nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Bibliotek utvecklar metoder för att stärka folkstyret – tilläggsanslag från riksdagen för fortsatt verksamhet

Biblioteken runtom i Finland utvecklar operativa modeller med hjälp av vilka biblioteken kan fungera som plattformar för deltagande, möten och en trygg diskussion. I riksdagens budgetbehandling anvisades en miljon euro för vidareutveckling och spridning av koncepten i statsbudgeten för nästa år.

Författare

Jukka Vahti

Projektledare, Digital makt och demokrati

Publicerad

Vid sex bibliotek runtom i Finland har man inlett en projekthelhet som dragits igång av Sitra och vars mål är att utveckla och utvidga det demokratiarbete som biblioteken gör. I projekthelheten Biblioteken som forum för folkstyret utvecklas och testas koncept för att utveckla biblioteken till virtuella och fysiska mötesplatser för diskursiv demokrati som främjar delaktighet och möjliggör möten. Biblioteken i Uleåborg, Åbo, Jakobstad, Imatra, Enare och Mäntyharju deltar i projektet. Sitra har startat projekthelheten och ansvarar även för samordning och finansiering. Projekthelheten fortsätter fram till sommaren 2021.

”Inom projektet vill vi därför testa hur bibliotekstjänsterna kan kompletteras med en fysisk och virtuell mötesplats som sammanför både lokal, regional, nationell och EU-nivå. Behovet av nya forum har också uppstått i och med att antalet offentliga rum för möten mellan beslutsfattare och medborgare ständigt blir färre, även om det snarare skulle behövas fler”, säger äldre rådgivare Liisa Hyssälä vid Sitra.

I statsbudgeten för nästa år, som riksdagen godkände i går, har man reserverat ett anslag på en miljon euro för bibliotekens demokratiarbete för tiden efter Sitras projekthelhet. Under den senaste tiden har vikten av en trygg samhällsdebatt uppmärksammats allt mer i och med att det allmänna samtalsklimatet har blivit hårdare. Vid sidan av den finansiering som riksdagen beslutat om är ett annat exempel på detta Yles och Dialogpaus-stiftelsens femåriga kampanj Hyvin sanottu – Bra sagt, som lanserades i november, där även Sitra deltar som partner.

Försökskoncepten tar sig an både stora och små teman

I försöken söker man fungerande mötesformer och utgående från erfarenheterna utformas modeller för hur biblioteken kan utvecklas till forum för folkstyret på många olika sätt. Alla koncept ska också kunna tas i bruk på riksnivå. Bland de deltagande biblioteken utvecklas till exempel i Mäntyharju ett koncept för möten mellan unga och politiker. Konceptet lämpar sig särskilt för bibliotek i små kommuner och baserar sig på distansförbindelser. Mäntyharju prövar redan nu att skala upp konceptet för biblioteket i Pieksämäki. I Imatra är målgruppen däremot äldre personer; med hjälp av digitalt stöd vill man sänka de äldres tröskel att delta i bibliotekets virtuella frågestunder. I Enare utvecklas Bekanta dig och påverka!-punkter där kommuninvånarna kan förbättra sin vardag.

I Åbo sker verksamheten bl.a. i form av workshopar som använder sig av konstmetoder och försöket etableras på platser där människor sedan tidigare upplever att politiken är något avlägset. I Jakobstad vill man väcka människor att upptäcka att man kan påverka både små och stora saker och hitta sätt att föra EU-frågorna närmare människorna. I Uleåborg planeras webbdiskussioner på EU-temat ”Globalt till lokalt” och diskussionstillfällena ”Folkstyrets kafferep” och ”Ordet är fritt!” som hålls vid biblioteket.

Försöket utvärderas av en extern bedömare. Under försöken söks fortgående finansiering för modellen och den utvecklas utifrån erfarenheterna. Försöket Biblioteken som forum för folkstyret har planerats i ett omfattande samarbete som inkluderat bland annat riksdagens talmanskonferens, riksdagens bibliotek, Rådet för de allmänna biblioteken, Finlands biblioteksförening, Justitieministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Utrikesministeriet, Europeiska kommissionens representation i Finland, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund, Kommunförbundet och Sitra.

Målet är att främja samhällsdialogen i bibliotekslagens anda

Man har tidigare fått goda erfarenheter om biblioteken som forum för samhällsdebatten bl.a. under Finlands regerings biblioteksturné 2019 då regeringsprogrammet presenterades. Att biblioteken utvecklas till mötesplatser för demokrati föreslogs ursprungligen i Sitras arbetspapper Folkstyrets grundrenovering (2018). I arbetspappret ansågs biblioteken vara naturliga platser för att främja möten och lyfta fram bibliotekens betydelse som främjare av demokrati i det finländska samhället.

Försöken ligger också i linje med den nyligen reformerade bibliotekslagen. Till lagens syften hör att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Enligt lagen är en av de allmänna bibliotekens uppgifter därtill att främja en samhällelig och kulturell dialog. Kulturrådet Leena Aaltonen vid Undervisnings- och kulturministeriet säger att ett av de största hoten mot demokratiutvecklingen är medborgarnas låga deltagande i beslutsfattandet.

”Sitras projekt träffar rakt i bibliotekets själ, eftersom i djupare bemärkelse är demokrati utgångspunkten för hela biblioteksverksamheten. Med hjälp av Sitras projekt får biblioteken nya verktyg för att stärka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare och därigenom stödja delaktigheten. Jag anser att det är viktigt att resultaten kan etableras som en del av all biblioteksverksamhet efter att projektet har avslutats”, säger Aaltonen.

Vad handlar det om?