Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Yhteiskunnallisiin kokeiluihin tarvitaan jaettu suunta

Kokeilut ovat yksi keino päästä kiinni muuttuviin haasteisiin. Vaikuttavuus lisääntyy, kun niitä ohjaa laajempi muutosverkosto, jolla on yhteinen suunta.

Kirjoittaja

Jaakko Porokuokka

Asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio

Julkaistu

Sitra Lab on Sitran oma muutosohjelma, joka käynnistyi neljännen kerran tänä syksynä. Nimensä mukaisesti uutta kokeilevan Labin kehityskohteisiin kuuluu myös sen oman toiminnan jatkuva parantaminen. Moni asia on ajan kuluessa muuttunut, mutta yhteinen oppiminen ja kokeilujen kautta tekeminen ovat edelleen tärkeitä työtä ohjaavia periaatteita. 

Tällä kierroksella keskitytään kehittämään kuntalaisten osallistumista heitä koskevassa päätöksenteossa. Demokratia on kohdannut viime vuosina haasteita globaalisti, eikä kotimaamme ole poikkeus. Vaikka suomalaisella demokratialla menee yleisen arvion mukaan hyvin, tutkimusten mukaan suomalaiset kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa vaatimattomiksi.  

Paikallisen demokratian kehitystyö ei ole aivan suoraviivaista. Asukkaiden osallistuminen kunnan tai kaupungin päätöksentekoon ei ole itsestään selvää. Noin kolmasosa kuntalaisista ei osallistu juuri koskaan päätöksentekoon vaikuttamiseen. Kansanvallan kehittämisen avaimet eivät löydy yhdeltä kirstunvartijalta.

Muutosilmiöt yhteisen suunnan kompassina

Labin teemat nousevat syvältä Sitran strategiasta, mutta tämänvuotisen muutosohjelman tarkempi rajaus syntyi demokratiaa eri puolella Suomea kehittävien toimijoiden kanssa.

Sitran Kunnallisen vaikuttamisen uudet tavat -työpajoissa tunnistettiin keväällä aihekokonaisuuksia, joissa tapahtuvat muutokset lisäisivät kuntalaisten osallistumista. Työpajoissa haluttiin kuulla suomalaisia demokratian kehittäjiä ja muodostaa jaettu näkemys siitä, mitkä kehityskohteet koetaan ajankohtaisiksi kuntademokratian uudistamisessa juuri nyt. 

Työpajojen tulokset jalostuivat analyysin kautta kolmeksi osallistumisen muutosilmiöksi. Jotta asukkaat saataisiin osallistumaan päätöksentekoon, tarvitaan muutoksia osallistumisen rakenteissa, näitä rakenteita soveltavassa toimintakulttuurissa sekä osallistumisesta ja sen vaikutuksista kertovan osallistumistiedon hyödyntämisessä. 

Yhteisestä oppimisesta kohti muutosverkostoja

Tänä vuonna ohjelmaan hakeneita tiimejä arvioitiin yhteisen oppimisen lisäksi myös tekemisen vahvistamisen näkökulmasta. 

Mitkä Sitra Labiin hakeneista aloitteista ja tiimeistä voisivat saada toisistaan etuja niin, että kunkin tiimin tekeminen vahvistaisi samalla muiden tiimien tavoitteita?  

Labiin valittujen tiimien kokeiluideat muodostavat portfolion. Labin portfolioajattelun perustana ovat yhdessä tunnistetut muutosilmiöt, johon kaikki kehitysaloitteet monipuolisesti kohdistuvat. Yksittäisten kokeilujen yli tapahtuva yhteinen kehittäminen lisää osallistujien jaettua ymmärrystä siitä, mitä muutosilmiöihin puuttuminen tai niiden edistäminen vaatii.  

Kunkin kokeilun kautta syntyy malleja selittämään tavoiteltujen muutosten mekanismeja. Mallit täydentävät toisiaan. Yhdessä ne jäsentävät laajemman muutoksen edellytyksiä ja muutosilmiöiden keskinäisiä suhteita.  

Yhteinen tekeminen näkyy myös tavassa, jolla kokeiluja viedään käytäntöön. Kokeilut eivät ole ainoastaan työkalu tarkasteltavan ilmiön parempaan ymmärtämiseen. Ne ovat myös konkreettinen keino kutsua mukaan kunkin kokeilun kannalta kriittisiä sidosryhmiä. Puhumme sidosryhmistä muutosverkostona

llman muutosverkostojen kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta kokeilujen sovellettavuus aidossa toimintaympäristössä jää usein heikoksi ja panokset valuvat hukkaan. Muutosaloitteiden suunnittelu yhdessä niiden vaikutuspiirissä olevien ihmisten kanssa jo varhain lisää kokeilun oppien hyödynnettävyyttä. 

Muutosohjelman seitsemän tiimin sidosryhmien saaminen mukaan kokeilujen suunnitteluun ja toteutukseen on nyt avainasemassa. 

Sitra Lab 4: Kunnallisen osallistumisen uudet tavat -muutosohjelma  
Osallistu keskusteluun ja seuraa tiimien työtä Howspacessä