Översikt
Beräknad läsningstid 17 min

Översikt till förvaltningsrådet 3/2023

Plock ur Sitras arbete och arbetsresultat i september–november.

Publicerad

(Rapporteringsperiod 1.9–14.11.2023)

1. Periodens huvudpunkter i korthet

Vi söker alternativ till dagens hätska samhällsdebatt. Sitras kampanj Vad tycker du, Finland? nådde hundratusentals finländare i september-oktober. Över 18 000 av dem testade webbplattformen för konstruktiv samhällelig diskussion (Polis) för att lyfta fram sina egna åsikter om i vilken riktning Finland borde utvecklas.

Livsstilstestet (på finska)som uppmuntrar dig att välja hållbart i vardagen utvecklades och publicerades i Finland och i sju andra europeiska länder. Testet som uppdaterades under Sitras ledning har gjorts cirka 59 000 gånger under de två första månaderna. I dyningarna av det ursprungliga Livsstilstestets popularitet breddades testtjänsten samtidigt. Med hjälp av den kan man nu göra upp en bra och hållbar livsplan för sig själv.

Den av Sitra utvecklade utbildningen i framtidens EU-ledarskap inleddes i oktober. Syftet är att stärka de finländska beslutsfattarnas och påverkarnas EU-beredskap. Utbildningen tar bland annat upp frågan om på vad och hur Finland bör utöva inflytande i EU. I försöket deltar 28 personer.

I samarbete med finländska och europeiska aktörer inom branschen utarbetar vi för tillfället inmatningar och rekommendationer för en rättvis dataekonomi åt den nya EU-kommissionen som inleder sitt arbete nästa år. Diskussionsöppningen publiceras i januari 2024.

Sitra föreslår även för EU att den inre marknaden kraftigt borde främja cirkulär ekonomi. Italiens förre premiärminister Enrico Letta utarbetar för tillfället för EU-kommissionen en rapport om den inre marknadens framtid. Letta besökte Finland på Sitras inbjudan, och många finländska aktörer hade möjlighet att lägga fram sina synpunkter för honom.

Sitra har i flera år arbetat för en trygg användning av hälsodata. Åren 2021–2023 ledde vi ett samprojekt bestående av 25 europeiska länder (TEHDAS), där lagstiftning om utnyttjandet av hälsodata bereddes. Till följd av ett lyckat genomförande valdes Sitra i oktober att leda ett nytt projekt TEHDAS2 med fokus på verkställande av ett europeiskt hälsodataområde.

Vi startade arbetet med att utveckla Sitras strategi. Globala förändringar, Finlands samhälleliga och ekonomiska utmaningar och en ökad osäkerhet är utgångspunkter för en ny genomgång av strategin. Avsikten är att den nya strategin är färdig före utgången av juni 2024.

Sitras ledande expert Kalle Nieminen utnämndes till biträdande direktör i frågor om förutsägelse och utbildning. 

2. Detta gjorde vi under rapporteringsperioden

Plock ur vårt arbete och resultat:  

1. EU-utbildning inleds.

Sitras utbildning i framtidens EU-ledarskap inleddes som ett försök i oktober. Syftet är att stärka de finländska beslutsfattarnas och påverkarnas förmåga att tillsammans ta itu med utmaningarna för Europeiska unionen och dess möjligheter. Utbildningen tar även upp frågan om på vad och hur Finland bör utöva inflytande i EU. I denförsta kursen deltar 28 personer, ledare och beslutsfattare från olika sektorer i samhället.

I oktober pubilicerade Sitra promemorian EU kriisien aikakaudella (på finska) skriven av Europaforskaren Timo Miettinen.

Samarbetspartner för utbildningen är Europeiska kommissionens representation i Finland, tankesmedjan Bruegel och European Policy Center (EPC).

2. I början av skolåret erbjöd vi lärare och pedagoger möjlighet att använda lättförståeliga och praktiska framtidsdata.

Eftersom framtidsdata tillhör alla, kommer vi att publicera megatrendkort på tydligt språk. Mer än 800 kortpackor skickades till högstadie- och enhetsskolor. Korten planerades i samråd med Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy med verksamhet i anslutning till Kehitysvammaliitto och läroanstalter, och olika organisationer har redan beställt uppemot tusen kortpackor.

