Vierailija
Arvioitu lukuaika 4 min

Mikä parantaisi terveyttäsi? – Edistynyt analytiikka valottaa vaihtoehtoja

Terveyshyötyarvio jalostaa datasta tuloksia: Se voi antaa ihmisille keinoja vaikuttaa omaan hoitoonsa, parantaa hoidon laatua ja potilaskokemusta sekä helpottaa tiedolla johtamista.

Kirjoittaja

Tarja Vuorela

KTM, FM, Vaasan yliopisto

Julkaistu

Edistyneen analytiikan menetelmiä ja käyttöönottoa on viime vuosina tutkittu erityisesti teknisestä näkökulmasta. Sen liiketoiminta-arvoa ja mahdollisia hyötyjä palvelujen käyttäjille on toistaiseksi varsinkin terveydenhuollossa kuitenkin tutkittu vähemmän.

Suomessa terveysdatan edistyneen analytiikan liiketoiminta-arvoa ja vaikuttavuutta yksittäisille potilaille ja kansanterveydelle on nyt päästy tarkastelemaan Sitran Laatudatasta vaikuttavuuteen-hankkeessa kehitettävän Terveyshyötyarviotyökalun avulla.

Yksittäiset potilaat pääsevät uudella tavalla vaikuttamaan hoitoonsa.

Tutkin terveyshyötyarvion vaikuttavuutta ja yhteistä arvonluontia vastikään valmistuneessa pro-gradu -työssäni. Yksi keskeisistä havainnoista oli, että edistyneen analytiikan hyödyt palvelevat yksittäisiä potilaita, jotka pääsevät ihan uudella tavalla vaikuttamaan omaan hoitoonsa ja sen tuloksiin arvottamalla ja valitsemalla itselleen sopivimman vaihtoehdon analyysityökalun suosittelemista vaihtoehdoista.

Lisäksi Terveyshyötyarviotyökalun käyttö mahdollistaa tiedolla johtamisen terveyspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa, josta on myös etua kansanterveyden näkökulmasta.

Potilaat mukaan hoidon suunnitteluun ja päätöksentekoon

Terveyshyötyarvion tuloksena syntyy potilaalle yksilöity ehdotus toimista, joilla on eniten vaikutusta henkilön terveyteen ja hyvinvointiin. Ihminen pääsee myös itse arvioimaan ja valitsemaan ehdotuksista omaan elämäntilanteeseensa sopivimman vaihtoehdon, esimerkiksi jonkin toimenpiteen, lääkityksen tai elämäntapamuutoksen.

Hoitava lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen käy potilaan kanssa läpi terveyshyötyarvion tulokset ja keskustelee niistä hänen kanssaan. Terveyshyötyarvion myötä potilaan vaikutusvalta hoitosuhteessa kasvaa, koska hän voi interventiota valitessaan vaikuttaa aiempaa enemmän omaan hoitoonsa ja ottaa tietoista vastuuta omasta terveydentilastaan.

”Parhaassa tapauksessa päätös syntyy yhteistyössä potilaan ja hoitavan lääkärin välillä.”

Parhaassa tapauksessa päätös syntyy yhteistyössä potilaan ja hoitavan lääkärin välillä sen jälkeen, kun vaihtoehtojen vaikuttavuudesta on keskusteltu.

Edistyneen analytiikan mahdollistamaa potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistä arvonluontia parhaan mahdollisen terveysvaikutuksen saavuttamiseksi voidaan pitää terveyspalveluissa uutena ja toivottavasti kasvavana ilmiönä.

Terveyserojen kaventuminen mahdollistuu

Terveysdatan edistyneessä analytiikassa voidaan tunnistaa useita arvopolkuja, joilla saavutetaan erilaisia arvoa tuottavia hyötyjä myös kansanterveydelle. Terveyshyötyarviotyökalulla voidaan tehdä esimerkiksi virtuaalisia terveystarkastuksia, joissa potilastietojärjestelmien tiedoista etsitään ja tunnistetaan hoidon tarpeessa olevia henkilöitä, esimerkiksi heitä, joilla on ongelmia verenpaineen kanssa.

Erilaisten hoitovajetilanteiden tunnistaminen antaa mahdollisuuden tarjota hoitoa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja jotka siitä parhaiten hyötyisivät (lue aiempi juttu aiheesta Sitran sivuilta täältä).

Tämä kaventaisi terveyseroja ja auttaisi myös terveyspalveluiden järjestäjiä ja tuottajia suunnittelemaan ja kohdentamaan terveyspalveluita niin, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita ja vaikuttavia, ja että niitä olisi tarjolla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Dataa voidaan kerätä ja yhdistellä eri lähteistä

Terveydenhuollossa dataa, kuten potilaiden terveystietoja kerätään ja säilytetään perinteisesti erilaisissa potilastietojärjestelmissä, joissa se yleensä jää odottamaan seuraavaa potilaskäyntiä ja tietojen tarkastelukertaa. Jos tätä dataa ei muuna aikana hyödynnetä mitenkään, sen arvoa tuottava potentiaali jää käyttämättä.

Terveysdatan hyödyntäminen sekä potilaiden että kansanterveyden ja terveyspalveluiden tuottajien hyväksi kehittyy kuitenkin kovaa vauhtia. Edistynyt big data -analytiikka, koneoppiminen ja keinoälysovellukset tekevät tuloaan myös terveyspalveluihin.

”Tulevaisuudessa analyysiin voidaan ottaa mukaan myös ihmisten itse mittaamia tietoja.”

Terveyshyötyarviotyökalun edistynyt analytiikka perustuu siihen, että se yhdistelee potilastietojärjestelmien sisältävää terveysdataa ja vertaa sitä uusimpaan lääketieteelliseen tutkimustietoon tarkoitusta varten kehitettyjen sääntöjen ja algoritmien avulla.

Tulevaisuudessa analyysiin voidaan ottaa mukaan myös ihmisten itse mittaamia tietoja ja uusia algoritmeja, jolloin työkalu pystyy päättelemään mahdollisia terveyshyötyjä entistä monipuolisemmin.

Kilpailuetua edistyneellä analytiikalla

Terveyshyötyarviotyökalun arvolupauksen mukaan terveydenhuollon palveluntarjoajille syntyy liiketoiminta-arvoa useiden erilaisten hyötyjen kautta.

Terveyshyötyarviotyökalun edistynyt analytiikka luo terveyspalveluiden tuottajalle kilpailuetua muihin toimijoihin nähden, koska sitä käyttämällä se voi erilaistua muista palveluntuottajista ja siten saavuttaa strategista hyötyä ja edelleen liiketoiminta-arvoa.

Operatiivisia ja organisatorisia hyötyjä saavutetaan silloin, kun terveyshyötyarviotyökalun käyttäminen auttaa parantamaan tuottavuutta ja karsimaan kustannuksia, sekä silloin kun se mahdollistaa hoidon laadun kehittämisen ja potilaskokemuksen parantamisen.

Kun terveyshyötyarvion tuloksia hyödynnetään johtamisessa ja liiketoiminnan pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa, voidaan saavuttaa myös useita muita hyötyjä ja liiketoiminta-arvoa.

Mistä on kyse?