artikkelit
Arvioitu lukuaika 13 min

IHAN-yritysohjelman yhteistyösopimuspohja

Tämä yhteistyösopimus allekirjoitetaan ohjelmaan valittujen yritysten ja Sitran välillä.

Julkaistu

Huom. sopimuksessa hakasulkeissa [ ] olevat kohdat täytetään kunkin yrityksen osalta erikseen.

1. Osapuolet

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (jäljempänä ”Sitra”)
Itämerenkatu 11–13 (PL 160), 00180 Helsinki

[Yrityksen nimi] (jäljempänä ”Osallistuja”)
[Y-tunnus:]
[Osoite:]

(Sitra ja Osallistuja jäljempänä kumpikin erikseen ”Osapuoli” ja molemmat yhdessä ”Osapuolet”)

2. Yhteistyön tausta ja tavoitteet

Sitran IHAN-yritysohjelma on pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu ohjelma, jolla autetaan yrityksiä luomaan uusia reilun datatalouden periaatteiden mukaisia datapohjaisia tuotteita ja palveluita siten, että niistä saadaan arvoa kaikille – itse yrityksille, asiakkaille ja kumppaneille (jäljempänä ”Ohjelma”). Ohjelman tavoitteena on lisäksi madaltaa yritysten kynnystä saada aikaan päätös muutoksesta ja viedä muutos läpi omassa organisaatiossaan sekä auttaa yritystä hyödyntämään dataa uusissa, kilpailukykyisissä verkostoissa. Yritysohjelma on osa Sitran IHAN-hanketta, ja se järjestetään ensimmäistä kertaa vuonna 2020.

Ohjelman toteuttamiseksi Sitra on järjestänyt maaliskuussa 2020 yrityshaun enintään 30 osallistujayrityksen valitsemiseksi. Ohjelman aikana valituille yrityksille järjestetään erilaisia työpajoja ja muita tapaamisia, joissa Sitran Ohjelman toteuttamista varten hankkimat asiantuntijat tarjoavat yrityksille maksuttomia koulutus- ja konsulttipalveluita tässä sopimuksessa jäljempänä kuvattavin tavoin.

Ohjelman tavoitteet, toteuttamistapa ja menetelmät on yksilöity tarkemmin IHAN-yritysohjelman säännöt ja valintakriteerit- ja Hakuohje IHAN-yritysohjelmaan -dokumenteissa.

Osallistuja on osallistunut Sitran yrityshakuun ja tullut valituksi.

Sitra toimii Ohjelman järjestäjänä valitsemiensa alihankkijoiden avulla ja hoitaa Ohjelmaan liittyvän yleisen koordinoinnin ja viestinnän harkintansa mukaan. Sitran erityisenä tavoitteena on pilotoida IHAN-yritysohjelma ja kehittää siitä levityskelpoinen konsepti Ohjelman aikana kertyvien kokemusten ja tulosten perusteella.

Ohjelman toteutuksen aikana Osallistujan hyväksi koituvat, Sitran kustantamat asiantuntijapalvelut katsotaan Sitran Osallistujalle myöntämäksi de minimis -tueksi. Osallistuja on ilmoittanut Sitralle kelpoisuutensa vastaanottaa de minimis -tukea sopimuksen liitteenä 3 olevalla ilmoituksella.

Tällä sopimuksella sovitaan Osallistujan osallistumisesta Ohjelmaan ja Sitran Osallistujalle myöntämän de minimis -tuen myöntämisen ehdoista. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa siitä, että sen Sitralle antamat tiedot pitävät paikkansa ja että Ohjelman säännöissä luetellut muut yhteistyön edellytykset ovat olemassa ja voimassa tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä sekä sopimuksen voimassaoloajan. Mikäli Sitralle annetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia tai sanotut edellytykset lakkaavat olemasta voimassa Ohjelman aikana, sitoutuu Osallistuja ilmoittamaan annettuja tietoja koskevista muutoksista ja edellytyksissä tapahtuneissa muutoksista Sitralle viipymättä ja kirjallisesti.