Lärare har ett stort behov av lättförståeligt och praktiskt läromaterial med perspektiv på framtiden. I webbseminariet Megatrendit opetuksessa deltar över 400 lärare i höst. För att hjälpa lärare sammanställde vi allt Sitras material som är lämpligt för undervisning på en webbplats. I slutet av hösten kommer vi även att publicera de på läroanstalterna populära Bra kort i digital version (på finska) för att de ska kunna utnyttjas allt bättre i klassrummen. Närmare 10 000 packor av Bra kort i pappersformat har beställts under året.

3. Programmet Sitra Lab skyndar på användningen av Web 3.0.

I det femte Sitra Lab-programmet som startade i höstas testas Web 3.0, dvs. utnyttjandet av det decentraliserade nätverket inom innovativa tjänster. Genom öppen ansökan valdes sju experiment för programmet som representerar olika sektorer, från kultur, hälsovård till byggd miljö. Förutom finansiering erbjuder Sitra teamet metodkunskap och sparrning av högt kvalificerade experter inom branschen.

Bland annat i ett experiment utvecklas och testas en mobilapplikation med vars hjälp och datadelning användaren kan nå en hållbarare konsumtion i sitt mål. Applikationen främjar användaren att ta till sig ett levnadssätt enligt 1,5 grader. För det här experimentet svarar Helsingfors universitet och dess samarbetsparter TX Tomorrow Explored och UniCafe. Med hjälp av experimenten stödjer vi uppbyggande av en rättvisare dataekonomi, ny teknologi och uppkomsten av ett finländskt och rättvist Web 3.0-nätverk. I vår berättar vi om resultaten och effekterna av programmet.

Plock ur vårt arbete och resultat:  

1. Vi bereder rekommendationer om framtidens rättvisa dataekonomi för EU-kommissionens arbetsprogram.

Arbetsprogrammet för EU-kommissionen som inleder sitt arbete nästa år bereds redan i Bryssel. Europas datastrategi behöver utvecklas, för att kunna gynna Europas konkurrenskraft, människornas välfärd, demokrati och hållbara lösningar. Tillsammans med finländska och europeiska aktörer inom dataekonomi utarbetar vi Datastrategi 2.0-utredningen vars syfte är att fungera som en diskussionsöppning om framtidens rättvisa dataekonomi och erbjuda rekommendationer och indata för den nya Europeiska kommissionen.

Europa bör satsa på strategisk autonomi, på att bygga upp en konkurrenskraftig och enhetlig inre marknad och en rättvis dataekonomi för att stärka den europeiska värdegrunden.

Arbete har utförts genom att kalla samman experter på centrala EU-institutioner och genom att klargöra rekommendationer på nationell nivå. I Finland har aktörer som arbetar med att ta fram en vägkarta för nationell dataekonomi deltagit i arbetet och de representerar företag, myndigheter, forskning och organisationer. Sitras roll som en obunden, neutral och ansvarsfull aktör har haft en central betydelse för arbetet.

Arbetet har visat att man lyssnar på Sitra i frågor som gäller dataekonomi, och i kommissionen finns det efterfrågan på synpunkter som gäller utveckling av datastrategi.

2. Vi lotsar ett projekt i europeisk omfattning som snabbar på utnyttjandet av hälsodata.

Åren 2021–2023 ledde Sitra samarbetsprojektet (TEHDAS) i vilket 25 länder deltog och där man beredde EU-lagstiftningom utnyttjande av hälsodata inom Europa. Arbetet är även känt under namnet europeiska hälsodataområdet (eller hälsodatarymden) Utifrån projektet tog Europeiska kommissionen initiativ till lagstiftning i maj 2022. Initiativet är för tillfället under behandling i Europaparlamentet och rådet. En trepartsdiskussion torde uppnås vid utgången av året och en slutgiltig lagtext förväntas vara färdig våren 2024.

Till följd av det lyckade TEHDAS-projektet valdes Sitra i oktober 2023 att leda ett nytt projekt med fokus på verkställande av ett europeiskt hälsodataområde, TEHDAS2. Anmälningar att delta i arbetet har kommit från 30 länder. Med de deltagande länderna planeras TEHDAS2-projektet för tillfället. Projektet startar sommaren 2024 och pågår i cirka tre år.

Förutom på projektet TEHDAS2 bereder man sig både nationellt och regionalt på en lagstiftning som förändrar den inre marknaden. Sitra, Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet kommer att föra diskussioner med nordiska ministerrådet om verkställandet av det europeiska hälsodataområdet. Avsikten är att diskussionerna leder till att projektet genomförs och att de nordiska länderna tillsammans inför ett nytt handlingssätt på prov.

