:

 1.  Yhdenvertaiset ja ennakoivat sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat hyvinvointia kansantalouden kantokyvyn rajoissa
 2. Vähähiilisyys ja kiertotalous rakentavat Suomen kilpailukykyä ja kasvua
 3. Kannustimet mielekkääseen työhön ja tekemiseen kaikille
 4. Strateginen ja ketterä hallinto ratkaisee viheliäisiä ongelmia ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia
 5. Kansalainen omistaa, hyödyntää, sekä valvoo itseään koskevia tietoja

 2.     Yhdyttekö valtiovarainministeriön 19.3.2015 esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta ja valtiovarainministeriön esittämästä sopeutustarpeesta? Mikä on mielestänne julkisen talouden sopeutustarve ja tarvittavat keinot? Millä aikataululla valtion velkaantuminen tulee mielestänne katkaista?

Sitra on korostanut yhteisen, virkamiesten tuottaman tilannekuvan tärkeyttä hallitusneuvottelujen keskeisenä lähtökohtana. Strategisten hallitusohjelmatavoitteiden muodostamisessa olisi hyvä huomioida eri tavoitteiden väliset riippuvuudet siten ettei kestävyysvajeen ratkaisun ja siihen keskeisesti vaikuttavien muiden tavoitteiden välille synny ristiriitaa toteutusvaiheessa. Esimerkiksi SOTE-ratkaisu tulisi nähdä osana kestävyysvajeen ratkaisua.

3.     Hyväksyttekö linjauksen, että kokonaisveroaste ei saa nousta? Jos kyllä, niin mitkä ovat konkreettiset muutosehdotuksenne verotukseen tämän reunaehdon mukaisesti?

Sitra ehdottaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn ja yrittämisen verotuksesta ympäristön kuormittamisen ja kulutuksen verotukseen. (Lue lisää Viisi ehdotusta Suomelle, sivu 7)

4.     Mitkä ovat konkreettiset keinot uusien työpaikkojen luomiseksi, yrittäjyyden edistämiseksi ja talouden kasvu-uralle saattamiseksi?

 Kaikki kohdassa yksi listatut viisi Sitran ehdottamaa strategista (10-20v) hallitusohjelmatavoitetta hallituskauden tavoitteineen tähtäävät omalta osaltaan uusien työpaikkojen luomiseen, yrittäjyyden edistämiseen ja talouden kasvu-uralle saattamiseen. Konkreettisia kärkihankkeita löytyy muun muassa Sitran hallitusohjelmapaperista:

 • Suomi toteuttaa cleantech-yrityksille kansainvälisen mittaluokan referenssialueita viennin vauhdittamiseksi
 • Riskirahoitusmekanismi helpottamaan uusien cleantech-ratkaisujen käyttöönottoa
 • Kannusteet nopeuttamaan kiertotalouden ratkaisujen syntymistä ja yleistymistä
 • Perustulokokeilu satunnaistetulla kenttäkokeella
 • Työaikalainsäädännön uudistus

 5.      Oletteko sitoutuneet viemään eläkeuudistuksen päätökseen työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla? Oletteko sitoutuneet viemään SOTE-uudistuksen läpi joko kuntayhtymä- tai maakuntapohjaisena? Oletteko sitoutuneet vähentämään kuntien velvoitteita sekä väljentämään kuntia sitovia normeja paikallista päätöksentekoa vahvistamalla? Miten uudistaisitte valtionhallintoa ja aluehallintoa?

 Sitran ehdotuksessa SOTE-uudistukseen korostuvat yhdenvertaisuus, ennakoivat palvelut, jotka tukevat hyvinvointia, sekä SOTE-palveluiden tarjonnan sopeuttaminen kansantalouden kantokyvyn rajoihin. Ehdotamme siirtymistä yksikanavaiseen rahoitusmalliin, joka perustuu palvelupaketteihin ja jossa Kela toimii rahoituksen operaattorina. 

SOTE-uudistuksessa kuntayhtymä-ja maakuntanäkökulman lisäksi tulee rahoitus-, järjestämis- ja tuottamisnäkökulmat erottaa. Kaikissa vaihtoehdoissa järjestelmän valtakunnallinen läpinäkyvyys tulee ratkaista ja taata. Sitran tarkempi näkemys SOTE-uudistuksen seuraavista askeleista löytyy Huomisen sote -julkaisusta.

Sitra on julkaissut ehdotuksen valtionhallinnon uudistamiseksi, jonka keskeiset suositukset ovat: Strategisen hallitustyöskentelymallin käyttöönotto, kansallisen ennakointiprosessin integroiminen päätöksentekoon, sekä ministeriöiden yhteistyön lisääminen nimeämällä hallitusohjelman kärkiprioriteeteille vastuuministeri, joka vastaa asiakokonaisuuden toteutumisesta. Hänen apunaan toimii useiden ministerien muodostama ministerivaliokunta. Pidemmällä tähtäimellä olisi tehokkainta siirtyä yhtenäiseen valtioneuvostoon, jolloin resurssien käyttö ja siirtely tarpeen mukaan olisi nykyistä joustavampaa.

 Sitran ehdotukset valtionhallinnon uudistamiseksi ovat hyvin samansuuntaisia OHRA-raportin suositusten kanssa. Sitra pitää OHRA-raportin suositusten toteuttamista tärkeänä.

 6.     Mitkä ovat mielestänne Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kansainvälisen yhteistyön keskeiset linjaukset?

Sitralla ei ole julkaistua kantaa em. kysymykseen.

