julkaisut

Sitran Kestävyysratkaisut-teeman arviointi – Osa 1

Vaikutusten arviointi ja ennakointia hyödyntävät johtopäätökset

Kirjoittajat

Mari Hjelt, Matleena Moisio, Minna Jyrälä, Jasmin Järvinen, Tuuli Saukkonen, Susanna Sepponen, Mikko Halonen, Sanna Ahvenharju, Ville Lauttamäki

Julkaistu

Tämä raportti sisältää Sitran Kestävyysratkaisut-teeman vaikutusarvioinnin, jossa tarkasteltiin teeman toiminnan relevanssia, koherenssia ja täydentävyyttä, tuloksia, vaikutuksia sekä jatkuvuutta. Arviointi toteutettiin monimenetelmällisesti joulukuun 2022 ja kesäkuun 2023 välillä (mm. kyselytutkimus n-154, haastattelut n-,76 vaikutusten haravointi). Arvioinnin osana pilotoitiin myös ennakointimenetelmien (ilmiökartta ja delfoi-paneeli) käyttämistä arvioinnin tukena. Ennakoinnin tulokset on kuvattu tarkemmin raportin erillisessä osassa 2.

Kestävyysratkaisut-teeman tavoitteena tarkastelukaudella oli edistää luonnon monimuotoisuutta ja vauhdittaa ekologista jälleenrakentamista. Työllään teema edistää siirtymää kohti ympäristön tilaa parantavaa yhteiskuntaa, jossa maapallon kantokykyyn sopeutuminen on kaikille mahdollista. Teeman alla on toteutettu kolme projektia: Ilmasto- ja luontoratkaisut, Kestävä arki sekä Luontoa vahvistava kiertotalous, sekä poikkileikkaavana toimintona globaali yhteistyö. Teeman projektit ovat jatkumoa teeman aiemmalle työlle vuodesta 2011 alkaen. Arvioinnin pääpaino on vuosissa 2019–2022.

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa tavoitteiden saavuttamisesta sekä tunnistaa kehityskohteita, tuloksia ja vaikutuksia. Arvioinnin keskeinen tulos on, että teeman tavoitteiden kääntäminen projektien sisältövalinnoiksi on ollut onnistunutta. Sitra on keskeinen toimija kestävyysaiheiden nostamisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota erityisesti Sitran onnistuneeseen kykyyn valita toisiaan täydentäviä asiakokonaisuuksia sekä tunnistaa ja tuoda yhteen korkean tason politiikkavaikuttajia. Sitra on myös erittäin haluttu yhteistyökumppani.

Sisältöjen oikea-aikaisuudessa ei täysin onnistuttu. Keskeisiksi kehityskohteiksi arvioinnin perusteella voidaan nostaa teeman yhteisen vision johtaminen ja yhteistyö eri yhteiskunnan osien kanssa.

Teeman projektien merkittävimmät vaikutukset ovat pidemmän aikajänteen suurissa kokonaisuuksissa; teema on onnistunut edistämään projekteille annettuja tavoitteita niissä aihepiireissä, joiden parissa se on toiminut pisimpään, eli kiertotaloudessa ja ilmastossa.

Sitran kansainvälinen toiminta on kasvanut arviointijaksolla, mikä tukee myös vaikuttavuutta kotimaassa. Kestävyysratkaisut-teeman vahvuudet ja merkittävimmät vaikutukset ovat suurissa (ylätason) kokonaisuuksissa, käytännön tason toimien vaikutusten jäädessä vähäisemmiksi. Sitran toiminta koetaan kuitenkin jossain määrin pirstaleisena.

Arvioinnin tulosten perusteella muodostettiin arviointinäkökulmittain seuraavat johtopäätökset:

  1. Relevanssi: Sitran roolia tavoitteita ja painoisteitä ekologisen kestävyyden kysymyksissä on tarpeen fokusoida ja kirkastaa.
  2. Koherenssi ja täydentävyys: Valitut aiheet ja sisällöt täydensivät toisiaan, mutta siiloutuminen esti synergiapotentiaalin hyödyntämistä.
  3. Tulokset ja vaikutukset: Vaikutuksia syntyi aiheissa, joiden parissa Sitra on tehnyt töitä pitkään ja johdonmukaisesti.
  4. Jatkuvuus: Sitran toimintamalli perustuu suhteellisen lyhytkestoisiin hankkeisiin, joista pois siirtyminen on haastanut pitkäjänteistä vaikuttavuustyötä.
  5. Läpileikkaava näkökulma: Toisin kuin edellisissä arvioinneissa, Sitran kansainvälistä toimintaa ei enää kyseenalaistettu, mutta sen kohdentaminen vaatii Sitralta erityistä strategista pohdintaa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sitran Kestävyysratkaisut-teeman arviointi

Alaotsikko

Osa 1: Vaikutusten arviointi ja ennakointia hyödyntävät johtopäätökset

Tekijät

Mari Hjelt, Matleena Moisio, Minna Jyrälä, Jasmin Järvinen, Tuuli Saukkonen, Susanna Sepponen, Mikko Halonen, Sanna Ahvenharju, Ville Lauttamäki

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

83

ISBN (PDF)

978-952-347-357-7

Mistä on kyse?