3. Ohjelman kestoaika

Ohjelman kestoaika on elokuusta 2020 helmikuun 2021 loppuun saakka.

4. Myönnettävä tuki

Sitra myöntää Osallistujalle Ohjelman kustannusarvion perusteella Sitran tekemän arvion mukaisesti laskennallista de minimis -tukea yhteensä enintään 30 000 euroa. Osallistujalle myönnettävä tuki muodostuu Osallistujan hyväksi suoritettavasta vastikkeettomasta koulutus- ja konsulttityöstä.

Sitran Osallistujalle osoittama tuki myönnetään EU:n de minimis -asetuksen tarkoittamana vähämerkityksisenä tukena. Asetuksen puitteissa yksittäiselle yritykselle on mahdollista maksaa vastikkeetonta tukea valtiontukisäännöstön tarkoittamista julkisista varoista enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Summassa tulee huomioida kaikkien eri viranomaisten de minimis -tukena kyseisenä ajanjaksona myöntämä yhteenlaskettu rahoitus kulloinkin käynnissä olevien kumulatiivisten kolmen verovuoden aikana. Tuki voi olla lähtökohtaisesti tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen kaikki eri lähteistä kolmen verovuoden aikana saama de minimis -tuki ei ylitä 200 000 euron rajaa.

Osallistuja vahvistaa täten Sitralle ymmärtävänsä, että Sitran tämän sopimuksen mukaisen tuen, jonka tarkka määrä ilmoitetaan Osallistujalle Ohjelman päättyessä, katsotaan olevan de minimis -asetuksen tarkoittamaa vastikkeetonta tukea ja vakuuttaa, että sen muilta tukiviranomaisilta saatujen vastaavien tukien määrä ei tämän sopimuksen tarkoittama tuki huomioiden ylitä 200 000 euron rajaa. Osallistuja on toimittanut Sitralle kirjallisesti [pvm] päivätyn de minimis -tuki-ilmoituksen, jonka mukaan [Osallistujalle ei ole kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana myönnetty lainkaan de minimis -tukea / Osallistujalle on kuluvan ja kahden viimeisen verovuoden aikana myönnetty de minimis -tukea X euroa].

Sitra toimittaa Ohjelman päättyessä kullekin yritykselle kertyneet edun täsmällistä määrää koskevan de minimis -ilmoituksen, kun tarjottavien koulutus- ja konsulttipalveluiden muodossa myönnetyn tuen määrä on täsmentynyt.

Osapuolet toteavat yhteisesti ja Osallistuja vakuuttaa Sitralle, että

 • tässä sopimuksessa mainitut ehdot tuen de minimis -luonteesta sekä osallistujalle myöhemmin toimitettava ilmoitus tuen täsmällisestä määrästä voidaan katsoa komission asetuksen edellyttämäksi ilmoitukseksi Osallistujalle de minimis -tuesta,
 • Sitra ei tee tuesta muuta erillistä ilmoitusta Osallistujalle, ja että
 • Osallistujan tulee huomioida tämän rahoitussopimuksen mukainen tuki vastaanottaessaan muita de minimis -asetuksen mukaisia tukia asetuksessa mainituin tavoin.

Jos EU:n valvontaviranomainen katsoo, että Osallistujan tämän sopimuksen mukaiseen Tukeen sisältyy sellaista kiellettyä valtiontukea, jota EU:n valtiontukisäännökset tarkoittavat, on Sitralla oikeus periä mahdollinen liian suuri tuki takaisin.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että Sitra pidättää oikeuden olla myöntämättä tukea, mikäli Osallistujan de minimis -tukia koskevasta selvityksestä tai muutoin ilmenee, ettei de minimis -tuen myöntämiselle ole edellytyksiä.

