Uuden osaamisjärjestelmän kuvaus

Miten kykenemme vastaamaan yhä nopeammin muuttuviin osaamistarpeisiin? Millainen on uusi osaamisjärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi elinikäisen oppimisen jokaiselle? 

Kenelle?

Uuden osaamisjärjestelmän kuvaus on tarkoitettu kaikkien elinikäisen oppimisen kansallisten ja alueellisten toimijoiden sekä osaamisen kokonaisvaltaisesta uudistamisesta kiinnostuneiden organisaatioiden ja henkilöiden hyödynnettäväksi. 

Mistä on kyse?

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa meidät uudistamaan osaamista ja ajattelua jatkuvasti. Tämä uudistumisen tarve heijastuu koko osaamisjärjestelmään ja koskettaa kaikkia ihmisiä. 

Uudella osaamisjärjestelmällä tarkoitetaan työssä ja vapaa-aikana tapahtuvan oppimisen sekä koulutusjärjestelmän muodostamaa kokonaisuutta. Kuvaus syventyy erityisesti työelämässä ja muualla kuin koulutusjärjestelmässä tapahtuvan osaamisen kehittämiseen. 

Työelämässä tapahtuva oppiminen on koko yhteiskunnan menestymisen edellytys. Perinteinen kouluoppiminen ei yksin riitä. Oppimisen paikkana työyhteisö poikkeaa oppilaitoksissa tapahtuvasta oppimisesta siinä, että oppiminen tapahtuu suoraan kontekstissa. Työn, opiskelun ja osaamisen kehittymisen onkin liityttävä yhteen entistä saumattomammin, jotta jokaiselle suomalaiselle voidaan tarjota työkalut muuttuvassa työelämässä pärjäämiseen. Sekä koulutusjärjestelmällä että työssä oppimisella on oma roolinsa uudessa osaamisjärjestelmässä. Olennaista on tunnistaa kummankin hyvät puolet ja rakentaa erilaisten oppimistapojen ja ympäristöjen syvenevä vuorovaikutus. 

”Osaamisen ja ajattelun uudistamisen tarve koskettaa kaikkia ihmisiä ja kohdistuu koko osaamisjärjestelmään. Tulevaisuuden osaaminen syntyy siten, että ihmiset, yritykset ja muut organisaatiot toimivat yhdessä.” 

Ekosysteemit ovat keino vastata monitahoisiin muutoksiin ja osaamisen haasteisiin, joita yksikään toimija ei voi yksin ratkaista. Yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden muodostamat paikalliset osaamisekosysteemit mahdollistavat osaamisen uudistumisen työelämässä. Tavoitteellinen yhteistyö luo lisäarvoa kaikille ja on myös tapa uudistua. 

Yksilöille osaamisekosysteemit tarjoavat mahdollisuuden verkottua, oppia yhdessä ja uudistaa omaa osaamista. Kyky ja halu kiinnittyä erilaisiin verkostoihin liittyy vahvasti osaamisidentiteetti-käsitteeseen. Ihminen, jolla on vahva osaamisidentiteetti, tunnistaa ja osaa sanoittaa oman osaamisensa sekä hahmottaa miten voi hyödyntää osaamistaan. Kyky ja halu kiinnittyä yhteistyöhön edellyttää yhteisöiltä ja työpaikoilta samanlaisia taitoja. Kehittämisen suunta on tulevaisuudessa organisaatio, jossa kaikilla sen jäsenillä on vahva osaamisidentiteetti ja näin kyky ja halu rikastuttaa ja hyödyttää yhteisöään täysimääräisesti.

Jotta osaamisekosysteemeissä jatkuva uudistuminen on mahdollista, on syytä kiinnittää huomiota erityisesti neljän seuraavan elementin kehittämiseen: osaamistieto, tarvelähtöisyys, ekosysteemimäinen tapa toimia ja mitattavat vaikutukset.  

Osaamistieto on laajasti erilaista osaamiseen, oppimisen edellytyksiin ja tarpeisiin sekä toimintaympäristöön ja sen muutoksiin liittyvää tietoa.

Tarvelähtöisyys tarkoittaa sitä, että yritysten ja organisaatioiden lyhyen ja pitkän tähtäimen menestymisen edellytykset ja käytännön tarpeet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Ekosysteemimäinen tapa toimia on väline yrityksille, muille organisaatioille ja ihmisille pärjätä monimutkaistuvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tavoitteellinen ja vuorovaikutukseltaan laadukas yhteistyö tuo moninaisen osaamisen kaikkien käyttöön ja luo siten lisäarvoa kaikille osapuolille.

Toiminnan vaikuttavuus taataan mittaamalla eri toimijoiden elinikäiseen oppimiseen liittyvien tekojen muodostamia vaikutuksia.

Kaikkia tarvitaan mukaan muutokseen

Uudessa osaamisjärjestelmässä ajatusmallit, vuorovaikutus ja käytännöt on uudistettu vastaamaan yhteiskunnan, työelämän ja ihmisen muuttuvia tarpeita.

Uudistumisen tarve heijastuu koko osaamisjärjestelmään ja koskettaa kaikkia ihmisiä yhteiskunnan kaikilla tasoilla – niin yksilöitä, organisaatioita ja niiden välisiä osaamisekosysteemejä, alueellisia osaamisekosysteemejä sekä kansallisia toimijoita. Mitä moninaisempi eri toimijoiden muodostama ekosysteemi on, sitä laajempi on myös toimijoiden muodostama tietopohja, yhteinen ymmärrys ja tilannekuva. Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä, joilla on kyky uudistaa itseään. 

Materiaalit

Keväällä 2022 järjestettiin kolmen verkkotilaisuuden sarja siitä, miten uusi osaamisjärjestelmä ja osaamisen ekosysteemit toimivat käytännössä. Tilaisuuden materiaalit sekä aiheeseen liittyvät julkaisut ovat vapaasti hyödynnettävissä.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings
julkaisut

Millä suosituksilla?

julkaisut

Kohti elinikäistä oppimista (tiivistelmä)

julkaisut

Kohti elinikäistä oppimista

julkaisut

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä

julkaisut

Kahdeksan pilottihankkeen näkökulma osaamisen uudistamiseen työelämässä

Tutustu Osaamisen aika – projektin työhön syvemmin

aiheet

Osaamisen aika

Leikekuva
hankkeet

Alueiden osaamisen aika

Mistä on kyse?