Lista
Arvioitu lukuaika 7 min

Yritysten luontoraportointi nousee uudelle tasolle — Listasimme 7+1 asiaa, jotka TNFD:stä kannattaa tietää

Luontokadon pysäyttäminen edellyttää, että yritykset, sijoittajat ja rahoittajat suuntaavat rahavirtoja luontoa vahvistavaan toimintaan. Työssä auttaa uusi TNFD-viitekehys, joka tuo esiin muun muassa liiketoiminnan luontovaikutukset ja -riippuvuudet. Sen avulla yritykset voivat raportoida keskeiset luontoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet rahoittajille, sijoittajille ja muille keskeisille sidosryhmille.

Kirjoittaja

Jarrod Luxton

Johtava asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu


Terveytemme, hyvinvointimme ja taloutemme ovat riippuvaisia luonnosta. Luontokadon eteneminen maailmanlaajuisesti on valtava riski yritysten liiketoiminnalle ja siten myös sijoitus- ja rahoitusalalle.

Viime viikolla julkistettiin uusi TNFD-viitekehys (Taskforce for Nature-related Financial Disclosures), joka auttaa yksityistä sektoria puuttumaan luontokriisiin. TNFD:n avulla yritykset voivat tunnistaa, hallita ja raportoida liiketoiminnan luontovaikutuksia ja -riippuvuuksia, riskejä sekä luontoon liittyviä mahdollisuuksia. Nämä tiedot auttavat sijoittajia ja rahoittajia huomioimaan luonnon päätöksenteossa.

Mistä on kyse?

TNFD pähkinänkuoressa

 • TNFD (Taskforce for Nature-related Financial Disclosures) on uusi riskienhallinta- ja tiedonantokehys, jonka avulla organisaatiot voivat raportoida luontoon liittyvistä riskeistä ja ryhtyä toimiin tietojen pohjalta. TNFD:ssä on paljon samoja piirteitä kuin ilmastoriskien arviointiin ja raportointiin tarkoitetussa TCFD:ssä (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures).
 • TNFD tarjoaa kovasti kaivattua tietoa siitä, miten yritykset voivat arvioida ja raportoida liiketoimintansa luontovaikutuksia, -riippuvuuksia, -riskejä sekä luonnon vahvistamiseen liittyviä bisnesmahdollisuuksia. Tämä puolestaan antaa mm. pankeille ja sijoittajille mahdollisuuden suunnata yksityisiä rahavirtoja yrityksiin, joiden toiminta on luontoa vahvistavaa. Tämä on aivan keskeistä, jotta kansainväliset tavoitteet luontokadon pysäyttämiseksi voidaan saavuttaa.
 • Yritykset voivat siis käyttää TNFD-menetelmää ymmärtääkseen olennaiset luontovaikutuksensa ja -riippuvuutensa. Rahoitussektori voi käyttää TNFD:n tietoja ja mittareita sijoitustensa luontovaikutuksien ja -riippuvuuksien seuraamiseen.
 • TCFD ja TNFD ovat molemmat vapaaehtoisia viitekehyksiä, jotka eivät siis velvoita yrityksiä oikeudellisesti. Viitekehykset voivat kuitenkin auttaa yrityksiä noudattamaan joitakin EU:n kestävyysraportointivelvoitteiden CSRD:n vaatimuksia.
 • TNFD vaikuttaa yritysten ja rahoituslaitosten hallinnointiin, strategiaan, riskienhallintaan ja raportointiin. Tämä tarkoittaa, että johtoryhmien, hallintoneuvostojen, sijoittajien ja rahoittajien olisi kaikkien hyvä perehtyä TNFD:hen.

TNFD on kahden vuoden kehitystyön huipentuma. Ohjeiston työstämiseen osallistui tuhansia yrityksiä ja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. TNFD:ssä luonto määritellään eläviksi organismeiksi, niiden vuorovaikutusjärjestelmiksi ja elinympäristöiksi. TNFD:n keskeinen viesti on, että luonto ja sen tarjoamat palvelut mahdollistavat talouden, yhteiskunnan ja rahoitusjärjestelmän toiminnan. Talous ei siis toimi erillään luonnosta.

Yrityksille tämä tarkoittaa, että luonto ei ole ”vain vastuullisuuskysymys” vaan tärkeä osa strategiaa ja riskienhallintaa.

Mutta mitä TNFD:stä kannattaa tietää? Listasimme 7+1 yksi keskeistä asiaa.

1. Parempaa dataa, parempia päätöksiä

Luonto on monimutkainen kokonaisuus. Siksi tarvitaan nykyistä enemmän ja laadukkaampaa dataa liiketoiminnan luontovaikutuksista ja -riippuvuuksista. TNFD:n avulla yritykset, sijoittajat ja rahoittajat voivat tunnistaa ja raportoida läpinäkyvästi luonnon ja liiketoiminnan kytköksiä.