5. Sitran oikeudet ja velvollisuudet

Sitralla on oikeus osallistua Ohjelmaan seuraavalla tavalla:

 1. Sitran edustaja saa osallistua kaikkiin Ohjelman tilaisuuksiin;
 2. Sitra saa kerätä tietoa Osallistujalta Ohjelman aikana muun muassa viestintätarkoituksiin;
 3. Huomioiden, mitä sopimuksen kohdassa 10 todetaan, siltä osin kuin Osallistuja viestii Ohjelmasta, Sitralla on oikeus saada näkyvyyttä Ohjelman viestinnässä ja tiedottamisessa medialle sekä yleisölle;
 4. Sitralla on oikeus viestiä Ohjelmasta ja Osapuolten yhteistyön etenemisestä ja tuloksista ilman Osallistujan erillistä suostumusta siltä osin kuin viestintä ei koske kohdassa 20 tarkoitettuja Luottamuksellisia Tietoja.
 5. Sitra saa täydet immateriaalioikeudet Ohjelman aikana tuotettaviin tuloksiin, jäljempänä sopimuksen kohdassa 7 kuvattavalla tavoin.

Sitra on velvollinen:

 1. Järjestämään Ohjelman ja hoitamaan kaiken siihen liittyvän tarpeellisen viestinnän;
 2. Järjestämään Ohjelman tässä sopimuksessa ja sen liitteissä 1 ja 2 kuvatussa laajuudessa,
 3. Laatimaan itse tai alihankkijoidensa avulla vaikuttavuusarvioinnin Osallistujasta. Vaikuttavuusarviointi vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  -Miten Ohjelma vaikutti Osallistujan liiketoimintaan?
  -Saavutettiinko uutta kilpailuetua?
 4. Ilmoittamaan Osallistujalle myönnettävän tuen tarkka määrä Ohjelman päättyessä, sopimuksen kohdassa 4 mainituin tavoin.

6. Osallistujan oikeudet ja velvollisuudet

Osallistuja saa oikeuden osallistua Ohjelmaan seuraavalla tavalla:

 1. Ohjelman säännöissä kuvattavalla tavalla, Osallistujan yhdellä päätösvaltaisella edustajalla (säännöissä ”päätösvaltainen osallistuja”) on oikeus olla läsnä kaikissa Ohjelmaan liittyvissä työpajoissa ja muissa tapaamisissa,
 2. Osallistujan muilla edustajilla on oikeus osallistua Ohjelman tilaisuuksiin säännöissä tarkemmin kuvattavalla tavalla,
 3. Osallistuja saa hyväkseen Ohjelman toteutuksen aikana seuraavat kokonaisuudet:
  -Dataa hyödyntävän palvelun/tuotteen kehittäminen,
  -kuusi työpajaa Helsingissä (kaksi kahden päivän työpajaa ja neljä yhden päivän työpajaa),
  -seitsemän yrityskohtaista uudistamistapaamista ja kolme palvelukehitystyöpajaa, Osallistujan tarpeita vastaavalla tavalla,
  -kolme Osallistujan omaa dataverkostotyöpajaa, Osallistujan valitsemassa paikassa,
  -Vaikuttavuustutkimuksen Osallistujan kehittymisestä,
  -Digitaalinen työympäristö, johon dokumentoidaan yrityksesi kehittämisvaiheita lukuisten työkalupohjien avulla.
 4. Osallistuja saa omistusoikeuden Ohjelman aikana, Ohjelman asiantuntijoiden tuella Osallistujan mahdollisesti tuottamiin uusiin palveluihin ja/tai tuotteisiin ja niitä koskeviin suunnitelmiin liittyviin immateriaalioikeuksiin, jäljempänä sopimuksen kohdassa 7 kuvattavin tavoin.
 5. Osallistuja saa ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Osallistujalle Ohjelman päätteeksi laadittavaan vaikuttavuusarviointiin jäljempänä sopimuksen kohdassa 7 kuvattavin tavoin.

Osallistuja on velvollinen osallistumaan Ohjelmaan seuraavalla tavalla:

 1. Osallistuja on velvollinen noudattamaan Ohjelman sääntöjä,
 2. Osallistuja on velvollinen osallistumaan Ohjelmaan täysipainoisesti, aktiivisesti ja sovitulla tavalla;
 3. Osallistuja vastaa Sitralle toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta; ja
 4. Osallistuja vastaa omista Ohjelmaan liittyvistä muista kuluistaan ja kustannuksistaan, kuten esimerkiksi henkilöstön matkakuluista ja Osallistujan tiloissa osana Ohjelman toteuttamista järjestettävien dataverkostotyöpajojen tilakustannuksista.

