blogit
Arvioitu lukuaika 4 min

Miksi keskustella arvojen roolista muutoksessa?

Kun vanhat keinot eivät suurten haasteiden keskellä riitä, katsetta on suunnattava myös arvoihin, ihanteisiin ja ajattelumalleihin. Siksi järjestimme keväällä Sivistys muutoksessa -keskustelusarjan, jossa pohdittiin arvoja ja ihanteita aikamme isoissa murroksissa.

Kirjoittajat

Sanna Rekola

Asiantuntija, Ennakointi

Pia Mero

Asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Julkaistu

Elämme isojen murrosten aikaa. Ekologinen kestävyysmurros haastaa meidät tarttumaan ripeästi ekologiseen jälleenrakennukseen. Digimurros muovaa koko olemassaoloamme uudelle mallille teknologian sulautuessa kaikkeen. Myös demokratia on murroksessa, kun vanhat vaikuttamisen tavat ja rakenteet eivät enää palvele tämän päivän tarpeita.

Murrokset ovat kohtia, joissa tulevaisuutta koskevat valinnat ovat erityisellä tavalla läsnä. Kun vanhat tiet nousevat pystyyn, on etsittävä uusia. Kun ongelmat ovat viheliäisiä Viheliäinen ongelma Monimutkainen ongelma, jonka ratkaiseminen on erityisen vaikeaa, koska siihen liittyy paljon erilaisia muuttujia. Avaa termisivu Viheliäinen ongelma , tekniset korjausliikkeet eivät riitä. Tarvitaan muutosta myös arvojen, ihanteiden ja ajattelumallien tasolla. Ja tämä edellyttää toki myös keskustelua arvoista ja ihanteista.

Miten ja miksi keskustella arvoista ja ihanteista?

Keskusteluun arvoista, ihanteista ja ajattelumalleista liittyy omat haasteensa. Keskustelu jää helposti abstraktille tasolle ja arjelle vieraaksi. Kiireen keskellä arvokeskustelulle ei aina löydy tilaa ja toisinaan se koetaan vaikeaksi. Se saattaa myös nostaa esille pinnan alla piileviä ristiriitoja ja jännitteitä. Keskustelut ovatkin tärkeitä juuri siksi, että ristiriidat ja niiden myötä valinnat tulevat näkyviksi.

Järjestimme keväällä 2022 Sivistys muutoksessa -keskustelusarjan, jossa halusimme kiinnittää huomion arvoihin ja ihanteisiin liittyen aikamme isoihin murroksiin, datatalouteen, ekologiseen jälleenrakennukseen ja demokratiaan, joiden parissa Sitrakin työskentelee.

Tavoitteenamme oli luoda keskustelu, jossa ihmiset yhdessä voisivat rikastaa ajattelua ja lisätä ymmärrystä tulevaisuuteen liittyvistä valinnan paikoista sekä siitä, miten sivistys voisi auttaa meitä suunnan etsimisessä. Keskusteluja fasilitoitiin niin, että niissä voitiin edetä arjen ilmiöistä aina arvojen ja ihanteiden tasolle saakka (lue lisää fasilitoinnista tästä: Näin fasilitoidaan yhteistä ymmärrystä).

Kompleksisessa maailmassa tarvitaan merkityksenantokeskustelua

Puhumme toistuvasti siitä, miten nykyinen maailma on monimutkainen ja ongelmat ovat monisyisiä. Resilienssin Resilienssi Ihmisten ja yhteisöjen kyky toimia muuttuvissa olosuhteissa, kohdata häiriöitä ja kriisejä ja palautua niistä. Avaa termisivu Resilienssi nimessä meiltä edellytetään moniäänisyyttä ja laajaa osaamista yhteiskunnallisten ratkaisujen taustalle.

Pyrimme Sivistys muutoksessa -keskustelusarjalla osaltamme edistämään näitä tavoitteita. Kutsuimme eri alojen asiantuntijoita saman keskustelun äärelle luomaan yhteistä tilannekuvaa datatalouden, demokratian ja ekologisen kriisin haasteista ja sivistyksen merkityksestä osana ratkaisujen etsimistä. Yhteiskunnallisen muutoksen isot ajurit edellyttävät valintoja ja linjanvetoja, joissa eettiset arvovalinnat ja osallisuusnäkökulma tuovat sivistyksen luontevalla tavalla mukaan keskusteluun.

Tuomalla sivistyskentän ja esimerkiksi datatalouden osaajia yhteen voidaan keskustelussa avata puolin ja toisin epätotunnaisia näkökulmia tuttuunkin aiheeseen. Tulevaisuuden haasteet edellyttävät hallinnollisten siilojen yhteistyötä ja siiloja ylittävää asiantuntemuksen arvostusta. Tarvitaan dialogia, mutta myös niin sanottua ”sense making -työtä” eli yhteistä tilannekuvaa ja ymmärryksen luomista. Sitä kautta avautuu näkymä tarvittavan yhteiskunnallisen kokonaisvaltaisen muutoksen eli transformaation laajuuteen ja syvyyteen, mikä edesauttaa kestävien ratkaisujen löytämistä.

Sivistys eettisenä kompassina

Liian usein sivistys jätetään juhlapuheiden aiheeksi, vaikka oikeastaan sivistys tarjoaa meille eettisen kompassin suunnistamaan yhteiskunnallisten ihanteiden suuntaan. On syytä pitää mielessä, että talouden, hallinnon tai politiikan valinnat eivät ole arvovapaita.

Mielestämme on tarpeellista konkretisoida ylevien ihanteiden ja arjen toiminnan välistä yhteyttä sekä tarjota työkaluja tämäntapaiseen tarkasteluun. Samalla halusimme myös avata sitä, miten sivistys elää ajassa ja miten se suhteutuu aikamme kiperiin kysymyksiin. Sivistys voitaisiinkin ymmärtää ei vain osaksi muutosta vaan myös muutoksen tekemisen voimavaraksi, koska se kuljettaa mukanaan osaamista, moraalia ja ihmisyyttä sekä työtä yhteiseksi hyväksi.

Ai niin, haluatko tietää, millaista ajattelua keskusteluissa syntyi? Jokaisen keskustelutilaisuuden teemasta julkaistaan lyhyt koontiartikkeli, jossa pureskellaan murrosta ja siihen liittyviä tulevaisuusnäkymiä arvojen ja ihanteiden näkökulmasta. Keskustelujen antia kokoavat myös visuaaliset yhteenvedot, joihin pääset tutustumaan artikkelien yhteydessä. Koontiartikkelit julkaistaan huhtikuun aikana.

Lue koonti ensimmäisestä keskustelusta: Reilu datatalous perustuu syvälliseen sivistykseen.

Lue koonti toisesta keskustelusta: Tulevaisuuden demokratiaan tarvitaan sietokykyä ja globaalia ymmärrystä.

Lue koonti kolmannesta keskustelusta: Yhteiskunnan vihertämisestä on siirryttävä systeemisen muutokseen.

Mistä on kyse?