julkaisut

Kohti viheliäisten ongelmien ratkaisemista – ongelman monipuolinen ymmärrys ja yhteinen suunta monialaisissa tiimeissä

Case Sitra Lab. Selvityksessä tutkittiin neljän tiimin toimintaa koronapandemiavuoden 2020 Sitra Lab -koulutusohjelmassa.

Kirjoittajat

Satu Rekonen ja Kari Jalonen

Julkaistu

Tämä selvitys syventyy monialaisten tiimien työskentelyyn viheliäisten ongelmien parissa. Selvitys perustuu laajaan empiiriseen havainnointi- ja haastatteluaineistoon sekä kuvaa neljän tiimin toimintaa koronapandemiavuoden 2020 Sitra Lab -koulutusohjelmassa.

Koulutusohjelmassa keskityttiin etsimään luontopohjaisia ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin. Pandemiatilanteen vuoksi oli välttämätöntä, että osallistujat sopeutuivat uudenlaisiin työvälineisiin ja heillä oli kykyä luoda yhteistä ymmärrystä etäyhteyksin työstettävistä monimutkaisista ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuista.

Seurasimme valittua neljää tiimiä viikoittain, seitsemän kuukauden ajan, alkaen ongelman paremmasta ymmärryksestä ja edeten sen rajaamisesta ratkaisun kokeiluun. Tiimin vuorovaikutus ja käytännöt sekä se, miten nämä vaikuttivat tiimin yhteistyöhön ja luovaan ongelmanratkaisuun olivat havainnointimme pääkysymyksiä. Selvityksen tärkeimmiksi teemoiksi nousivat ongelman monipuolinen ymmärrys, ongelman rajaaminen ja kokeilumahdollisuuksien tunnistaminen sekä yhteisen suunnan löytäminen.

Toivomme, että selvitys hyödyttää paitsi erilaisia monitieteellisiä yhteistyöohjelmia myös kaikkia viheliäisten ongelmien parissa työskenteleviä organisaatioita. Toivomme sen kannustavan heitä kehittämään tapoja tukea luovaa ongelmanratkaisua sekä moninäkökulmaista tiimityötä.

Ongelman monipuolinen ymmärtäminen

Sitra Lab -koulutusohjelma muodostaa (luovan ongelmanratkaisun) prosessin, jossa ongelmia ja ratkaisuja pyritään ymmärtämään monipuolisesti ennen tarkempaa rajausta. Monen osallistujan kannalta tämä erosi merkittävästi totutusta toimintatavasta – ja vaati heiltä kärsivällisyyttä ja uudelleen asennoitumista. Ongelman avoimuus, vapaus ongelman rajaamisessa sekä mahdollisten ratkaisujen tunnistamisessa vaati osallistujilta sitä, että he etsivät uusia lähestymistapoja ja sietävät epävarmuutta.

Tehokas työskentely edellyttikin, että tiimit pitivät ajattelunsa avoinna niin ongelman laajemman ymmärryksen kuin vaihtoehtoisten ratkaisujen suhteen. Tämä sai aikaan joissain tiimeissä turhautumista. Osa tiimeistä oli kärsimättömämpiä ongelma hahmottamisen ja rajaamisen kanssa. He halusivat päästä nopeammin konkreettiseen tekemiseen. He olisivat olleet halukkaampia rajaamaan ongelmaa tai ratkaisua jo aikaisemmassa vaiheessa. Sitra Lab -koulutusohjelman prosessi pakotti kuitenkin tiimit malttamaan ongelman ja sen ratkaisun ennenaikaisen rajaamisen kanssa. Käytännössä se tarkoitti sitä, että koulutusohjelmassa tarjottiin tiimeille eri asiantuntijoiden näkemyksiä (mikä osaltaan pakotti tiimit päivittämään ymmärrystään ja näkemyksiään) sekä erilaisia menetelmiä, jotka auttoivat ajattelemaan ongelmia ja ratkaisuja totuttua laajemmin. Uudenlainen ajattelutapa ja kokonaisvaltainen ongelmien lähestyminen koettiin koulutusohjelman arvokkaaksi opiksi ja asiaksi, jota osallistujat halusivat hyödyntää myös tulevissa projekteissa.