7. Ohjelman tulokset ja niihin liittyvät oikeudet

Tekijänoikeudet, tekijänoikeuslain tarkoittamat lähioikeudet tai muut immateriaalioikeudet sekä omistusoikeus Ohjelman aikana ja tuloksena syntyviin Osallistujan tuottamiin uusiin palveluihin ja/tai tuotteisiin ja/tai niiden kehittämiseen liittyvään aineistoon kuuluvat Osallistujalle. Osallistuja vastaa itse kaikkien immateriaalioikeuksiensa suojaamisesta ja mahdollisten rekisteröintien hakemisesta.

Tekijänoikeudet, tekijänoikeuslain tarkoittamat lähioikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet sekä omistusoikeus kunkin Osapuolen omaan tausta-aineistoon säilyy kyseisellä osapuolella, eikä tällä Sopimuksella siirretä mitään immateriaalioikeuksia.

Selvyyden vuoksi todetaan, että siltä osin kuin Ohjelmaan liittyvät immateriaalioikeudet eivät edellä mainitulla tavalla kuulu Osallistujalle, kuuluvat tekijänoikeudet, tekijänoikeuslain tarkoittamat lähioikeudet tai muut immateriaalioikeudet sekä omistusoikeus Ohjelman aikana käytettävään koulutus- ja konsultointimateriaaliin, Ohjelman aikana Sitran tai sen alihankkijoiden toimesta mahdollisesti tuotettavien uusien koulutus- ja konsultointimateriaalien, yrityksille laadittavien vaikuttavuusarviointien ja Ohjelman aikana sen toteuttamiseen liittyvien ideoiden, suunnitelmien ja toimintamallien yhteydessä Sitralle.

8. Osallistujan vastuu

Osallistuja vastaa Sitralle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista itsenäisesti. Osallistuja ei ole Sitraan nähden vastuussa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Tämän kappaleen mukaista vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuihin vahinkoihin, eikä vahinkoihin, jotka ovat seurausta kohdan 7 immateriaalioikeuksia koskevien tai jäljempänä kohdassa 17 yksilöitävien salassapitoa koskevien ehtojen rikkomisesta.

Lisäksi Osallistuja vastaa muille Ohjelmaan osallistuville ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta itsenäisesti.

9. Rahoituksen palauttaminen ja takaisinperintä

Mikäli Osallistuja on antanut Sitralle vääriä tai harhaanjohtavia tietoja seikasta, jolla on ollut olennainen vaikutus Sitran päätökseen myöntää tukea tämän sopimuksen mukaisesti tai salannut sellaisen seikan tai Osallistuja on muutoin olennaisella tavalla rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, tai tukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai muutoin ilmeisen perusteettomasti, on Sitralla oikeus päättää Osallistujalle myönnetyn tuen takaisinperinnästä.

Sitralla on sama oikeus, mikäli Osallistuja on rikkonut olennaisesti tässä sopimuksessa mainittuja ehtoja koskien tuen käyttötarkoitusta tai mikäli tuen katsotaan muutoin tulleen myönnetyksi, saaduksi tai käytetyksi ilmeisen virheellisesti, perusteettomasti tai EU:n valtiontukisäännösten vastaisesti tai mikäli Osallistuja on asetettu selvitystilaan, konkurssiin taikka yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun saneerausmenettelyn kohteeksi. Mikäli Sitra käyttää oikeuttaan eräännyttää maksettu tuki, ilmoittaa Sitra Osallistujalle siitä kirjallisesti. Osallistujan tulee tällöin viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa kirjallisen eräännyttämisilmoituksen päiväyksestä (jäljempänä ”Eräpäivä”), maksaa Sitralle koko maksettu rahoitus tai sen osa.

Mikäli Osallistuja ei ole palauttanut takaisinperittävää rahoitusta Eräpäivään mennessä, on Osallistuja velvollinen maksamaan palautettavalle tai takaisinperittävälle määrälle a) rahoituksen maksupäivästä Eräpäivään saakka korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä ja b) vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan Eräpäivästä lukien palautettavan tai takaisinperittävän määrän takaisinmaksupäivään saakka.

