Kuinka sijoittajat voivat arvioida luontokadon riskejä ja vaikutuksia?

Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on noussut nopeasti merkittäväksi teemaksi sijoittajille, varainhoitajille ja rahoitusalan toimijoille. Käynnistimme tammikuussa 2022 selvityksen, jossa tarkastellaan luontokadon riskejä ja vaikutuksia suomalaisille sijoittajille keskeisen osakeindeksin avulla. 

Mistä on kyse? 

Maapallon ekologinen kantokyky on yksi Sitran strategian kulmakivistä. Ilmasto- ja luontoratkaisut -projektissa kiinnitämme entistä enemmän huomiota muun muassa rahoitusalan merkittävään rooliin luontokadon pysäyttämisessä. 

Helmikuussa 2021 julkaistu Dasguptan raportti painotti, ettei talous toimi irrallaan luonnosta, vaan on siitä riippuvainen. Raportti nosti luonnon monimuotoisuuden uudella tavalla myös sijoittajien, varainhoitajien ja rahoitusalan keskusteluihin. 

Toistaiseksi sijoitus- ja rahoitusalalta kuitenkin puuttuvat työkalut, joiden avulla arvioida luontokadon aiheuttamaa riskiä sijoitussalkkujen näkökulmasta. 

Kesäkuussa 2021 järjestimme kansainvälisen webinaarin, jossa kuulimme esimerkkejä nykyhetken parhaista käytännöistä luontokadon tuomien riskien ja vaikutusten huomioimiseen sijoituspäätöksenteossa. 

Tammikuussa 2022 käynnistimme selvityksen, jossa tarkastellaan luontokadon riskejä ja vaikutuksia suomalaisille sijoittajille keskeisen osakeindeksin avulla. 

Mitä teemme? 

Luonnon köyhtymistä on vielä tätä nykyä vaikeampi seurata kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen etenemistä. Ilmastopuolella voimme esimerkiksi mitata, kuinka paljon ilmakehässä on kasvihuonekaasuja tai kuinka monta päästötonnia vaikkapa yritys aiheuttaa vuodessa. Luontokadolla ei ole vielä toistaiseksi vastaavia mittareita.  

Luontokadon etenemistä voidaan tarkastella esimerkiksi sitä aiheuttavien viiden keskeisen ajurin kautta. Näitä ovat ilmastonmuutos, maan- ja merenkäytön muutokset, luonnonvarojen suora hyödyntäminen, saastuminen ja vieraslajit. 

Yritykset ovat toiminnassaan toisaalta riippuvaisia luonnosta, ja toisaalta yritysten toiminnalla on vaikutuksia luontoon. Riippuvuussuhde aiheuttaa yrityksille riskejä luontokadon edetessä. Selvityksessä mallinnamme esimerkiksi, kuinka luonnon ekosysteemipalveluiden heikkeneminen voi aiheuttaa riskejä yritysten toimintaympäristölle ja liiketoiminnalle. 

Yritysten toiminta voi heikentää luonnon monimuotoisuutta. On todennäköistä, että lainsäätäjät tai markkinatoimijat pyrkivät sääntelemään luontoa heikentävää toimintaa jatkossa enemmän kuin nyt. Myös kulutustottumusten muutokset voivat tuoda liiketaloudellisia paineita yrityksille vähentää negatiivisia vaikutuksia luonnolle. 

Pyrimme selvityksessä mittaamaan yritysten vaikutuksia luontokadon ajureihin, eli esimerkiksi sitä, kuinka paljon yritysten toiminta aiheuttaa muutoksia maankäytössä. Mikäli ajureita aletaan tulevaisuudessa hinnoittelemaan tai lakisääteisesti rajoittamaan, voi tästä seurata merkittäviä liiketaloudellisia riskejä yrityksille ja sijoittajille. 

Pyrimme myös tarkastelemaan luontokadon oikeudellisia riskejä ja maineriskejä yrityksille. 

Kuka on mukana? 

Selvityksen toteuttaa kansainvälinen konsulttiyhtiö Vivid Economics. Selvitys on laatuaan yksi ensimmäisiä koko maailmassa. 

Missä mennään? 

Selvitys on tarkoitus julkistaa kesällä 2022. 

Suomalainen elinkeinoelämä menestyy arvioimalla ajoissa luontokadon vaikutuksia omalle liiketoiminnalleen. Selvityksen valmistuttua käymme laajasti keskusteluja suomalaisten sijoittajien, varainhoitajien, pankkien ja yritysten kanssa siitä, miten luontokadon riskejä ja vaikutuksia voidaan tehokkaasti hallita. 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?