Ongelman rajaaminen ja kokeilumahdollisuuksien tunnistaminen

Viheliäisten ongelmien laajuus ja monimutkaisuus tekivät konkreettisen ratkaisun muodostamisen vaikeaksi. Monella Sitra Labin tiimeistä oli haasteita hahmottaa ja rajata koulutusohjelman aikana tehtävää kokeilua monitahoisesta ongelmasta.

Kaikki osallistujista kokivat, että tiimin työnsä kohteeksi valitsema ongelma oli tärkeä ja vaivannäön arvoinen. Osa tiimeistä ei kuitenkaan osannut hahmottaa Sitra Labissä tehtävän työn merkitystä laajemman kokonaisuuden kannalta. Yhteisen näkemyksen puute sai osan tiimeistä epäilemään, miten heidän ratkaisunsa voisi edistää toivottua muutosta. Toisaalta myös ongelman rajaaminen ja sitä kautta kokeilujen mahdollisuuksien tunnistaminen kävivät hankaliksi yhteisen näkemyksen puuttuessa.

Onkin myös käytännön työn etenemisen kannalta tärkeää, että tiimi pystyy liittämään työnsä sitä ympäröivään laajempaan ongelmaan ja yhteiskunnan tarpeisiin. Sitra Labissä tämä vaati tiimeiltä säännöllistä keskustelua teemasta ja sen ympäriltä, ja yhteistyö tiimin ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa oli keskusteluissa suureksi avuksi.

Yhteisen suunnan löytäminen

Viheliäisten ongelmien parissa työskentelemisessä tarvitaan yhteistyötä, jossa luodaan ymmärrystä kompleksisesta ja monimerkityksisestä ongelmasta, johon ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Eteneminen ongelman rajaamisesta kohti ratkaisua vaati tiimiltä yhteisen ymmärryksen luomista, vastaantuloa ja kompromisseja. Jotta tiimi voi edetä konkreettiseen lopputulokseen annetussa ajassa, tarkoittaa tämä toisinaan päästämistä irti yksittäisen tiimin jäsenen ideasta tai näkemyksestä. Tärkeää on löytää ja sitoutua yhteiseen suuntaan, jotta tiimi pääsee etenemään ongelmanratkaisun kanssa. Halu ymmärtää usein eri tavalla ajattelevien ihmisten ajatuksia sekä kyky liittää omat näkemykset muiden kantoihin ovat tässä tärkeitä.

Vaikka monialaisuus ja erilaiset näkemykset ovat lähtökohtaisesti välttämätön voimavara viheliäisen ongelman ratkaisemisessa, erilaisten asiantuntijoiden kuuluminen tiimiin ei vielä takaa, että asioita tarkastellaan erilaisista näkökulmista tai sitä, että laajempaa näkökulmaa hyödynnettäisiin. Tiimillä tulee olla myös kyky ja halu hyödyntää jäsenillä olevaa erilaista asiantuntijuutta. Asiantuntijuus ei ole vain syvää tietämystä, se on myös tapa ja kyky käydä keskustelua muiden asiantuntijoiden kanssa. Mukaan kutsuvalla ja rakentavalla keskustelulla saadaan parhaiten hyödynnettyä monialaisen tiimin laaja-alaista näkemystä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kohti viheliäisten ongelmien ratkaisemista – ongelman monipuolinen ymmärrys ja yhteinen suunta monialaisissa tiimeissä

Alaotsikko

Case Sitra Lab

Tekijät

Satu Rekonen ja Kari Jalonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

47

ISBN (PDF)

ISBN 978-952-347-241-9

ISSN (PDF)

ISSN 1796-7112

Mistä on kyse?