Sitra ei vastaa Osallistujalle tai muille tahoille aiheutuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista, mikäli valtiontukisääntöjen vastaisesti käytetty rahoitus peritään takaisin tämän kohdan mukaisesti.

10. Ohjelman viestintä ja referenssioikeus

Sitralla on päävastuu Ohjelman viestinnästä. Osallistujalla on oikeus mainita Sitra Ohjelman järjestäjänä ja kertoa Ohjelmasta esimerkiksi verkkosivuillaan. Osallistujalla ei kuitenkaan ole oikeutta Sitran logon käyttöön. Ohjelman viestintäsuunnitelmassa yksilöidään tarvittaessa tarkemmin tapa, jolla Sitra voi näkyä Ohjelman toteuttamiseen liittyvässä Osallistujan viestinnässä.

Osallistujalla ei ole tämän sopimuksen perusteella oikeutta käyttää Sitraa referenssinä oman toimintansa yhteydessä, yleisluonteisissa markkinointimateriaaleissa tai muutoinkaan ilman Sitran erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

11. Henkilötietojen käsittely

Siltä osin, kun osana tämän sopimuksen tarkoituksen täyttämistä käsitellään henkilötietoja, Osapuolet sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan soveltuvaa voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä. Tällöin kumpikin Osapuoli on kulloinkin soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu itsenäinen rekisterinpitäjä. Kumpikin Osapuoli vastaa omalta osaltaan siitä, että henkilötietojen käsittely suoritetaan kyseiseen osapuoleen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

12. Ohjelman viivästyminen

Jos Ohjelma jää Ohjelman säännöissä yksilöidystä aikataulusta, osapuolen on ilmoitettava viiveestä välittömästi toiselle osapuolelle. Sitra voi tällöin halutessaan yksipuolisesti muuttaa Ohjelman aikataulua vastaamaan sen tosiasiallista etenemistä.

13. Sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirto

Osallistuja ei saa siirtää tätä Sopimusta tai sille Sopimuksen perusteella kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Sitran kirjallista lupaa.

14. Sopimuksen muutokset ja lisäykset

Osallistuja ei saa poiketa sopimuksessa tai sen liitteissä esitetyistä asioista ilman Sitran suostumusta siten, että Ohjelman toteuttaminen, aikataulu tai tavoitteet vaarantuvat. Jos Ohjelmaa toteutettaessa ilmenee seikkoja, joiden johdosta on aiheellista tehdä sopimukseen tai sen liitteisiin muutos tai lisäys, tarvittavista muutoksista on ilmoitettava viipymättä toiselle osapuolelle.

Tätä Sopimusta voidaan muuttaa tai täydentää vain, jos Osapuolet ovat siitä kirjallisesti sopineet.

15. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Sitralla on oikeus sopimuksen irtisanomiseen, mikäli Osallistuja rikkoo tämän sopimuksen tai sen liitteen ehtoja olennaisella tavalla tai jos olosuhteet tai sopimuksentekohetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että sopimuksen edellyttämä Ohjelman toteuttaminen ja rahoittaminen on vaarantunut tai käynyt epätodennäköiseksi, mahdottomaksi tai tarpeettomaksi.

Sopimus päättyy irtisanomisoikeutta käytettäessä yhden (1) viikon pituisen irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaika alkaa kulua siitä, kun toinen Osapuoli on saanut kirjallisesti tiedon irtisanomisesta.

Sitralla on oikeus sopimuksen purkamiseen, mikäli

 • Osallistuja tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella olennaisesti laiminlyö sopimuksen määrittämät velvollisuutensa tai Ohjelman sääntöjen noudattamisen, tai
 • Osallistuja muutoin on menetellyt tahallaan tai törkeän huolimattomasti ja olennaisesti sopimuksen tarkoitusta, hyvää liiketapaa tai vilpitöntä mieltä loukkaavalla tavalla.