 7.      Mitkä ovat mielestänne keskeiset Suomen EU- politiikan painopisteet? Hyväksyttekö liitteessä yksi olevan eurokriisin hoitoa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan ja onko ryhmänne sitoutunut hallituksessa päätettävään yhteiseen linjaan, mikäli puolueenne on hallituksessa?

 Sitralla ei ole julkaistua kantaa em. kysymykseen.

 8.     Miten parantaisitte perheiden hyvinvointia ja millä keinoilla olette valmiita kaventamaan hyvinvointieroja?

 Sitran ehdotus SOTE-uudistukseksi tavoittelee yhdenvertaisuutta ja sitä kautta hyvinvointierojen kaventamista. Ehdotuksemme kannustimista mielekkääseen työhön ja tekemiseen kaikille sisältää ajatuksen työn ja merkityksellisen tekemisen osuudesta yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin lähteenä. Työn ja merkityksellisen tekemisen kannustinloukkujen poistaminen lisäisi hyvinvointia.

9.     Millä keinoilla parantaisitte koulutusta ja osaamista sekä edistäisitte uusien oppimisympäristöjen syntymistä?

 Sitran kestävän hyvinvoinnin vision yksi rakennuspuu on monimutkaisen maailman vaateisiin sovitettu osaaminen. Osaamisen kehittämisessä tulisi visiomme mukaan keskittyä erityisesti kokonaisuuksien hahmottamisen taitoihin, elinikäisen oppimisen käytäntöjen merkittävään vahvistamiseen, yksilöllisten vahvuuksien tunnistamiseen ja oppimisen mukauttamiseen yksilöllisiin tarpeisiin, sekä moderneihin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin.

10. Oletteko sitoutuneita normien ja byrokratian purkamiseen sekä yhteiskuntaa uudistaviin kokeiluihin? Millä keinoin edistäisitte digitalisaatiota?

 Sitra kannustaa sellaiseen säätelyn uudistamiseen ja keventämiseen, joka nopeuttaa kiertotalouden käyttöönottoa, mahdollistaa valinnanvapauden hyvinvointipalveluissa ja poistaa työnteon ja merkityksellisen tekemisen esteitä ja kannustinloukkuja.

 Sitra kannattaa kokeilujen laajaa käyttöönottoa. Hallituskaudella erityistä huomiota on syytä kiinnittää mekanismeihin, joilla kokeiluiden opit voidaan hyödyntää ja parhaat ratkaisut laajentaa. Jotta saadaan luotettavaa tietoa yhteiskunnallisten kokeilujen vaikutuksista, Sitra ehdottaa satunnaistettujen kenttäkokeiden sallimista yhteiskunnallisessa kontekstissa, esimerkiksi perustulon kokeilussa.

Sitra ehdottaa digitaalisten omahoitopalveluiden edistämistä mm virtuaaliklinikan käyttöönoton kautta. Lisäksi ehdotamme, että palveluväylän käyttöönotto varmistetaan ja kansalaisen palvelunäkymä otetaan laajamittaisesti tuotantoon.

 11.   Miten edistäisitte biotaloutta, kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja suomalaisen ruuan tuotantoa?

Sitra ehdottaa hallitusohjelman strategiseksi tavoitteeksi Vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta Suomen kilpailukyvyn ja kasvun lähteenä. Tavoitteeseen liittyviä kärkihankkeita voivat olla esimerkiksi:

 •  Suomi toteuttaa cleantech-yrityksille kansainvälisen mittaluokan referenssialueita viennin vauhdittamiseksi
 • Riskirahoitusmekanismi helpottamaan uusien cleantech-ratkaisujen käyttöönottoa
 • Kannusteet nopeuttamaan kiertotalouden ratkaisujen syntymistä ja yleistymistä
 • Julkiset hankinnat tukemaan uusien cleantech-innovaatioiden käyttöönottoa

12.   Hyväksyttekö liitteessä kaksi olevan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan?

 Kirjaus on hyvä. Kansainvälisen ilmastopolitiikan lisäksi tarvitaan kunnianhimoiset kansalliset tavoitteet, jotta Suomi menestyy ja luo kasvua vähähiilisyyden edelläkävijänä.

13.  Onko eduskuntaryhmällänne nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan tai sitä koskevaan lainsäädäntöön konkreettisia muutosvaatimuksia?

 Sitralla ei ole julkaistua kantaa em. kysymykseen.

14.  Oletteko sitoutuneita strategiseen hallitusohjelmaan ja sen edellyttämään hallitustyöskentelyn uudistamiseen?

Sitra kannattaa ja tukee voimakkaasti hallituksen strategista työskentelytapaa. Suomella on edessään isoja rakenteellisia uudistuksia, joista selviämiseen tarvitaan ennakoivaa, johdonmukaista ja yhtenäistä valtionhallintoa sekä strategisempaa ohjausta hallitusohjelmasta. Toisin sanoen OHRA-hankkeen suositusten käyttöönottoa.

15.  Oletteko valmiita osallistumaan Juha Sipilän kokoamaan enemmistöhallitukseen ja sitoutumaan toimimaan siinä koko vaalikauden? Onko eduskuntaryhmällänne ehdottomia hallitusratkaisuun vaikuttavia kynnyskysymyksiä hallituksen ohjelman tai hallituskokoonpanon osalta?

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tulevaisuusorganisaatio, joka tekee töitä Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ennakoimme yhteiskunnan muutosta, etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

 

Mistä on kyse?