TNFD:n avulla yritykset ja rahoituslaitokset voivat tunnistaa, miten niiden arvoketjut ovat vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Tämä tarkoittaa, että TNFD voi auttaa tunnistamaan erilaisia luontovaikutuksia koko arvoketjun varrella. Vaikutukset voivat liittyä tuotantoketjun alkupäässä hankittuihin hyödykkeisiin, yrityksen varsinaiseen toimintaan, kuten jalostukseen — sekä vaikutuksiin tuotantoketjun loppupäässä, kuten tuotteiden käyttöön ja jätteisiin.

Kun luontoa koskevan datan määrä ja laatu parantuvat, tämä mahdollistaa samalla nykyistä avoimemman päätöksenteon. Yritykset voivat tunnistaa merkittävimmät haitalliset vaikutuksensa luontoon ja välttää niitä. Sijoitus- ja rahoitusala voi puolestaan luopua sijoituksista, joihin liittyy liian isoja luontoriskejä ja suunnata rahavirtoja luontoa vahvistavaan liiketoimintaan.

2. Luontovaikutukset ja -riippuvuudet tuovat mukanaan riskejä, mutta myös mahdollisuuksia

TNFD:ssä käytetään neljää keskeistä käsitettä: vaikutukset, riippuvuudet, riskit ja mahdollisuudet. Organisaation vaikutukset ja riippuvuudet luonnosta aiheuttavat riskejä mutta myös uusia mahdollisuuksia luontoa vahvistavaan liiketoimintaan. TNFD:n suositukset julkistettavista tiedoista kattavat nämä kaikki neljä ulottuvuutta ja sen, miten organisaatio vastaa niihin.

TNFD määrittelee käsitteet näin:

 • Vaikutukset: Organisaation toiminnan suorat ja välilliset vaikutukset luontoon.
 • Riippuvuudet: Organisaation riippuvuus luonnosta.
 • Riskit: Organisaation kohtaamat riskit, jotka johtuvat yllä kuvatuista riippuvuuksista ja vaikutuksista.
 • Mahdollisuudet: Millaisia mahdollisuuksia organisaatiolle syntyy luontoa vahvistavasta tai luontohaittoja vähentävästä toiminnasta?

On merkittävää, että TNFD korostaa nimenomaan luontoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien taloudellisia vaikutuksia. Tämä auttaa osoittamaan, miten luonnossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat liikevaihtoon, pääomakustannuksiin, varoihin ja velkoihin.

Käytännössä nämä voivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten ilmaston kuumeneminen vaikuttaa maataloustuotantoon tai miten tuholaisten lisääntyminen vaikuttaa metsätalouteen.

3. Ensiaskeleet yritysten luontotoimiin

TNFD-viitekehykseen sisältyy menetelmä, joka auttaa yrityksiä ottamaan luontokysymykset haltuun. Menetelmän englanninkielinen lyhenne on LEAP (Locate, Evaluate, Assess, Prepare).

Kyseessä on nelivaiheinen prosessi:

 • Locate-vaiheessa organisaatio paikantaa luontoon liittyvät kysymykset kolmesta näkökulmasta: toimialoittain, arvoketjuittain ja maantieteellisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritykset tunnistavat, mistä luontovaikutukset, riippuvuudet, riskit ja mahdollisuudet tulevat.
 • Evaluate-vaiheessa organisaatio arvioi vaikutukset ja riippuvuudet, jotka liittyvät ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuihin paikkoihin. Tämä koskee liiketoimintaan liittyviä kehityssuuntia ja muutoksia luontopääomassa.
 • Assess-vaiheessa TNFD tarjoaa luettelon, jonka avulla organisaatio voi ymmärtää paremmin luontoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Nämä riskit ja mahdollisuudet tulee asettaa tärkeysjärjestykseen ja ottaa samalla huomioon näiden fyysiset sijainnit.
 • Prepare-vaiheessa organisaatio valmistelee vastauksen kolmessa ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuihin luontokysymyksiin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten tavoitteiden asettamista ja prosessissa havaittujen tietojen kokoamista niin, että ne voidaan viestiä ulkoisille sidosryhmille.

4. Uuden sukupolven luontoraportointi yrityksille

TNFD luo näkymää, miltä yritysten luontoraportointi jatkossa näyttää. Monille yrityksille ilmastoriskien raportointiin tarkoitettu TCFD (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures) on jo tuttu. Sen vakiintuneen rakenteen pohjalta TNFD suosittelee julkistettavaksi tiedot siitä, miten yllä kuvatun LEAP-prosessin tulokset otetaan huomioon organisaation hallinnossa, liiketoimintastrategiassa, riskienhallinnassa ja raportoinnissa käytettävissä mittareissa.

