Keskustelutilaisuudet turvealan oikeudenmukaisesta siirtymästä

Mistä on kyse?

Energiaturpeen kysynnän ennakoidaan alenevan lähivuosina merkittävästi, kun energiantuotanto kehittyy kohti hiilineutraaliutta. Suomen hallituksen tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä, ja päästövähennykset on määrä toteuttaa sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Oikeudenmukaisen siirtymän tukemiseksi Sitra järjestää yhteistyössä maakuntaliittojen kanssa kolme keskustelutilaisuutta syksyn 2020 aikana. Keskustelut käydään luottamuksellisina ja ne toteutetaan verkon välityksellä.

Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on syventää ymmärrystä turvealan oikeudenmukaiseen siirtymään liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista muutaman maakunnan alueella ja lähialueilla sekä eri näkökulmista aiheeseen liittyen. Lisäksi tavoitteena on keskustelun kautta koota näkemyksiä siitä, mitä erityisesti tulisi ottaa huomioon, jotta siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan olisi oikeudenmukainen turvealan eri toimijoiden näkökulmasta. Keskustelutilaisuuksista kootaan yhteenveto, joka luovutetaan työ- ja elinkeinoministeriön laaja-alaisen turvetyöryhmän työn tueksi.  Näkemyksiä ja oppeja oikeudenmukaisen siirtymän edistämisestä tuodaan myös avoimesti saataville, jotta ne ovat kaikkien toimijoiden käytettävissä.

Keskustelutilaisuuksiin kutsutaan 1) turvealalla työskenteleviä (esim. yrittäjiä ja urakoitsijoita) ja liitännäisillä aloilla työskenteleviä, 2) henkilöitä, joilla on kiinnostusta aiheeseen ja kokemusta siirtymästä alalta toiselle oman työuran aikana, sekä 3) elinkeinojen ja osaamisen kehittämisen parissa työskenteleviä henkilöitä.

Keskustelut käydään fasilitoituina pienryhmissä, minkä vuoksi osallistujia voidaan ottaa kuhunkin tilaisuuteen vain rajattu määrä. Sitra toimii yhdessä maakuntaliittojen kanssa keskustelutilaisuuksien mahdollistajana. Sitra ei ole tilaisuuksissa keskustelijan roolissa.

Tilaisuudet järjestetään seuraavina ajankohtina:

Taustaa

Sitran toimeksiannosta selvitettiin tammi-kesäkuun 2020 aikana, millaisia vaikutuksia turpeen käytöstä nykyisellään aiheutuu ilmastolle, luonnolle, taloudelle ja työllisyydelle sekä millaisia vaikutuksia turpeen käytöstä luopuminen aiheuttaisi. Lisäksi Sitran selvityskokonaisuuden osana toteutettiin laadullinen haastattelututkimus turvealan yrittäjille ja elinkeinonharjoittajille, ja tunnistettiin keinoja oikeudenmukaisuuden tukemiseksi siirtymässä (lue lisää tiedotteesta).

Verkkokeskustelut tarjoavat tilaisuuden jatkaa keskustelua ja ymmärryksen syventämistä oikeudenmukaisen siirtymän haasteista ja mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?