Osallistujalla on oikeus sopimuksen purkamiseen, jos Sitra laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tilanteessa, jossa Osallistuja on täyttänyt kaikki sitä koskevat sopimusvelvoitteensa.

Purkuoikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että sopimussuhde päättyy purkuilmoituksen tiedoksiannolla.

Sopimuksen purkaminen on tehtävä kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle.

16. Sopimuksen irtisanomisen ja purkamisen seuraamukset

Osallistujalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen sopimuksen päättyessä kohdassa 15 mainitulla perusteella muutoin kuin purkuun liittyvän vahingon osalta Osallistujan käyttäessä purkuoikeuttaan.

17. Salassapito

Tässä Sopimuksessa luottamuksellisilla tiedoilla tarkoitetaan Osapuolten tai kolmansien tahojen taloudellista asemaa sekä liike- ja ammattisalaisuuksia sisältäviä asiakirjoja tai tietoja, jotka Osapuoli (”Luovuttaja”) luovuttaa toiselle Osapuolelle (”Vastaanottaja”) tai kolmas taho (”Luovuttaja”) luovuttaa jommallekummalle Osapuolelle (”Vastaanottaja”) tämän sopimuksen mukaisen Ohjelman toteuttamisen yhteydessä tai siihen liittyen, edellyttäen, että luovutettava tieto on merkitty luottamukselliseksi (”Luottamukselliset Tiedot”).

Vastaanottaja sitoutuu pitämään salassa tässä kohdassa tarkoitetut, Luovuttajalta saamansa, Luottamukselliset Tiedot.

Tietoa ei kuitenkaan katsota salassa pidettäväksi siltä osin, kun (i) tieto on ollut tai tulee julkiseksi tai muutoin yleisesti saataville ilman tämän sopimuksen rikkomista, tai (ii) tieto on jo Osapuolen tiedossa luovutuksen hetkellä, tai (iii) Osapuoli on laillisesti saanut tiedon kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitteita, tai (iv) Osapuoli on kehittänyt tiedon ilman luottamuksellisen tiedon käyttämistä, tai (v) Osapuoli velvoitetaan luovuttamaan luottamuksellista tietoa hallinnollisen tai juridisen määräyksen tai päätöksen perusteella.

Sitralla on oikeus antaa julkisuuslain (”JulkL”) (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999 / 621) mukaisesti tietoja tästä sopimuksesta, Osallistujasta, tuen määrästä sekä Ohjelmasta pois lukien JulkL:n perusteella salassa pidettävät tiedot, mikäli Sitraan kohdistetaan tietopyyntö tai muun vastaava tiedustelun JulkL:n perusteella.

Tämän Sopimuksen mukainen tuki kohdistuu taloudellisen toiminnan tukemiseen, jonka vuoksi Sitralla on oikeus antaa Sopimuksen mukaista tukea koskevia tietoja viranomaisten suorittamaan yritystukien valvontaan liittyen tämän salassapitosäännöksen estämättä.

18. Erimielisyyksien ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ja riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.
Jos osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse yksimielisyyteen, erimielisyydet ja riitaisuudet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.

19. Sopimuksen voimassaolo ja soveltaminen

Tämä sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituspäivämäärän mukaisena päivänä molempien Osapuolien allekirjoitettua sopimuksen. Sopimuksen liitteet täydentävät sopimusta ja ovat sen erottamattomia osia. Mikäli sopimusliitteiden ja sopimuksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti sopimuksen ehtoja ja sen jälkeen liitteitä numerojärjestyksessä siten, että pienempinumeroinen syrjäyttää suuremmalla numerolla varustetun liitteen.

Sopimusta sovelletaan osapuolten välillä, kunnes kaikki tässä sopimuksessa yksilöitävät Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet on täysimääräisesti täytetty. Sopimuksen kohdat 7, 8, 9, 10, 11, 17 ja 18 sitovat Osapuolia Ohjelman päättymisestä huolimatta.

20. Sopimusasiakirjojen lukumäärä ja allekirjoitukset

Tämä Sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.

Sopimusosapuolten allekirjoitukset.

Mistä on kyse?