Tärkeää on, että TNFD:ssä määritellään 14 keskeistä globaalia mittaria, joita yritykset voivat käyttää luontoon kohdistuvien vaikutusten ja riippuvuuksien määrällisessä arvioinnissa. Mittareissa ovat mukana muun muassa maankäytön muutos, vedenkulutus sekä saastuminen. Ne linkittyvät suoraan luontokadon ajureihin ja Montrealin luontokokouksessa sovittuihin tavoitteisiin luontokadon pysäyttämiseksi.

5. Tulevaisuuden rahoituslaitokset

TNFD:n suosituksia voidaan soveltaa myös rahoituslaitoksiin. Yrityksiltä saatava luontodata ja -mittarit mahdollistavat rahoitustuotteiden ja -salkkujen analysoinnin uudella tasolla. Tätä nykyä analyysit perustuvat toimialakohtaisiin ja maantieteellisiin keskiarvoihin. TNFD:n myötä sijoituksia on mahdollista arvioida uudenlaisella tarkkuudella.

Rahoitusalan edelläkävijät voivat jatkossa tarjota uuden datan pohjalta tulevaisuuden tuotteita, jotka ovat linjassa luontopositiivisuuden periaatteen kanssa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rahastot, joissa on vain yrityksiä, joiden TNFD-mittarit ovat alle tietyn tason, tai lainat, joiden hinnat heijastavat yrityksen suoraa vaikutusta luontoon.

6. TNFD auttaa sopeutumaan luontoa koskevaan sääntelyyn

TNFD on vapaaehtoinen kehys, mikä tarkoittaa, että yrityksillä ja rahoituslaitoksilla ei ole velvollisuutta hyväksyä sen suosituksia. Toisaalta kun maailmalla kehitetään uutta sääntelyä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, odotus on, että TNFD:tä hyödynnetään pohjalla.

Esimerkiksi Euroopan unionin kestävyysraportointidirektiivi CSRD, joka on maailman johtava yksityisen sektorin raportointikehys, käytti TNFD:tä keskeisenä verrokkina, kun Eurooppaan laadittiin velvoittavia standardeja. Saman voidaan odottaa toistuvan muuallakin maailmassa. Eli käytännössä yritykset, jotka haluavat pysyä sääntelyn edellä, voivat valmistautua tulevaan TNFD:n avulla.

7. Miten päästä alkuun?

Ohjeet ovat vapaasti kaikkien saatavilla TNFD:n verkkosivuilla. Sivulta saa myös ohjeet (englanniksi), kuinka päästä alkuun. Niille eurooppalaisille yrityksille, jotka tekevät nyt töitä EU:n kestävyysraportointidirektiivin vaatimusten kanssa, TNFD tarjoaa todennäköisesti arvokasta käytännön opastusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä koskeviin raportointivaatimuksiin.

TNFD on myös käynnistänyt aloitteen, jonka tavoitteena on koota yhteen johtavia globaaleja yrityksiä ja rahoituslaitoksia, jotka ilmoittavat aikovansa ottaa TNFD:n mukaisen raportoinnin käyttöön vuoteen 2024 tai 2025 mennessä. TNFD julkaisee toimijoiden nimet verkkosivuillaan tammikuussa 2024.

+1 Miten TNFD ja SBTN sopivat yhteen?

Tiedepohjaiset luontotavoitteet (SBTN, Science-based targets for Nature) on ohjeisto, joka auttaa yrityksiä asettamaan luontoon liittyviä tavoitteita. TNFD ja SBTN täydentävät toisiaan. SBTN tarjoaa yrityksille konkreettisen ohjeistuksen tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamiseen. TNFD puolestaan auttaa yrityksiä tunnistamaan ja raportoimaan luontoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sijoittajille, rahoittajille ja muille keskeisille sidosryhmille. Tämä tarkoittaa sitä, että SBTN:ää jo kokeilevat yritykset voivat käyttää TNFD:tä luontoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien raportointiin.

TNFD ja SBTN ovat tehneet aktiivista yhteistyötä menetelmien kehitysvaiheessa ja julkaisseet yhteisen ohjeistuksen menetelmien yhteensopivuudesta. Nyrkkisääntönä on, että luontotavoitteet suositellaan asetettavaksi SBTN:n avulla ja riskit ja mahdollisuudet voidaan raportoida TNFD:n kautta.

Lue lisää:

Hankkeet

Koulutus: Miten TNFD-luontoraportointi otetaan käyttöön?

Mistä on kyse?