3. I Sitras experiment avancerar den i Finland skapade språkmodellen för skapande artificiell intelligens. 

Utvecklingen av skapande artificiell intelligens gör framsteg. Finland som ett litet språk- och marknadsområde måste vara aktivt i frågan. Med hjälp av en egen modell för artificiell intelligens kan vi till exempel påverka till vad data används och vilka värderingar modellerna grundar sig på.   

I våras genomförde vi ett experiment med artificiell intelligens till stöd för vårt eget arbete: vi fortsatte att träna den i Finland utvecklade språkmodellen FinnishGPT med Sitras publikation. Framöver stödjer vi även ministerier med lärdomar från experimentet när de utvecklar sitt eget arbete med hjälp av artificiell intelligens. I anslutning till detta inleder Sitra experiment med två ministerier. I dessa utnyttjas till stöd för lagstiftningsprocessen den språkmodell som utvecklats i Finland. Experimenten kan utgöra nycklarna till en effektivisering av den offentliga sektorn arbete och produktivitet.   

Därutöver bygger vi tillsammans med finansministeriet upp ett nätverk av skapande intelligens mellan ministerierna för delning av information och lärande. Det första planeringsmötet om nätverket hölls i november, och alla ministerier deltar i samarbetet.

Plock ur vårt arbete och resultat:  

1. Fler än 18 000 finländare testade den nya digitala eventplattformen vars syfte är väcka konstruktiva diskussioner.

I Sitras kampanj Vad tycker du, Finland? fick finländarna möjlighet att i fyra veckor testa (15.9–15.10.) den nya webbplattformen Polis. Den gör det möjligt att kartlägga människornas åsikter på ett sätt som strävar efter förståelse.

Polis-plattformen kan erbjuda en lösning för en situation där många låter bli att uttrycka sin åsikt på grund av det hätska debattklimatet på plattformar för sociala medier. Syftet med kampanjen var att testa den för Finland kodade plattformens tekniska funktionalitet med ett stort antal deltagare och väcka diskussion om behovet av digitala plattformer som stödjer demokratin.

I fråga om användning och tester av Polis-plattformen arbetar Sitra med DigiFinaland som främjar digitalisering inom offentlig förvaltning. Plattformen kan framöver användas till stöd för olika lösningar och beslut i kommuner, välfärdsområden – och varför inte i företag.

Kampanjen nådde ut till hundra tusentals finländare och av dessa besökte 70 000 kampanjens webbplats. Av dessa testade över 18 000 användningen av plattformen. I samband med testet samlade man in medborgarnas åsikter om i vilken riktning Finland borde utvecklas. Deltagarna var främst intresserade av frågor om beskattning, utkomst, miljö- och klimatpolitik samt välfärd och hälsa.

Utifrån en preliminär analys rådde en bred konsensus om flera stora principiella frågor, såsom nödvändigheten av hållbar konsumtion. Däremot gick åsikterna kraftigt isär då frågorna gällde individens identitet och vardagsrelaterade teman. Deltagarna bestod av en varierande grupp finländare, men högutbildade och politiska partiers medlemmar var dock en aning överrepresenterade.

2. Sitra stöder statsrådet att skapa en planeringsmodell för lagstiftningsprojekt som är gemensam för ministerierna.

Sitra stöder statsrådets projekt där en digital planeringsmodell för lagstiftningsprojekt utvecklas. Projektet samordnas av justitieministeriet och definierings- och beredningsarbetet sker i samråd med ministerierna.

I det första skedet fastställs det gemensamma innehållet i planeringsmodellen för lagstiftningsprojekt och rapporteringsbehoven, och i det andra skedet rapportering om hur projekten framskrider. Planeringsmodellen digitaliseras och för föredragande ordnas utbildning om användningen av det digitala verktyget och om ledning av lagberedningsprojektet.

Projektet stöder utvecklingen av organiseringen och ledningen av lagberedningsarbete i enlighet med regeringsprogrammet. Planeringsmodellen förenhetligar genomförandet av lagstiftningsprojekt och underlättar fördelningen av resurser för dessa.  Med hjälp av ett digitalt verktyg kan kvaliteten på de öppna data som processen skapar förbättras och informationen till stöd för ledarskap utökas. I slutändan handlar det om att projektet främjar lagstiftningsprocessens transparens och möjlighet för intressenter att följa upp den.

3. På den internationella demokratidagen ställdes frågan hur applikationer utarbetade för demokratins behov kunde se ut.

På den internationella demokratidagen (15.9.) fick finländska aktörer möjlighet att bekanta sig med ett tema som hittills fått lite uppmärksamhet, det vill säga teknologi ur demokratins synvinkel. Till sitt webbseminarium hade Sitra som huvudanförande inbjudit Taiwans digitalminister Audrey Tang som är en internationellt känd it-aktivist. Eventet följdes av närmare 400 deltagare. Som praktiska exempel på demokratisk teknologi uppmärksammades vid eventet förutom den tidigare nämnda Polis-plattformen även den av oss finansierade öppna valkompassplattformen som baserar sig på öppen källkod och transparenta algoritmer. Den öppna valkompassen ger allt fler organisationer möjlighet att utveckla egna valkompasser. Plattformen utvecklas av den finländska föreningen OpenVAA ry.

Plock ur vårt arbete och resultat:  

1. Vi kartlägger förutsättningarna för ett naturpositivt skogsbruk.

I september publicerades en preliminär utredning (på finska) om det kunde vara möjligt att utarbeta en naturpositiv skogsbruksmodell som ett gemensamt projekt för den finländska skogssektorn. Naturpositivitet hänsyftar till åtgärder vars synergistiska effekt stärker naturens välbefinnande. För utredningen kartlades skogssektorns syn på vad en övergång till miljösmart skogsbruk förutsätter och hurudana handlingsmodeller det kunde vara fråga om. Enligt utredningen förenas aktörerna inom skogsbruket av samsynen på att det behövs ett gemensamt system för mätning och uppföljning av konsekvenserna för naturen. Den preliminära utredningen finansierades av Sitra och den genomfördes av Tapio Oy som erbjuder experttjänster inom skogsbruk. För utredningen intervjuades en stor grupp intressenter, bland annat virkesanskaffningsorganisationer, skogsägare, tjänstetillhandahållare och säljare av skogsindustriprodukter.

2. Livsstilstestet omarbetades och breddades.
 
Det omarbetade Livsstilstestet (på finska) publicerades i september i Finland och i sju andra europeiska länder. Omarbetningen gjordes under Sitras ledning i samråd med nationella partner. På grund av det ursprungliga Livsstilstestets popularitet breddades tjänsten med samma finansiering från EU-kommissionen: kalkylatorn för koldioxidavtryck kompletterades med två nya avsnitt. Nu får användarna skräddarsydda förslag om hurudana ändringar just de borde göra i sin strävan efter ett hållbarare liv i enligt sina egna värderingar. Utifrån förslagen hjälper tjänsten användaren att göra upp en plan som gör det lättare att genomföra ändringarna. Under de två första månaderna (september–oktober) besökte 59 000 personer tjänsten och av dessa har 4 100 gjort upp en egen plan för ett hållbart liv. Det nya Livsstilstestet har utvecklats i samband med projektet PSLifestyle (Positive and Sustainable Lifestyle), som är en del av programmet Euroopan Unionin Horizon 2020.

3. Vi lyfte fram cirkulär ekonomi som kärnan i framtiden för EU:s interna marknad. 

Italiens förre premiärminister Enrico Letta fick i uppdrag av Europeiska rådet att utarbeta en rapport om EU:s inre marknads framtid.Sitra tog chansen och bjöd in Letta till ett besök i Finland den 28 september.Finland var det första medlemslandet och det enda nordiska landet som Letta besöker med hänsyn till rapporten.Syftet var att förbättra chansen att finländarnas synpunkter beaktas när EU:s inre marknad utvecklas.

Letta mötte högt uppsatta tjänstemän (avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli, arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet och utrikesministeriet) och ledningen för näringslivet och löntagarorganisationer. De fick en möjlighet att berätta för Letta om sin vision om framtiden för den inre marknaden. Sitras centrala mål har varit att omorganisera den inre marknadens spelregler så att de genuint främjar cirkulär ekonomi, vilket skulle skapa en marknad för finländska lösningar för cirkulär ekonomi i Europa. Beskedet om en inre marknad enligt cirkulär ekonomi blev framfört, och Letta lyfte själv fram frågan i samband med en paneldiskussion som ordnades i samband med hans besök. Sitras partner under besöket var Europeiska kommissionens representation i Finland och avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli.

Kontakta oss

Vad handlar det om?